26 kwietnia 2019

Walne przerwane

 

Uprzejmie przypominam, że uchwałą Walnego Zgromadzenia członków RIG w dniu 25 kwietnia ogłoszono przerwę w obradach do dnia 14 maja (wtorek) godz. 17.00

 

W tym terminie zapraszam Członków do kontynuowania obrad.

Do realizacji programu Walnego pozostały punkty:

 

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2018 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Wybór członków Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

12. Wybór prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

14. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w statucie RIG.

15. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

 

serdecznie zapraszam we wtorek 14 maja na godz 17,00

Protokół

Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

rozpoczętego w dniu125 kwietnia 2019 roku

 

Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 17,00 – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Pan Bogusław Kmieć przedstawił potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu przez członków RIG. Stwierdził brak wymaganej liczby członków, aby Zgromadzenie było ważne i zgodnie z zaproszeniem ustalił kolejny termin Zgromadzenia na godzinę 17,30

W drugim terminie obecnych było 14 osób – lista obecności w załączeniu.

Przystąpiono do realizacji programu spotkania – w załączeniu

Na przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Jana Biegę – kandydaturę wybrano jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

 

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków – na członków Komisji zgłoszono: Joanna Skrzypińska  i Iwona Moczarny.

Zostali jednogłośnie wybrani. Komisja przystąpiła do prac. Protokół prac Komisji w załączeniu.

Zgodnie z programem Pan Kmieć  wygłosił sprawozdanie z działalności Izby za trzyletnią kadencję. W trakcie sprawozdania wywiązała się dyskusja dotycząca poszczególnych spraw, o których mowa w sprawozdaniu. Następnie Dyrektor RIG zdał sprawozdanie z prac Izby w 2019 roku – uzupełniając wypowiedzi prezesa.

Omówiono działalność Izby – funkcjonowanie RIG jako instytucji oceniono bardzo dobrze, dyskusja dotyczyła także zwiększenia oddziaływania Izby na środowisko przedsiębiorców, które zostało ocenione jako niewystarczające. Pan Stasicki  poprosił o uszczegółowienie informacji o działalności Inkubatora Izby, a pan Pelc był zainteresowany udziałem RIG w projekcie Błękitny San . Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby odpowiedzi udzielono przy rozpatrywaniu punktu 16. Zebrani zgodzili się na powyższe.

Następnie sprawozdanie wygłosił przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Jerzy Lisowski, który przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów Izby oraz działalności Zarządu RIG - dokument w załączeniu.

W takcie dyskusji o finansach RIG   członek komisji rewizyjnej RIG pani Skrzypińska przeglądnęła wersję wydrukowaną dokumentów finansowych przygotowanych do wysyłki do  KRS opracowaną przez biuro rachunkowe. Dokumenty były przygotowane po kontroli komisji rewizyjnej i w szczególe nie zgadzały się z wcześniejszymi dokumentami. Zamienione  były kolumny w bilansie i RZIS i wystąpiła niezgodność kwoty w opisie i RZIS. Kontakt telefoniczny z biurem rachunkowym nie pozwolił na sprostowanie. Ustalono, że biuro rachunkowe przygotuje poprawne dokumenty według nowych obowiązujących wzorów i przedstawi je ponownie komisji rewizyjnej.

Ze względu na konieczność dokonania korekty dokumentów finansowych pan Długosz złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach, aby dokonać korekty sprawozdania finansowego. Przerwa potrwa do 14 maja do godziny 17.00 .

Wniosek poddano pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie.

Na tym obrady przerwano.

 

 

 

 

 

 

2 kwietnia 2019

Walne Zgromadzenie Członków  - Wyborcze.

 

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje na dzień 25 kwietnia  2019r. ( czwartek ) na godz. 17,00 

Walne Zgromadzenie Członków  - Wyborcze.

Na Zgromadzeniu zostanie dokonany wybór władz Izby na trzyletnią kadencję. Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15 w Sanoku.

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 17,30. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

w dniu 25 kwietnia  2019r.:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał.

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z trzyletniej kadencji.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2019 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2018 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Wybór członków Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

12. Wybór prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

14. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w statucie RIG.

15. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

 

 Za Zarząd

Bogusław Kmieć

 

 

22 stycznia 2019

Szkolenie ZUS 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na kolejne szkolenie dla służb finansowo- księgowych. Prowadzącymi będą przedstawiciele ZUS Sanok i PKO TFI.

 

Szkolenie odbędzie się we wtorek 5 luty 2019r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15.
Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do dwóch godzin.

 

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:

 

1.      „Mała działalność gospodarcza” -  „Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

 

2.       Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych, „e-AKTA” od 1 stycznia 2019 r.

 

3.       PROGRAMY PRACOWNICZE PPK/PPE

 

 

Koszt udziału wynosi 20 zł brutto od osoby - serwis kawowo ciastkowy. Płatne przy wejściu lub przelewem, jeśli wcześniej otrzymamy  dane do faktury to je od razu wystawimy.

Zapraszamy

 

 

21 stycznia 2019
 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku  serdecznie zaprasza na szkolenie -
w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej skierowanej do płatników -dot. zmian
w podatku PIT od 01.01.2019r. związanych z rozliczeniem za 2018r. (m.in. sposoby podpisania i wysłania przez płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach oraz nowa usługa e-PIT ).

 

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracodawców i płatników.

Odbędzie się w dwóch turach w dniach 21.01.2019r oraz 23.01.2019r. o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Sanoku. (Świetlica PSS
). 

 

 

 

 

 

15 grudnia 2018
 

 

 

25 listopada 2018
„Pożyczka Standardowa-Innowacyjna” nowy produkt finansowy dla MŚP na preferencyjnych warunkach
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli informuje, iż dnia 02.10.2018 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach której oferujemy pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę, oddział lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego).


RODZAJ WSPARCIA FINANSOWEGO
Pożyczka Standardowa-Innowacyjna – opis szczegółowy do pobrania>>>>>>>>>>>>>>>


• Pożyczka rozwojowa do 300 000,00PLN na okres do 60 m-cy, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjno-obrotowe (Komponent Standardowy)
• Pożyczka rozwojowa powyżej 300 000,00PLN do 600 000,00PLN na okres do 84 m-cy, z przeznaczeniem wyłącznie na zakup nowych środków trwałych (Komponent Innowacyjny)

WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 1,85%
• na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej od 2,85%
• brak prowizji za udzielenie pożyczki
• karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki lub 3 miesiące w każdym 12 miesięcznym okresie spłaty pożyczki
• przeznaczenie pożyczki m.in. : środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe o charakterze rozwojowym
• wkład własny MŚP nie jest wymagany
• jedno przedsiębiorstwo (Ostateczny Odbiorca) może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pełni rolę Pośrednika Finansowego w województwie podkarpackim
Informacje na temat projektu i jego zasad:
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

ul.1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola,
tel. 15 844 03 57
www.rig-stw.plPUNKTY OBSŁUGI KLIENTA ZLOKALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Lp.

Nazwa placówki/filii/

oddziału/punktu obsługi klienta

Miejscowość

Adres

Otwarte    w dniach

W godzinach

1.

Regionalna Izba Gospodarcza

Stalowa Wola  

37-450 Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 26B  

poniedziałek – piątek  

7.30 – 15.30  

2.

Podkarpacki Klub Biznesu

 

Rzeszów

35-205 Rzeszów ul. Warszawska 27

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

3.

Cech Rzemiosł Różnych

 

Przemyśl

37-700 Przemyśl ul. Katedralna 6

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

4.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Mielec

39-300 Mielec ul. Chopina 18

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

5.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

 

Leżajsk

37-300 Leżajsk ul. Targowa 9

poniedziałek-piątek

7.30 – 15.30

 

6.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg ul. Dekutowskiego 6

poniedziałek-piątek

7.00 – 14.00

7.

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

Krosno

38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 3

poniedziałek-piątek

8.00 – 15.00

8.

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

Sanok

38-500 Sanok ul. Rynek 15

poniedziałek-piątek

8.00 – 16.00

9.

Biuro Wycen Majątkowych Agnieszka Staszowska – Pas

Dębica

39-200 Dębica ul. Szaley Groele 3

poniedziałek-piątek

9.00 – 17.00

10.

Biuro Rachunkowe Monika Łata

Nisko

37-400 Nisko ul. Kościuszki 8

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

 

Dokumenty do pobrania:

 http://rig-stw.pl/category/fundusz-pozyczkowy/dokumenty_do_pobrania-psi/Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu również na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://rpo.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-standardowa-innowacyjna-72/

„Instrument finansowy Pożyczka Standardowa- Innowacyjna jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.”

 

20 września 2018

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

wnioski można składać od 15 października

 

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 15.10.2018 r. do dnia 13.11.2018 r. - nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej (nie ASF)

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl (przejdź).

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł:

osobie fizycznej, która jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, podlega m.in. ubezpieczeniu społecznemu rolnikóww pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

 

 

20 września 2018

1.4.1 Dotacje bezpośrednie

tylko dla wybranych

 

spokojnie, dla innych ma być za tydzień

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie:
Nabór wniosków rozpoczyna się 22 października 2018 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 15 listopada 2018 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie
UWAGA NIE WSZYSCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. mające siedzibę lub oddział albo główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednej z 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza oraz prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, na terenie jednej z ww. 12 gmin województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PL

 

19 września 2018

CZAS NA STAŻ - DRUGA EDYCJA

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie rozpoczęła III nabór do projektu CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

Rekrutacja trwa do 3 października 2018 r

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

·         indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

·         pośrednictwo pracy,

·         certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,

·         płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

 Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.

 PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

·         przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,

·         pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

 Oczekiwania względem przedsiębiorcy, który chce przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

 Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

·         osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub

·         za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.

 Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

 BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza  ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47  adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

 

 

 

11 września 2018

Zapraszamy na spotkanie

Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP

"Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP"

21 września 2018 r., godz. 11.00-13.30, Olszanica (www.palacwolszanicy.pl)

 

Agenda

 

1. Otwarcie spotkania

                   Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

2. Razem można więcej – wykorzystanie walorów Bieszczad w tworzeniu sieciowych produktów turystycznych

                - przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o dofinansowanie w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia

                   Katarzyna Józefowicz, Sebastian Głąbicki – eksperci, PARP

3. Green Velo i nie tylko – preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki

                - przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o pożyczki w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

                   Michał Pękalski – kierownik Funduszu Pożyczkowego, MARR S.A.

4. Działaj lokalnie – wsparcie dla przedsiębiorców z Bieszczad

                - przedstawienie zakresu i zasad ubiegania się o dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Dyrektor Departamentu Wspierania  Przedsiębiorczości,    Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego                

5. Sesja pytań i odpowiedzi/ konsultacje indywidualne

 


link do rejestracji uczestników:

https://www.polskawschodnia.gov.pl/rejestracja-na-spotkanie-przedsiebiorcze-bieszczady-szanse-dla-msp/

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do odwiedzenia Punktu lub do kontaktu telefonicznego w poniedziałek od 7:30 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Justyna Nestorowicz
Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Biuro Informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
tel. 798 771 215, 798 771 640

 

 

 

 
5 września 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA

II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

 Rekrutacja trwa do 14 września 2018 r.

 Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

 W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

·         indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

·         pośrednictwo pracy,

·         certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,

·         płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

 Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.

 PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

·         przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,

·         pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

 Oczekiwania względem przedsiębiorcy, który chce przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

 Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

·         osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub

·         za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.

 Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

 BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza  ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47  adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

 Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

20 maja 2018

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje

na dzień 8 czerwca 2018r. ( piątek ) na godz. 11,30  Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15.

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 12,00. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu
8 czerwca 2018r

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2017.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2018 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2017 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

18 maja 2018

RODO

 

 

W dniu 25 maja 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1).

Ochrona zapewniana niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie do osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących firm,  osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

 

Dz.U.2018.0.647 - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Art. 50. Centr.Ewid.Dz. Gosp.
Wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), z wyjątkiem przepisów art 14–19a i art 21–22a oraz rozdziału 5 tej ustaw
y

 


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

w Regionalnej Izby Gospodarczej (art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO).

Administrator danych
Administratorem danych jest
Regionalna Izba Gospodarcza Rynek 15  38-500 Sanok.
NIP          6870010362

Inspektor danych osobowych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest możliwi za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rigsanok@pro.onet.pl
lub listownie na adres Rynek 15  38-500 Sanok.

Cele przetwarzania danych

RIG świadczy usługi zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, usługi prowadzenia projektów o znaczeniu regionalnym, usługi promocyjne, usługi szkoleniowe zamknięte i otwarte, usługi doradztwa ogólnego, usługi informacyjne, usługi obsługi informacyjnej inwestora, usługi wynajmu lokali, usługi proinnowacyjne i inne zgodnie ze Statutem RIG.
Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie objętym zgodami na podstawie zawartych umów lub oświadczeń w celu ich realizacji, bądź są danymi powszechnie dostępnymi.

Podstawy prawne przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są podstawie zgody oraz w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z realizacji umów.

 

Odbiorcy danych
Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji celów ww. nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa związane z przetwarzaniem danych    
W związku z przekazaniem danych osobowych w celu ich przetwarzania, każdej osobie której dane dotyczą przysługują prawa:
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację
- dostępu do danych osobowych
- żądania sprostowania danych osobowych
- żądania usunięcia danych osobowych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Skarga do UODO
Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny
Nie dokonujemy przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym realizacji naszych usług i wiąże się z koniecznością złożenia stosownego oświadczenia (zgody) lub zawarcia umowy

 

25 kwietnia 2018

z ministerstwa

12 grudnia 2017
 


 
3 listopada 2017
Bezpłatne szkolenia  Urzędu Skarbowego w Sanoku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku przesyła w załączeniu informację o szkoleniach z JPK

18 października 2017

komunikat

Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Sanoku


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku przesyła w załączeniu komunikat dot. obowiązku przesyłania od 01.01.2018r. przez mikroprzedsiębiorców danych JPK_VAT

Pliki JPK_VAT można testowo składać już od października 2017.

Prosimy o zapoznanie się z informacją.


podgląd obrazu

    


do pobrania plik w wersji PDF>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

28 września 2017
DOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE


DOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD – NABÓR OD 11 DO 28 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

Od 11 września do 28 września br. prowadzony jest I nabór na dofinansowane SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony
o projektowanie CAD
w ramach projektu „Akademia umiejętności TIK”.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl

Grupę docelową projektu stanowi 150 osób (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz spełniają poniższe kryteria:

ü  są w wieku 25 lat i więcej,

ü  posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat),

ü  uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

W ramach projektu oferowany jest:

1.       KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16:

a)      Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 20 godz.

b)      Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 20 godz.

c)       Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – 20 godz.

d)      Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 20 godz.

e)      Moduł V-ECDL IT Security (S3) – 20 godz.

f)       Moduł  VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 20 godz.

 

2.       KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20:

a)      Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 15 godz.,

b)      ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 15 godz.,

c)       ECDL IT Security (S3) – 15 godz.,

d)      ECDL CAD (S8) – 60 godz.,

e)      ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 15 godz.

Dodatkowo w ramach każdego kursu przewidziano 10 godzin ćwiczeń.

 

3.       Egzamin ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20, dający możliwość zdobycia międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B, wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.


Szkolenia w ramach I edycji będą się odbywać od października 2017 r. do stycznia 2018 r.

Pozostałe terminy naborów do projektu będą prowadzone w następujących terminach:

II termin naboru: listopad 2017 r.

III termin naboru: styczeń/luty 2018 r. 

Projekt „Akademia umiejętności TIK” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie  kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
10 września 2017
Szkolenie ZUS 
„e-SKŁADKA”
edit - możemy wysłać zainteresowanym materiały
ze szkolenia

 

Szanowni Państwo

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na kolejne szkolenie dla służb finansowo- księgowych. Prowadzącymi będą przedstawiciele ZUS Jasło.

 

Szkolenie odbędzie się w czwartek 28 września 2017r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15.
Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do dwóch godzin.

 

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:

 

1.       Koordynacja  przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego dla osób migrujących w ramach Unii  Europejskiej .

2.       Zmiany dotyczące sposobu rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i pochodnych od 1 stycznia 2018 r. – Projekt  „e-SKŁADKA”.

 

Prosiliśmy także o przygotowanie informacji dotyczącej ewentualnych kłopotów z rejestracją w ZUS cudzoziemskich pracowników w Polsce. 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału
w spotkaniu  do wtorku  26. 09.2017 r. do godz. 15:00 

 

Koszt udziału wynosi 20 zł brutto od osoby - serwis kawowo ciastkowy. Płatne przy wejściu lub przelewem, jeśli wcześniej otrzymamy  dane do faktury to je od razu wystawimy.

12 lipca 2017
Tablica ogłoszeń
giełda pracy dla młodzieży

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku w ramach współpracy z Gazetą Sanocką Korso- pragnie umożliwić podjęcie drobnych prac w okresie wakacji dla młodzieży.

Młodzi ludzie, uczniowie czy studenci mogą zgłosić się do RIG w Sanoku ul. Rynek 15 i po wypełnieniu prostej ankiety – ( w przypadku niepełnoletnich  wymagana jest zgoda rodziców  na podjęcie prac dorywczych)  oczekiwać na telefon od potencjalnych zleceniodawców.

W zakres prac mogą wchodzić prace porządkowe w domu, czy ogrodzie, pomoc osobom starszym, robienie zakupów, czy inne niespecjalistyczne prace.

Osoby chętne do skorzystania z pracy młodych ludzi mogą kontaktować się z pracownikiem Izby Gospodarczej pod numerem tel. 134630444- uzyskają tam kontakt z potencjalnym wykonawcą usługi.

Informacje dotyczące akcji wakacyjnej będą ukazywać się pod hasłem „ Tablica ogłoszeń giełda pracy dla młodzieży” na stronach internetowych RIG, Gazety Sanockiej Korso oraz w papierowym wydaniu gazety.

Aby przejść do dodatkowych  informacji należy wybrać przycisk Giełda pracy z lewej strony


17 maja 2017
Walne Zgromadzenie Członków RIG

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje

na dzień 1 czerwca 2017r. ( czwartek ) na godz. 17,30  Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15.

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 18,00. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu
1 czerwca 2017r

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2016.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2017 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2016 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. wybór uzupełniający składu Komisji Rewizyjnej.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.Edit 23 maja 2017
program Zgromadzenia zostanie uzupełniony o wybór członka Zarządu w związku z rezygnacją Pana Jana Wilka.4 kwietnia

SPRAWDŹ NOWE MOŻLIWOŚCI. ROZWIŃ WSPÓŁPRACĘ Z NAJLEPSZYMI CHIŃSKIMI PRODUCENTAMI  

China Homelife Show i China Machinex to największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi chińskich producentów. Weźmie w nich udział 1200 sprawdzonych i zaufanych producentów, którzy zaoferują kilkadziesiąt tysięcy wysokiej jakości produktów z wielu branż. W przypadku China Homelife Show będą to materiały budowlane, meble, elektronika, oświetlenie, wyposażenie domu i upominki oraz odzież i tekstylia. Wystawcy China Machinex zaprezentują natomiast artykuły z branży elektryczność i nowa energia, maszyny oraz sprzęt i narzędzia. Spodziewamy się około 10 000 odwiedzających z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

 

DUŻE PRZYWILEJE DLA IMPORTERÓW – PROGRAM HOSTED BUYER

 

Najlepsi kupcy będą mieli możliwość skorzystania z programu ekskluzywnych usług, w którego ramach zapewniamy:

-     bezpłatny wstęp na teren targów,

-     korzystanie ze strefy Match Makingu,

-     bezpłatna pomoc tłumacza podczas spotkań,

-     bezpłatny udział w prelekcjach podczas targów,

-     bezpłatny przejazd autokarem,

-     jeden bezpłatny nocleg ze śniadaniem w hotelach 2- i 3-gwiazdkowych, w pokojach   dwuosobowych, w czasie trwania imprezy,

-     obiad w czasie trwania imprezy.

 

Aby zakwalifikować się do programu, firma musi być importerem chińskich produktów lub być zainteresowana importem produktów z Chin. Aplikujący musi być menedżerem wyższego szczebla w swojej firmie i mieć upoważnienie do podejmowania decyzji zakupowych.

 

Weź udział w programie Hosted Buyer

rejestracja na stronie http://chinahomelife.com.pl//index.php?page=vip-buyer-application

 

(Rejestracja nie jest automatyczna, zainteresowani będą musieli przejść proces weryfikacji przez organizatora.)

 

Więcej informacji: Anna Legutko  al@chinahomelife.org,

+48222976626,  +48720909043,

chinahomelife.com.pl


Informacja o targach

W 2017 roku do najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kontaktów polsko-chińskich będzie należeć VI Edycja Targów China Homelife Show i China Machinex.

To największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi najlepszych producentów z Chin. 6. edycja targów odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.

Podczas tegorocznej edycji możemy spodziewać się rekordowej liczby 1200 wystawców – sprawdzonych, godnych zaufania, oferujących wysokiej jakości produkty firm z Państwa Środka. Goście targowi będą mogli zapoznać się z ofertą aż 60 000 wyrobów z różnych branż: odzieżowo-tekstylnej, meblarskiej, wyposażeniowej, elektronicznej, oświetleniowej i budowlanej. Wydarzeniu China Homelife Show po raz drugi towarzyszyć będą targi China Machinex, na których firmy z Chin zaprezentują nowe możliwości technologiczne na rynku maszyn, energii i narzędzi.

Przez cały czas trwania wydarzenia dla wystawców i odwiedzających dostępna będzie tzw. strefa match makingu, gdzie przedsiębiorcy będą mogli odbyć bezpośrednie spotkania biznesowe z bezpłatną pomocą tłumaczy.

Targi organizowane są przez firmę Meorient International Exhibition we współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą, Stowarzyszeniem Polskich Mediów, redakcji „Wiadomości Gospodarcze”. Pod tą samą nazwą targi odbywają się w 10 rejonach świata – RPA, Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Egipcie, Indiach, Meksyku, Jordanii, Kazachstanie, Polsce i Turcji, jako globalny projekt spotkań B2B, który w 2017 roku będzie obchodził jubileusz 10. edycji. China Homelife Show i China Machinex w Polsce jest jedyną w tej części Europy edycją tego wydarzenia obejmującego swym zasięgiem 14 krajów.15 luty 2017

Certyfikowany Ośrodek Kształcenia RIG


Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że działalność szkoleniowa prowadzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą od 1994 roku będzie prowadzona pod inną nazwą niż do tej pory.

Uchwała nr 1/XI /2016  Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej
w Sanoku w dniu 18 listopada  2016 roku 

   
 

 

 

Zarząd Izby Gospodarczej uchwalił, że zmienia nazwę placówki oświatowej, której jest założycielem - nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196

Typ: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego

Numer RSPO: 56196

Data wpisania do RSPO: 2012-10-29

REGON: 180901692

Z nazwy:

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

Na nazwę:

Certyfikowany Ośrodek Kształcenia RIG

 

 

Zmiana nazwy podyktowana jest problemami ze sprawozdawczością GUS i SIO związanymi z tą samą nazwą placówki i organu założycielskiego.


 

obecnie w ramach Izby działa placówka oświatowa o poniższych danych

 

Certyfikowany Ośrodek Kształcenia RIG

REGON 180901692

Nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196

Dyrektor Bogusław Połdiak

Typ : Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego

Organ rejestrujący: POWIAT SANOCKI

Organ prowadzący: REGIONALNA  IZBA  GOSPODARCZA

38-500 SANOK, ul. Rynek 15                   

 tel/fax (013) 463 0444,                 e-mail:  rigsanok@pro.onet.plzaświadczenia wystawione poprzednio zachowują ważność.


20 stycznia 2017

Projekt „WSPARCIE W STARCIE”,

dotacje dla rozpoczynających

 


Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie od 01.08.2016 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zatrudnienia w ramach własnej działalności gospodarczej 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób od 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet i osób niepełnosprawnych. Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

II tura rekrutacji potrwa od 20 stycznia do 3 lutego 2017 r.

Podkarpacka Izba Gospodarcza,          ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. +48 13 43 695 90,               tel./fax +48 13 43 234 47

strona projektu: http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/581-wsparcie-w-starcie-ogloszenie-ii-naboru-rekrutacji-do-udzialu-w-projekcie


20 stycznia 2017

projekt pt. „Czas na biznes!”

dotacje dla rozpoczynających działalność


Zapraszamy do udziału w Projekcie pt. „Czas na biznes!”,

którego celem jest udzielenie bezzwrotnych dotacji

na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą,

są osobami bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. są osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, kobietami, oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

- dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23 000,00 zł /osobę,

- wsparcia pomostowego w wysokości 1 750,00 zł przez pierwsze 8 miesięcy po otwarciu działalności,

NABÓR TRWA DO 30 STYCZNIA 2017 R.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów,

tel.: 608 396 822, e-mail: dotacje@amd-group.pl

strona projektu:    http://www.amd-group.pl/czas-na-biznes.html

 

 

 

10 stycznia 2017
 

zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców

dotacje - przedłużenie terminu naborów

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniu omówione zostaną także inne aktualne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców m.in. dotacja na OZE, prace B+R czy szkolenia dla pracowników.

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.
Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


 
20 grudnia 2016
 
 

 

 

3 grudnia 2016

nowe dotacje dla przedsiębiorców

mało czasu!!!!

 

KONKURS

o dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014–2020
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

 

 

Nabór RPO na 2017

Z regulaminu

§ 5

Obowiązujące terminy

1.         Nabór wniosków rozpoczyna się 30.12.2016 r. od godz. 8:00 (dzień otwarcia naboru).

2.         Wnioski składane są w terminie do 20.01.2017 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).

3.         Termin zamknięcia naboru w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosków, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu oraz na portalu.

4.         Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 30.06.2018 r.

5.         Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku

o płatność końcową.

6.         Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, w uzasadnionych przypadkach, IZ RPO WP może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu.

7.         Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31.08.2017 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 6

Podmioty uprawnione do wsparcia

 1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa:

3)        Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12

m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W tym okresie wnioskodawca musi osiągać przychody ze sprzedaży produktów

i usług, a jego działalność nie może podlegać zawieszeniu.

W przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie na przedsięwzięcie z zakresu TIK, minimalny okres prowadzenia działalności, osiągania przychodów oraz dotyczący zawieszenia, o których mowa powyżej, wynosi 2 lata;

4)        Mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego. Oddział/siedziba/główne miejsce wykonywania działalności musi być potwierdzone wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

+

§ 7

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

 1. Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych[1] lub ulepszonych[2] produktów/usług.
 2. Wprowadzenie nowego lub ulepszonego  produktu w wyniku realizacji projektu stanowi kryterium dopuszczające.
 3. Nie będą spełniać powyższej przesłanki projekty polegające na udoskonaleniu/ zmianie sposobu oferowania/ sprzedaży produktów uprzednio oferowanych przez wnioskodawcę, zmianie/ rozszerzeniu kanału dystrybucji uprzednio oferowanych produktów, zmianie/  rozszerzeniu rynków zbytu dla uprzednio oferowanych produktów.
 4. Wsparcia nie otrzymają projekty polegające na najmie, podnajmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie infrastruktury nabytej lub wytworzonej w ramach projektu.
 5. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych.
 6. Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:

1)    ochrony zdrowia,

2)    wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury z nią związanej,

3)    gospodarki odpadami,

4)    infrastruktury  uzdrowiskowej,  turystyczno - rekreacyjnej  realizowanej przez   przedsiębiorców   świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe,

5)    opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomocy społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, domy pomocy społecznej, domy seniora),

6)    rozwoju sieci szerokopasmowych.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1407/2013 pomoc nie może być udzielana
  między innymi w następujących sektorach:

1)    rybołówstwa i akwakultury,

2)    produkcji podstawowej produktów rolnych,

3)    przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych jeżeli:

a)    wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,

b)     przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub
w całości producentom surowców.

4)    na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. nie jest możliwe udzielenie pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi
z prowadzeniem działalności wywozowej,

5)    pomocy uwarukowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1301/2013 pomoc nie może być udzielana na inwestycje dotyczące:

1)    wytwarzania,  przetwórstwa  i  wprowadzania  do  obrotu tytoniu
i wyrobów tytoniowych,

2)    likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,

3)    redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,

4)    infrastruktury portów lotniczych.

 

 

§ 8

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

 1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 85 000 000 PLN.
 2. Decyzją IZ RPO WP wskazana kwota może ulec zwiększeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców.

§ 9

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi  60% wydatków kwalifikowanych.

§ 10

Maksymalna kwota dofinasowania

1.    Wartość brutto wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jedno przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej  równowartość 200 000 EUR (100 000 EUR[3] w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów).

2.    Weryfikacja możliwej do udzielenia wnioskodawcy pomocy de minimis odbywa się dwukrotnie: po raz pierwszy podczas oceny formalnej – biorąc pod uwagę stan na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie oraz po raz drugi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - biorąc pod uwagę stan na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

3.    Wnioskodawca nie może przekroczyć limitu pomocy de minimis wynikającej
z Rozporządzenia MIiR oraz Rozporządzenia nr 1407/2013 na każdym
z tych dwóch etapów weryfikacji.

§ 11

Kwota wydatków kwalifikowanych

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 100 000 PLN,
 2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 4 000 000 PLN.

 

[1]              Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę.

[2]              Ulepszenie istniejących produktów polega na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów. Zalicza się tu udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania lub innych cech funkcjonalnych. Ulepszeniem nie jest udoskonalenie polegające jedynie na rutynowych zmianach/ aktualizacji/ modernizacji czy też zmianach wynikających jedynie z naturalnego postępu technicznego bez dokonywania zmian istotnych parametrów wyrobu czy usługi z punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego. Wprowadzona zmiana powinna być zauważalna przez odbiorcę końcowego.

 

[3] Równowartość pomocy w EUR ustala się wg kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

 

dokładniejsze informacje na poniższej stronie

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1072-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-3

 

 

 
4 listopada 2016
 

Bieszczadzkie Forum Europejskie
realizuje projekt pn.
„Bądź kreatorem swojej przyszłości – wykorzystaj wszystkie możliwości”

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. – 31.01.2018r.

 

Kwota dofinansowania – 1 798 956,96 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 7 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które biorą udział w innym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej


Priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający następujące kryteria:
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie),
• osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin
prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha.

Łączna liczba Uczestników projektu wyniesie 70 osób, w tym:
• 28 mężczyzn,
• 42 kobiety.

Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona jest od 24.10.2016 do 25.11.2016r.
w dwóch etapach:
• Etap I – składanie oraz ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów,
• Etap II – przeprowadzenie analizy kompetencji (test + rozmowa) Kandydatów.

Formy wsparcia w projekcie:

• indywidualne doradztwo zawodowe podczas którego dokonana zostanie analiza predyspozycji zawodowych każdego uczestnika projektu, uwzględniając jego wykształcenie, doświadczenie i umiejętności w kontekście aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy (na jednego uczestnika przypada 4 godziny doradztwa),

• szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych uczestników projektu. Szkolenia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z opracowanego IPD (na jednego uczestnika przypada średnio 150h szkolenia zawodowego),

·      6-miesięczne staże zawodowe umożliwiające nabycie doświadczenia zawodowego, bez nawiązywania stosunku pracy,

·      indywidualne pośrednictwo pracy, które dostarczy informacji dotyczących możliwości zatrudnienia. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość dokonania analizy ofert pracy
w oparciu o nabyte doświadczenie i kwalifikacje. Pośrednik będzie służył pomocą
w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na oferty pracy.

18 września 2016

szkolenie dla służb finansowo- księgowych.


Szanowni Państwo

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na kolejne szkolenie dla służb finansowo- księgowych.
Zaproszenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy ubezpieczeń społecznych i windykacji.

Prowadzącymi będą przedstawiciel ZUS Inspektorat w Sanoku Pan Maciej Mermer
oraz przedstawiciel Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 4 października 2016r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15. Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do trzech godzin.

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:

1. Wymiana doświadczeń z użytkowania PUE i Płatnika.
2. Funkcjonowanie elektronicznych zwolnień lekarskich.
3. Fundusze dla przedsiębiorców w 2017 roku.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału
w spotkaniu do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00

Koszt udziału wynosi 20 zł brutto od osoby. Płatne przy wejściu lub przelewem, jeśli wcześniej otrzymamy dane do faktury to je od razu wystawimy.

 


18 września 2016

UWAGA -

„BĄDŹMY LEGALNI”, „LEGALNI Z PRAWEM”

I „KANCELARIA LIBERTY”

ZASTRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW


 


W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”, maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

Zawarte w niej informacje są bowiem nierzetelne, niezgodne z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak też mogą naruszać dobre imię firm, na które Stowarzyszenie powołuje się w wysyłanej korespondencji.


Zapowiadają przy tym, że będą zgłaszały popełnienie rzekomego przestępstwa oraz że będą inicjowały procedurę kontrolną GIODO. Informacje te nie odpowiadają prawdzie, bowiem ani fakt niezgłoszenia zbioru do GIODO nie przesądza o popełnieniu przestępstwa, ani inny podmiot poza GIODO nie decyduje o przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

Dodatkowo informujemy, że podmioty te nie istnieją, nie są zarejestrowane w KRS, więc nie funkcjonują w obrocie prawnym. Prowadzony mailing to jedynie dezinformowanie przedsiębiorców i ich zastraszanie.

Wobec powyższego GIODO informuje, że wszelkie informacje dotyczące zgodnego z prawem stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym dotyczących obowiązków rejestracji zbiorów danych dostępne są na stronie internetowej Urzędu.


http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl

9 września 2016

Projekt „WSPARCIE W STARCIE”

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ”WSPARCIE W STARCIE”

 

 

Przyjdź do nas – wierzymy w Twój pomysł na biznes !

 

 

TERMIN NABORU: 20.09.2016 - 03.10.2016 r.

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.05.2018 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach projektu można otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 23 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 900 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY SPEŁNIAJĄCE PONIŻSZE KRYTERIA:

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, zamierzające założyć własną firmę, w wieku powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby niepełnosprawne.

 

Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

 

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

 • bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości do 23.000,00 PLN,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 PLN na każdy miesiąc wypłacane  przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie rozliczania dotacji po założeniu działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

 

Dokumenty aplikacyjne będzie można składać od 20 września do 3 października 2016 r. w godz. od 7.30 - 15.30 (od poniedziałku do piątku), na poniższy adres Biura Projektu lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno (decyduje data wpływu dokumentów).

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38 - 400 Krosno

Tel./fax 13 43 234 47

 

Osoby do kontaktu:

Anna Brzezińska – a.brzezinska@pigkrosno.pl

Izabela Jaźwiecka – i.jazwiecka@pigkrosno.pl

www.pigkrosno.pl

 

8 września 2016

Sezon na dotacje w pełni


W tym roku i w kolejnych znowu będzie można starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków UE. Kilka lat temu postawiono tezę i udowodniono ją naukowo, że trzeba wspierać tylko i wyłącznie bardzo młodych i dotacje  były dla osób, które nie skończyły 30 lat.   

A w tym sezonie temu postawiono tezę i udowodniono ją naukowo, że trzeba wspierać tylko i wyłącznie osoby, które  skończyły 30 lat.   

 

Oferujemy   

v  Doradztwo i analiza pomysłu na biznes

v  Poszukiwanie źródeł finansowania

v  Przygotowanie wniosków aplikacyjnych do PUP

v  Przygotowanie wniosków aplikacyjnych do instytucji oferujących dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

v  Sporządzenie biznesplanów

v   skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji wymaganej przez instytucje udzielające dotacji

v  pomoc przy realizacji  rozliczeniu projektu


4 sierpnia 2016

Rozpoczynają się dotacje na rozpoczęcie działalności

gospodarczej

 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku zaprasza do udziału w projekcie

„Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu”

współfinansowany ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r.-31.01.2018r.

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 6 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

·      osoby powyżej 50 roku życia,

·      osoby długotrwale bezrobotne,

·      kobiety,

·      osoby niepełnosprawne.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz
  w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,
 • w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcą,
 • pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem lub wykonawcą,
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,
  z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.

 

 

Priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający następujące kryteria:

·         kobiety

·         osoby niepełnosprawne

·         osoby powyżej 50 roku życia

·         osoby długotrwale bezrobotne

·         osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie)

·         osoby, które zadeklarują chęć zatrudnienia pracownika w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności na umowę o pracę, na okres min.3 miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu

 

Łączna liczba Uczestników projektu wyniesie 90 osób fizycznych, w tym:

 • 36 mężczyzn,
 • 54 kobiet.

 

Rekrutacja Uczestników Projektu zostanie przeprowadzona w terminie: VIII – X 2016 r. Termin rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dwóch etapach:

 • Etap I – składanie oraz ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów,
 • Etap II - przeprowadzenie analizy kompetencji (test + rozmowa) dla Kandydatów.

 Formy wsparcia w projekcie:

 

·         szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (6 grup po 15 osób, na jedną grupę przypada 54 godzin szkolenia) z zakresu: formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, podatki i opłaty w firmie, prawo pracy i bhp, podstawy marketingu, ZUS-obowiązkowe ubezpieczenia, biznes plan podstawą działania, analiza SWOT, źródła finansowania działalności gospodarczej. Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym.

·         indywidualne wsparcie doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (na jednego uczestnika przypada 6 godzin doradztwa). Wsparcie doradcze dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika, będzie pomocne w przygotowaniu biznes planów, wniosków o przyznanie dotacji i harmonogramów.

·         wsparcie finansowe (tzw. jednorazowa dotacja inwestycyjna) na rozwój działalności gospodarczej (dla 72 Uczestników projektu) – 23 tyś. zł.

·         wsparcie pomostowe finansowe (dla 72 Uczestników projektu) – 1 600,00 zł co miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności.

·         wsparcie doradcze o charakterze specjalistycznym (dla 72 Uczestników projektu ; na jednego uczestnika przypada 2 godziny doradztwa) – indywidualne spotkania z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji, zarządzania finansami oraz planowania i wykorzystywania okazji w podejmowanych działaniach służących rozwojowi działalności gospodarczej.

·         szkolenie „Jestem przedsiębiorcą” dla 22 Uczestników projektu. Szkolenie będzie trwało 30 godzin szkoleniowych (3 dni po 10 godzin). Tematyka szkolenia: negocjacje biznesowe, pozyskiwanie klientów, nawiązywanie kontaktów biznesowych, zarządzanie personelem, planowanie rozwoju firmy, radzenie sobie ze stresem.

 

 

Uczestnik projektu ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą, na którą otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej faktycznego rozpoczęcia (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG). Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

informacje dodatkowe na razie telefonicznie

ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko

kom. 605 847 337

tel/fax 13 469 62 72

-mail: bf5@gazeta.pl

www.bfe-lesko.pl

 
 
8 czerwca 2016

Szkolenie

 

Szanowni Państwo

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na kolejne szkolenie dla służb finansowo- księgowych. Zaproszenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy ubezpieczeń społecznych i windykacji. Prowadzącymi będą przedstawiciele ZUS Inspektorat w Sanoku
i firmy EULEO sp z o.o. z Krakowa

Szkolenie odbędzie się w czwartek 30 czerwca 2016r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15. Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do trzech godzin.

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:

1. Zmiana w przepisach dotyczących świadczeń z tytułu macierzyństwa obowiązujące od 1.01. 2016r.
2. Ochrona biznesu przed zatorami finansowymi, w tym m.in.:
- możliwość zarządzania ryzykiem w biznesie,
- niewypłacalność kontrahentów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 15:00

 
Koszt udziału wynosi 20 zł brutto od osoby. Płatne przy wejściu lub przelewem, jeśli wcześniej otrzymamy dane do faktury to je od razu wystawimy.

 

 

 

 

 

30 maja 2016

Walne Zgromadzenie

 

Skrót informacji po Walnym Zgromadzeniu 2016

 

 

Członkami Zarządu RIG zostali;

1.     Kijowski Wiesław                          

2.     Biega Jan                                      

3.     Długosz Zenon                               

4.     Kmieć Bogusław                           

5.     Moczarny Iwona                          

6.     Wilk Jan                                       

7.     Witkowska Bolesława     

 

     Zgodnie z wynikiem wyborów ogłoszonym przez  Komisję Skrutacyjną i przyjętą uchwałą nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia Członków RIG na trzyletnią kadencję Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej został wybrany pan Wiesław Kijowski.
                  

 

Członkami Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku zostali;

1.      Skrzypińska Joanna                    

2.      Lisowski Jerzy                              

3.      Turkawski Stanisław                     

 

przygotowywane są dokumenty do KRS

 

 
 
4 maja 2016

Walne Zgromadzenie Członków  - Wyborcze.

 

Członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje

na dzień 19 maja  2016r. ( czwartek ) na godz. 17,00  Walne Zgromadzenie Członków  - Wyborcze. Na Zgromadzeniu zostanie dokonany wybór władz na kolejną trzyletnia kadencję. Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15 w Sanoku.

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 17,30. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

w dniu 19 maja  2016r.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał.

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z trzyletniej kadencji.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2016 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2015 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Wybór członków Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

12. Wybór prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

14. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w statucie RIG.

15. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

16. Sprawy bieżące.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

 

pismo do pobrania >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

12 kwietnia 2016

 

Regionalna Debata Gospodarcza

 

 

 

Zapraszamy na Regionalna Debatę Gospodarczą, która odbędzie się 27 kwietnia – środa –
o godzinie 1100 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku,
ul Mickiewicza 21,

Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół zawodowych, organizacji okołobiznesowych i przedsiębiorców z powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego oraz sanockiego,

Program debaty

 powitanie gości
 wystąpienia oficjalne
 prezentacja na temat Funduszy Europejskich
 wystąpienia moderatorów grup branżowych
 podział na zespoły branżowe
 konsultacje w zespołach
 przedstawienie wstępnych wniosków z uwag zespołów
 dyskusja
 propozycja powołania instytucji koordynującej
 zakończenie debatyProsimy o potwierdzenie uczestnictwa do 25 kwietnia 2016

 

 

11 kwietnia 2016

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w kursie
„ Doradca zawodowy”

 

Oferta programowa kursu skierowana jest do osób, które chcą pełnić funkcję doradcy zawodowego w projektach unijnych lub też wykonywać funkcję doradców zawodowych w instytucjach szkoleniowych. Tematyka główna kursu to teoria i praktyka poradnictwa i doradztwa zawodowego, prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w formie konsultacji oraz prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego w formie  warsztatów.

 

Celem kursu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozwój warsztatu zawodowego doradcy. Uczestnicy zostaną wyposażeni zarówno w teoretyczne podstawy poradnictwa, zawodoznawstwa czy prawa pracy, jak również poznają profesjonalne narzędzia pracy doradcy zawodowego wspierane narzędziami komputerowymi oraz grami symulacyjnymi. Uczestnicy rozwiną także umiejętność planowania kariery, opracowywania Indywidualnych Planów Działania oraz prowadzenia testów kompetencyjnych i badających predyspozycje zawodowe.

 

Planowane rozpoczęcie kursu 7 maja 2016, Kurs doradcy zawodowego trwa 60h dydaktycznych (45 min.). Kurs można odbyć w formie stacjonarnej (weekendowej),  w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning). Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.

 

Kurs kończy się zaliczeniem:
- zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach,
- zdanie testu z wybranych zagadnień problemowych lub studium przypadku
i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 622)..
 
 
 Koszt kursu wynosi 1050 zł netto od uczestnika.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt przez e-mail lub telefonicznie.

 

REGIONALNA  IZBA  GOSPODARCZA

38-500 SANOK, ul. Rynek 15                   

 tel/fax (013) 463 0444,                                                         e-mail:  rigsanok@pro.onet.pl

Nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196

 

 

2 kwietnia 2016

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w kursie „Zarządzanie projektami i procesami”

 
 

Kurs oparty jest o metodykę PMI, z wykorzystaniem elementów światowych standardów zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile oraz rozwiązań hybrydowych.


Program kursu przeznaczony jest dla praktyków biznesu i koncentruje się na efektywnych taktykach, modelach i zachowaniach. Przygotowany zestaw narzędzi projektowych, symulacja przebiegu projektu i jego zakończenie przedstawione zostały w studiach przypadku.


Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji Uczestników w obszarze prowadzenia projektów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu. Nabyta wiedza pozwoli na poznanie i zrozumienie przez Uczestników logiki oraz metodologii zarządzania projektami, wykorzystanie w trakcie spotkania, narzędzi i dokumentacji projektowej, przygotowanie Uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez:
– rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
– poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.


Kurs zakończony jest egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

.Planowane rozpoczęcie kursu 15 kwietnia 2016, zajęcia będą się odbywały w systemach weekendowych.

Program kursu obejmuje 40 godzin zajęć. Koszt kursu wynosi 2250 zł netto od uczestnika.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt przez e-mail lub telefonicznie.

REGIONALNA  IZBA  GOSPODARCZA

38-500 SANOK, ul. Rynek 15                   

 tel/fax (013) 463 0444,                                                         e-mail:  rigsanok@pro.onet.pl

Nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196

 

21 luty 2016

ŚWIĘTA
 

 

20 luty 2016

 ,,CZAS NA STAŻ!” 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

 OGŁASZA

 I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,CZAS NA STAŻ!” 

 

Znajdź plan na siebie – skorzystaj z płatnych staży zawodowych

wymagane – zaangażowanie i dobre chęci

 

 

Nabór rozpoczął się  17.03.2016 r. i trwać będzie do 31.03.2016 r.

 

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne. 

W ramach działań projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • certyfikowane szkolenia zawodowe (wsparcie otrzyma 10 uczestników, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców)
 • płatne staże zawodowe na okres 5 miesięcy

Rekrutacja do projektu odbędzie się w III turach naboru tj.,

 • I tura marzec 2016 r. – rekrutacja 30 osób
 • II tura  maj-czerwiec 2016 r. - rekrutacja 47 osób
 • III tura sierpień-wrzesień 2016 r. - rekrutacja 47 osób

Projekt „Czas na staż” to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na:

 • przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy
 • pokrywamy w całości koszt wynagrodzenia stażysty przez 5 miesięcy
 • zapewniony dodatek dla opiekuna stażysty

Oczekiwania względem przedsiębiorcy chcącego przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

 

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3).

 

Pobierz Dokumenty spakowane >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

·        Więcej informacji na stronie Podkarpackiej Izby Gospodarczej

www.pigkrosno.pl

 

2 luty 2016

Zaproszenie na spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”.
Spotkanie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących pozyskać dotację z Funduszy Europejskich. Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat planowanego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1.Dotacje bezpośrednie.
Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2016 r., o godz. 10:00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku ul. Rynek 15.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

EDIT   Materiały ze spotkania do uzyskania w IZBIE

25 luty 2016 - fotorelacja

 

       
 

   

 

 

2 luty 2016

Szkolenie ZUS

ZAPRASZAMY 

 

Pierwsze szkolenie

 

1.      Termin  29 lutego 2016 r. (poniedziałek) godz. 9.00,  sala konferencyjna Inspektoratu, Sanok, ul. Konarskiego 20, I piętro, sala 107.

 

2.      Prowadząca szkolenie:  Dorota Bystroń Kierownik Wydziału UBS Inspektorat Krosno, Joanna Filipowicz Inspektor RED Sanok,

3.      Tematyka szkolenia:

Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzone od 1 stycznia 2016 r., dotyczące umów zleceń:

             - nowe zasady w oskładkowaniu umów zleceń;

            - zbiegi umów do ubezpieczeń;

            - składanie wniosków płatników o zbadanie prawidłowości wykazanych przez nich składek na ubezpieczenia emerytalne

              i rentowe za zleceniobiorców i osoby współpracujące ze zleceniobiorcami.

            Formy pomocy udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku trudności w opłacaniu składek - ulgi i umorzeni.

             

 

Drugie szkolenie

 

1.      Termin  11 marca 2016 r. (piątek) godz. 10.00,  sala konferencyjna Inspektoratu, Sanok, ul. Konarskiego 20, I piętro, sala 107.

 

2.      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Pelczarska Kierownik Wydziału ZAS, Maciej Mermer Kierownik Wydziału OKK  Inspektorat w Sanoku

         3. Tematyka szkolenia:    Zmiany w przepisach zasiłkowych od 1 stycznia 2016 r. w tym:

                                                - zasiłki związane z rodzicielstwem;

                                                - e-ZLA.

Osoba zbierająca zapisy: Maciej Mermer –  Kierownik Wydziału OKK,  tel. 134651134, e-mail:maciej.mermer@zus.pl

Szkolenie jest bezpłatne

 

20 grudnia 2016

Koniec roku się zbliża

 

 

 

22 października 2015

Dotacja na bony na innowacje

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza

nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje.
Nabór wniosków rozpoczyna się 23 listopada 2015, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru). Wnioski składane są w terminie do 21 grudnia 2015,

Dofinansowuje się sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Studium powinno zawierać co najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz koncepcję i plan ich przeprowadzenia. Projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.


Finanse
Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowanych
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000 zł


Informacje szczegółowe – link poniżej

 

Nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje


 

 

15 października 2015

Dotacja z funduszy szwajcarskich

 

III nabór wniosków o dotacje w ramach projektu „ALPY KARPATOM – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”.

Projekt ,,Alpy Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wnioski przyjmowane są w terminie od 12 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. w biurze Operatora Dotacji – Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok.

Dodacje skierowane są do mikro i małych przedsiębiorstw spełniających wymogi określone w szczegółowym opisie celów projektu Alpy Karpatom położone na obszarze wdrażania projektu:
· powiat sanocki – gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn;
· powiat krośnieński – gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka;
· powiat leski – gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina;
· powiat bieszczadzki – gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska
· powiat miasta Krosna – gmina; Krosno.

Poniżej link do strony, gdzie zamieszczona jest szczegółowa informacja oraz dokumenty do pobrania.

http://www.alpykarpatom.pl/informacje-prasowe/dotacje-dla-przedsibiorcow-308.html 

12 października 2015

Szkolenie ZUS

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku we współpracy z przedstawicielami ZUS, Inspektorat w Sanoku zorganizowała szkolenie  dla osób odpowiedzialnych za sprawy ubezpieczeń społecznych.

Tematyka:
1. Wdrażanie elektronicznych zwolnień lekarskich eZLA
2. Podstawowe zasady funkcjonowania outsourcing-u pracowniczego.

 

Szkolenie odbyło się w piątek 9 października 2015 r. w siedzibie RIG:
Koszt szkolenia : 20,00 zł brutto od 1 osoby, kolejna osoba z firmy 10,00 brutto  - czyli bajecznie tanio.

Regionalna Izba Gospodarcza jest placówką oświaty i wystawiła stosowne zaświadczenia MEN w tym osiem z czerwonym paskiem.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu wzięło udział 27 osób.

 

 

 

24 września  2015

Szkolenia o dotacjach dla firm

 

Szanowni Państwo

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 wraz z uruchomieniem naborów w IV kwartale 2015 organizuje szereg seminariów szkoleniowych nt. możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy.

 

AKTUALIZACJA - poprawiono link po awarii systemu informatycznego UW

 

Poniżej link do strony, na której wszelkie niezbędne informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

 

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/413-seminaria-szkoleniowe-dla-przedsiebiorcow

 

EDIT

po szkoleniu

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego wnioski będzie można składać do końca marca 2016 - i do tego czasu jeszcze się może dużo pozmieniać.

 

 

 

01 września 2015

Klaster Naukowo - Przemysłowy

Szanowni  członkowie Klastra Naukowo - Przemysłowego „Sanok”

funkcjonujący w ramach powiązania kooperacyjnego.

 

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 planuje uruchomienie naborów na dotacje dla przedsiębiorców w IV kwartale 2015.

 

W  kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 wprowadzono zapis, że można otrzymać 15 punktów za udokumentowaną współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej. Wnioskodawca musi prowadzić, udokumentowaną współpracę w ramach klastra min. 6 miesięcy.

  

Informuję, że Klaster Naukowo – Przemysłowy SANOK został założony w 2013 roku, jest zgłoszony
i monitorowany przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Instytucją koordynującą Klastra jest Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku i na wniosek członka może wystawić zaświadczenie o współpracy.

 

Z poważaniem Bogusław Połdiak

Koordynator Klastra

 

 

 

12 sierpnia 2015

Klaster Edukacyjny

 

Dnia 11.08.2015r. w Zagórzu odbyło się spotkanie na którym zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania „Bieszczadzkiego Klastra Edukacyjnego". Misją „Bieszczadzkiego Klastra Edukacyjnego" jest stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, szkół zawodowych i instytucji otoczenia biznesu w celu rozwoju szkolnictwa, edukacji zawodowej i podnoszenie kwalifikacji kadr.


Koordynatorem „Bieszczadzkiego Klastra Edukacyjnego” jest Bieszczadzkie Forum Europejskie z siedzibą w Lesku.


Porozumienie podpisało 8 podmiotów w tym:
Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku,
Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku,
Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości,
Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku,
Urząd Miasta i Gminy Zagórz,
Starostwo Powiatowe w Lesku,
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych.
Klaster nie ma osobowości prawnej i zgodnie z wnioskami członków w porozumieniu wprowadzono zapisy o braku jakichkolwiek zobowiązań finansowych – opłat, składek itp.

Przyjęliśmy formułę wąskiego grona Członków Założycieli, by w kolejnym działaniu powiększyć skład Klastra w odpowiedzi na pojawiające się możliwości pozyskania środków. Posiadamy już deklaracje od instytucji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych dołączeniem do Klastra.

UZUPEŁNIENIE

15 września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku odbyło się pierwsze robocze spotkanie Członków Założycieli „Bieszczadzkiego Klastra Edukacyjnego” na którym ukonstytuowały się władze Klastra. Utworzono zespół roboczy, który w pierwszej kolejności zajmie się problemami rynku pracy i powiązanej z nim edukacji zawodowej, promocją wykształcenia zawodowego, współpracą z przedsiębiorcami w zakresie nauki zawodu, praktyk, staży i innych form nauczania praktycznego w lokalnych firmach.
Klaster jest otwarty na przyjęcie nowych członków i zaprasza do współpracy podmioty gospodarcze. Członkami Klastra mogą być także osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Decyzję o przyjęciu nowych członków Podejmuje Prezydium Klastra.

 

12 maja 2015

Walka z nielegalnym hazardem:

Akcja prewencyjna Służby Celnej

 

Służba Celna rozpoczęła realizację akcji informacyjnej skierowanej do właścicieli lokali, w których organizowane są gry na nielegalnych automatach (tak zwanych „jednorękich bandytach"). Funkcjonariusze celni przypomną, że odpowiedzialność karna i administracyjna za niezgodne z prawem organizowanie gier na automatach grozi nie tylko właścicielom takich urządzeń, ale też osobom wynajmującym pod nielegalne automaty część powierzchni pubów, stacji paliw, sklepów czy kafejek internetowych.

Służba Celna przypomina, że automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane tylko przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie takiej działalności w konkretnej lokalizacji wydane do końca 2009 r.

- Akcja ma charakter prewencyjny, zanim będą realizowane działania kontrolne. Chcemy przestrzec właścicieli małych lokali przed konsekwencjami czerpania korzyści z urządzania gier na nielegalnych automatach. Przypomnimy, że w rozumieniu Ustawy za urządzającego taką grę może zostać uznany nie tylko właściciel „jednorękiego bandyty" ale też osoba dzierżawiąca takie urządzenie, wynajmująca powierzchnię pod nielegalny automat a nawet obsługująca go – mówi Jacek Kapica, Szef Służby Celnej.

Służba Celna przygotowała listy, przypominające właścicielom małych lokali o zasadach urządzania i organizowania gier na automatach. Funkcjonariusze dystrybuować będą również ulotki przestrzegające przed konsekwencjami wspierania tego typu nielegalnej działalności. Urządzanie lub prowadzenie gier na automatach wbrew przepisom Ustawy grozi sankcjami karnymi i administracyjnymi. Urządzający lub prowadzący gry na automatach wbrew przepisom Ustawy podlegają dotkliwej karze grzywny albo karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie. Kara za urządzanie lub prowadzenie gier na automatach wbrew przepisom ustawy hazardowej, może wynosić od 583,30 zł do 16.799.040,00 zł (art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego). Osoba urządzająca lub prowadząca gry na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych podlega karze pieniężnej w wysokości 12 tys. złotych od każdego automatu.

Służba Celna apeluje do wynajmujących swoje lokale dla osób urządzających lub prowadzących gry na automatach wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, aby wypowiedzieli umowy najmu w trybie natychmiastowym ze względu na prowadzenie tej działalności niezgodnie z Ustawą o grach hazardowych. W przeciwnym wypadku, w sytuacji kontroli dokonywanej przez Służbę Celną wynajmujący z mocy prawa znajdzie się w gronie osób uznanych za organizatorów gier na automatach i obciążony karą administracyjną w wysokości 12.000 zł od jednego automatu.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem Krajowego Telefonu Interwencyjnego 800 060 000 oraz na stronie internetowej www.stopnielegalnemuhazardowi.pl.

Zgodnie z „Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych" od początku 2010 r. urządzanie gier na automatach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry (art. 14 Ustawy) a działalność w zakresie gier na automatach może być prowadzona wyłącznie na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry (art. 6 Ustawy). Wyjątek stanowią urządzenia, działające na podstawie zezwoleń wydanych do końca 2009 r. a umożliwiających legalną eksploatację automatu przez okres 6 lat. Ich liczba systematycznie zmniejsza się. Ostatnie zezwolenie na zgodną z prawem eksploatację „jednorękiego bandyty" poza kasynami gry wygaśnie w połowie grudnia 2015 r.

do pobrania 

Komunikat dla osób wynajmujących lokale w celu nielegalnego urządzania i prowadzenia gier na automatach

 

 

29 kwietnia 2015

Sprawozdanie prezesa RIG z działań Izby w 2014

skrót wystąpienia

Większość prac koncentrowała się na obsłudze projektu ALPY  KARPATOM.

Ważniejsze pozostałe działania Izby to :

 

 • Organizacja XIV edycji Regionalnego konkursu promocyjnego – w tym roku nie organizowaliśmy

 • Planowaliśmy wznowienie działalności Biura Rachunkowego – zakupiono drogie oprogramowanie za 5000 zł – ale pracownica z odpowiednimi kwalifikacjami wypowiedziała umowę o pracę i Biura nie ma. 

 • Braliśmy udział w Światowym zjeździe sanoczan – przekazano kwoty 2000 zł na pokaz ogni sztucznych

 • wydatkowaliśmy ponad 5000 zł na wycinkę drzew i porządkowanie otoczenia inkubatora – dalsze działania są planowane

 • Wyremontowaliśmy salę konferencyjną – tynki i malowanie.

 • Prace przy podpisaniu umowy o klaser  w sformalizowanej formie stowarzyszenia – opracowano statut, dokonano konsultacji prawnej jego treści – odbyto szereg spotkań grupy inicjatywnej – po wyborach nie było dalszych działań.

 • Prowadzono doradztwo dla firm i osób chcących założyć działalność gospodarczą bezpłatnie –  usługowo za odpłatnością  realizowano pisanie wniosków i biznesplanów, audytów, analiz finansowych – około dwudziestu

 • Zorganizowano sześć szkoleń – ZUS, dla audytorów produktów lokalnych, z prawidłowej obsługi klienta, informacyjne na temat dotacji w nowej perspektywie 2014-2020.

 • Ponadto w Izbie odbyły się dwa szkolenia finansowane zewnętrznie  z fotowoltaniki gdzie prowadziliśmy nabór . Świadczyliśmy także usługi obsługi szkoleń dla osób bezrobotnych starających się o dotację. 

 

Uzyskane środki finansowe posłużyły na sfinansowanie wkładu własnego do projektu szwajcarskiego – w ciągu dwóch lat wydatkowaliśmy trzydzieści trzy tysiące złotych.

 

 • Projekt szwajcarski - praktycznie działania zostały zakończone……..

Informacje o projekcie umieściliśmy poniżej

 

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: „Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu pod wspólna marką” nie oznacza końca działań na rzecz dotychczasowych partnerów Sieci. Nastąpiło przekazanie dokumentacji, spraw, ustaleń na rzecz powstałej spółki Made In Karpaty. Wykonywane będą kontrole prawidłowej realizacji umów na używanie znaku towarowego oraz porozumień na certyfikowaną lokalizację,

 

Przez dwa miesiące opracowywano  koncepcję dodatkowych działań projektu „Alpy Karpatom” finansowanego kwotą dodatkową z różnic kursowych (harmonogramy, budżet, zakres działań) w ramach funkcjonowania Sieci sprzedaży i dystrybucji.

 

Niestety trudno nam przedstawić dalsze losy projektu, ponieważ nie wiemy jakie działania dalej będą finansowane ale podobno nie te co planowaliśmy.

 

w 2014 realizowano na bieżąco   

 • Obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości 

 • Udział w konferencjach i  spotkaniach

 • Spotkania w radzie koordynacyjnej projektu ALPY KARPATOM

 • Uczestnictwo w posiedzenia Rany Nadzorczej spółki MADE  IN  KARPATY

 • Doradztwo dla firm i osób fizycznych,   

 

22 kwietnia 2015

Do 20 mln zł na cele inwestycyjne!

 

 

 

Firma INNpuls w ramach realizacji projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych dla MŚP” oferuje bezpłatną pomoc i doradztwo w pozyskaniu zwrotnych środków finansowych na preferencyjnych warunkach (wsparcie UE).

W ramach udziału w projekcie można skorzystać z preferencyjnych ofert: kredytu obrotowego, kredytu inwestycyjnego, leasingu lub kredytu na rachunku bieżącym.

 

Korzyści w zakresie finansowania inwestycji:

ü      niższe koszty finansowania – oprocentowanie niższe nawet o 3% od standardowego;

ü      złagodzone wymogi formalne na finansowanie inwestycji na start;

ü      złagodzone warunki wymaganego zabezpieczenia;

ü      krótszy okres rozpatrywania wniosku – nawet w 72 h.

 

Wsparcie doradcze:

ü      na etapie przygotowania projektu:

·        analiza i pomoc w ocenie inwestycji;

·        przygotowanie lub aktualizacja biznesplanu;

·        wybór optymalnych źródeł finansowania;

·        przygotowanie dokumentacji do wniosku o kredyt/leasing;

·        doradztwo prawne i asysta przy podpisywaniu umowy.

ü      na etapie realizacji projektu:

·        zasady planowania i zarządzania inwestycją w oparciu o biznesplan;

·        doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa;

·        zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia;

·        optymalizacji kosztów, zapasów i należności;

·        planowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych;

·        wsparcie firmy w ubieganiu się o bezzwrotne formy finansowania z UE.

 

Jeżeli reprezentujesz przedsiębiorstwo mikro, małe lub średnie z województwa podkarpackiego zatrudniającego do 100 osób, które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystało z kredytów, pożyczek lub leasingów, ten projekt jest dla Ciebie!

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Marcinem Czuchnowskim (17 77 88 270 w. 22 lub mczuchnowski@innpuls.pl).

 

Liczba uczestników projektu jest ograniczona.

 

 

 

20 kwietnia 2015

Szkolenie ZUS

Szanowni Państwo

 

 

            Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na cykliczne spotkanie
 z przedstawicielami ZUS Inspektorat w Sanoku. Zaproszenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy ubezpieczeń społecznych.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie RIG: Sanok,
Rynek 15. Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do trzech godzin.

 

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:

 

1.      Pytania otwarte.

2.      Omówienie programu Interaktywny PŁATNIK PLUS – nowe usługi
i planowane zmiany

 

Koszt szkolenia :  20,00 zł brutto od 1 osoby, kolejna osoba z firmy 10,00 brutto.

Płatność w kasie RIG bądź przelewem.

 

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu

do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godz. 15:00  telefonicznie lub e-mailem.

 

Regionalna Izba Gospodarcza jest placówką oświaty i możemy wystawić stosowne zaświadczenia MEN jeśli będą chętni.

 

 

 

9 kwietnia 2015

Zapraszamy na Walne Zgromadzenia Regionalnej Izby Gospodarczej

 

                                                                                                          Sanok, 9 kwietnia 2015r.

 

 

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje

na dzień 23 kwietnia 2015r. ( czwartek ) na godz. 17,00  Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15.

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 17,30. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu
23 kwietnia 2015r.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2014.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2015 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2014 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

20 marca 2015

 

 

 

 

25 luty 2015

Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych zapraszamy

 


Uczestnikom zostaną zaprezentowane założenia wsparcia, jakie będzie dostępne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, Lokalnych Grup Działania.

Terminy i miejsca spotkań:

Rzeszów: 4 marca 2015 r., godz. 12.00 - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Towarnickiego 3a, sala konferencyjna
Aby wziąć udział w spotkaniu w Rzeszowie należy przesłać na adres gpi@podkarpackie.pl imię i nazwisko uczestnika/ów.

Sanok: 4 marca 2015 r., godz. 12.00 - Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, sala herbowa
Aby wziąć udział w spotkaniu w Sanoku należy przesłać na adres lpi.sanok@podkarpackie.pl imię i nazwisko uczestnika/ów.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień które powinniśmy zapewnić.

Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejnośc zgłoszeń!

Spotkanie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

25 luty 2015

spotkania informacyjne  poświęcone możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne Środa z Funduszami dla społeczności lokalnych. Podczas spotkań zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w rozpoczynającej się perspektywie 2014-2020.
Terminy spotkań:

3 marca 2015 r. godz. 11.00
Sanok - Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1


6 marca 2015 r. godz. 10.00
Gościniec „Dębowa Gazdówka” Łodyna 43, (38-700 Ustrzyki Dolne)


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl lub zgłaszać się telefonicznie pod numerem 798 771 215.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Spotkanie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020.

9 luty 2015

 

Zakończenie działań projektu  ALPY  KARPATOM

 

Szanowni Państwo

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, że 31 stycznia 2015 zakończyła realizację przedsięwzięcia: „Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu pod wspólna marką” rozpoczętego w lutym 2013 roku.
Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

Wszystkie założone w projekcie rezultaty i wskaźniki zostały osiągnięte dzięki owocnej i konstruktywnej współpracy z wszystkimi partnerami projektu "Alpy Karpatom ",

Realizacja przedsięwzięcia była bardzo szeroka i objęła między innymi
- zakupiono sprzęt komputerowy,
- wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby siedziby Sieci.
- zakupiono meble i umeblowano pomieszczenia biurowe Sieci.
- stworzono portal internetowy na potrzeby sieci "MADE IN KARPATY"
- stworzono projekt hurtowni internetowej na potrzeby sieci.
- wybrano projekt logotypów znaku towarowego pod nazwą: "rzemiosło", "żywność", "turystyka" oraz opracowano podręcznik o zasadach stosowania znaków towarowych w wersji elektronicznej
- zakupiono pieczęcie lakowe z logotypem marki
- opracowano i wydrukowano materiały szkoleniowe dla członków kapituły pieczęci
- rozpoczęto przygotowanie podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa (firmy z osobowością prawną, która będzie obsługiwać partnerską sieć sprzedaży) - zawarto umowę na obsługę prawną i poniesiono cześć kosztów obsługi prawnej
- przeprowadzono szkolenie audytorów certyfikujących produkty markowe
- podpisano umowę z operatorem sieci komórkowej na abonament telefoniczny 2 numerów telefonów bez limitu połączeń oraz abonament na internet mobilny dla potrzeb projektu
- przeprowadzono warsztaty strategiczno - konsultacyjne dla potencjalnych uczestników Sieci nt. przyznawania i stosowania Marki
- powołano Kapitułę Pieczęci i przeprowadzono szkolenie jej członków, przyznających prawo używania Marki
- Opracowano i zatwierdzono zasady użyczania Marki Made in Karpaty
- Wydrukowano podręcznik „ Znak towarowy – zasady stosowania”
- Dokonano rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym, prowadzenie procedury zastrzeżenia 3 znaków towarowych i uzyskanie decyzji i pakietu ochronnego,
- prowadzono w 3 terminach audyt dla 3 grup produktów i usług zgłoszonych do Sieci - - odbyto 3 spotkanie Kapituły pieczęci i przyznano prawo używania Marki Made in Karpaty dla produktów i usług,
- Zrealizowano 4 tury ogłoszeń w mediach o naborze podmiotów do Sieci i na prawa używania Marki,
- Opracowano i wykonano CD z logotypami Marki i dokumentami programowymi,
- zorganizowano 3 edycje rozdania certyfikatów Made in Karpaty w obecności IR, PP władz lokalnych, wojewódzkich oraz mediów.
- podpisano umowę spółki Made In Karpaty , zgłoszono do KRS, REGON, NIP i poniesiono stosowne opłaty za obsługę prawną, powołano prokurentów spółki i poniesiono opłaty notarialne,
- Zgłoszono zapytanie ofertowe, wybrano ofertę oraz zrealizowano umowę na wykonanie matryc do tłoczenia wzoru menniczego wzorów elementów promocyjnych Sieci Made in Karpaty ( moneta , brelok, zawieszka)
- Zgłoszono zapytanie ofertowe, wybrano ofertę oraz zrealizowano umowę na przygotowanie merytoryczne , graficzne , skład i druk katalogów dla produktów i usług
znaku towarowego Made in
- przeprowadzono spotkania szkoleniowo-informacyjne z potencjalnymi uczestnikami Sieci
- promocja Sieci MADE IN KARPATY poprzez udział w: III międzynarodowej imprezie targowo-konferencyjne” Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy”, w Światowym Zjeździe Sanoka, zorganizowano stoisko promocyjne z produktami i usługami Sieci sprzedaży Made in Karpaty podczas Konferencji „ Karpaty przyjazne ludziom, zorganizowano stoiska na Galicyjskim Rynku w Sanockim Skansenie w trakcie IV Jarmarku Bożonarodzeniowego.
- odbyto spotkanie w TVP Rzeszów na temat możliwości promowania marki Made in Karpaty w mediach lokalnych,
- korekta i ostateczne uzgodnienia z Uczestnikami Sieci wyglądu indywidualnych stron katalogu produktów i usług certyfikowanych,
- wydruk stron katalogów dla firm oferujący usługi lub produkty certyfikowane,
- dystrybucja elementów promocji: katalog produktów i katalog usług certyfikowanych,

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: „Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu pod wspólna marką” nie oznacza końca działań na rzecz dotychczasowych partnerów Sieci. Nastąpiło przekazanie dokumentacji, spraw, ustaleń na rzecz powstałej spółki Made In Karpaty. Wykonywane będą kontrole prawidłowej realizacji umów na używanie znaku towarowego oraz porozumień na certyfikowaną lokalizację,

Opracowano koncepcję dodatkowych działań projektu „Alpy Karpatom” finansowanego kwotą dodatkową z różnic kursowych (harmonogramy, budżet, zakres działań) w ramach funkcjonowania Sieci sprzedaży i dystrybucji. O wynikach ustaleń będziemy informować na bieżąco.Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę.

 

9 luty 2015

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A zaprasza do skorzystania z dofinansowania unijnego na przeprowadzenie
audytu innowacji oraz doradztwa we wdrożeniu innowacji w Twojej firmie

 


Zyskujesz:
- pełnowymiarową analizę funkcjonowania firmy
- wskazanie potencjału pozwalającego na wprowadzenie optymalnych rozwiązań innowacyjnych
- dofinansowanie w postaci 90% wartości usługi
- dostęp do wysokiej jakości usług Laboratorium i Prototypowni

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Liczba przedsiębiorstw, które mogą wziąć udział w projekcie, jest ograniczona.

Szczegółowych informacji udzielają:
Ewa Górska, tel. 797 600 308, ewa_gorska@marr.com.pl
Cezary Mokrzysz, tel. 797 600 307, cezary_mokrzysz@marr.com.pl

Biuro projektu:
Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1,
ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, lokal 213
www.marr.com.pl

Nie czekaj! Skorzystaj z szansy i wykonaj telefon lub emaila,
bądź wśród pierwszych!

 

3 luty 2015

Informacja o rynku ukraińskim

 

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ułatwienia procesu poszukiwania partnerów dla polskich kolegów wśród ukraińskich firm udostępniła informację kontaktową o największych przedsiębiorstwach i eksporterach Ukrainy.

Zestaw informacji liczy czterdzieści pięć dokumentów, zainteresowane firmy zapraszamy do Izby .

 

 

20 stycznia 2015

Zaproszenie do współpracy i promowania firmy w Kazachstanie

Reklama w wydawnictwie
„Polsko-Kazachstański Informator Gospodarczy 2015”


Termin wydania „Polsko-Kazachstańskiego Informatora Gospodarczego 2015” do 16 marca 2015r.

Rok 2015 jest kolejnym rokiem intensywnego rozwoju współpracy gospodarczej Polski z Kazachstanem,
Przedstawiona forma promocji zapewnia polskim przedsiębiorcom warunki do skutecznego znalezienia partnera na tym perspektywicznym dla Polski firm rynku.
Zamieszczona w Informatorze reklama promować będzie Państwa firmę na rynku Kazachstanu i Polski poprzez dotarcie z Informatorem do delegacji kazachstańskich dziennikarzy i przedsiębiorców,
dostarczeniem do: WPHiI przy Ambasadzie RP w Ałmaty,Ambasady w Astanie,
Izby Narodowej Przedsiębiorców Kazachstanu, Narodowej Agencji Kazachstanu ds. Eksportu i Inwestycji Kaznex Invest, Ambasady Republiki w Warszawie.


Zapraszam serdecznie do zapoznania się z ofertą  - szczegóły w RIG

 

lub kontakt bezpośredni

Jan Wyrozumski

tel. 504 370 451
e-mail: jan.wyrozumski@pkihp.pl

Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

 

9 grudnia 2014

E-PUNKT – pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego

 

 

 

Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT” to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.

Handel elektroniczny jest branżą, która w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, szczególnie w Polsce, która jest europejskim jest liderem pod względem procentowego wzrostu wartości rynku. Pomimo znacznego potencjału nie jest to jednak branża łatwa. Jej funkcjonowanie jest bowiem uregulowane w wielu aktach prawnych. Nie mamy w tym przypadku do czynienia z jedną ustawą, która regulowałaby całe spektrum zagadnień związanych z e-commerce. Rozproszenie przepisów w różnych regulacjach rodzi szereg problemów, szczególnie wśród małych przedsiębiorstw. Pomocnymi w tym zakresie są inicjatywy, które stanowią płaszczyznę dla zagregowania powyższych zagadnień. Jedną z nich jest Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców („e-PUNKT”), który jest prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Działania e-PUNKTU przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz adresowane są do każdego, kto w swojej działalności zawodowej lub prywatnej korzysta z Internetu.

Działania e-PUNKTU mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Są one realizowane poprzez opracowywanie oraz udostępnianie publikacji i materiałów informacyjno-edukacyjnych, promocję e-PUNKTU i jego oferty podczas wydarzeń zewnętrznych (targi, konferencje, seminaria itp.), a także prowadzenie strony internetowej pod adresem www.e-punkt.gov.pl. Strona ta zawiera informacje oraz porady na temat prawa obrotu elektronicznego, w tym: artykuły tematyczne, aktualności, bazę aktów prawnych, e-booki, nagrania wideo z przeprowadzonych e-seminariów, a także Formularz zadawania pytań, za pomocą którego można zadać pytanie związane z zagadnieniami obrotu elektronicznego.

W ostatnim czasie w ramach działalności e-PUNKTU opracowane zostały 2 publikacje elektroniczne, które są szczególnie przydatne w kontekście nadchodzących zmian przepisów konsumenckich: „Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach.”oraz „Dyrektywa konsumencka – opis wybranych zmian”.

 

Zapraszamy do odwiedzania strony e-punkt.gov.pl.

 

 

  

8 grudnia 2014

 Oferta TVP Rzeszów

 

 

24 listopada

Szkolenie ZUS

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na kolejne spotkanie
 z przedstawicielami ZUS Inspektorat w Sanoku. Zaproszenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy ubezpieczeń społecznych.

 

Spotkanie odbędzie się w piątek 5 grudnia  2014 r. w siedzibie RIG: Sanok,
Rynek 15. Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do trzech godzin.

 

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:                                                                

1.      Dowody stanowiące podstawę przyznawania i wypłaty zasiłków
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasady wypełniania dokumentów.

2.      Zmiana ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa  w 2015 roku.

3.      Możliwość skorzystania z dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie w ramach Program „Dofinansowania płatników składek
 w ramach prewencji wypadkowej”.

4.      Pytania otwarte.

 

Koszt szkolenia :  30,00 zł brutto od 1 osoby, kolejna osoba z firmy 15,00 brutto.

Płatność w kasie RIG bądź przelewem.

 

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu

do dnia 1 grudnia 2014 r. do godz. 15:00  telefonicznie lub e-mailem.

 

15 września 2014

Bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu efektywności energetycznej, fotowoltaniki i kogeneracji dla firm z sektora MŚP

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw”, w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania kogeneracji oraz systemów fotowoltaicznych w firmach z sektora MŚP.

Podczas szkoleń i doradztwa pokażemy jak obniżyć zużycie energii w Twojej firmie. Sprawdzimy, jaki system fotowoltaiczny i kogeneracyjny będzie dla niej optymalny.

Pracownicy firm uczestniczący w projekcie wezmą udział w dwudniowym szkoleniu, a następnie skorzystają z indywidualnego doradztwa. Terminy i miejsce szkolenia oraz doradztwa zostaną uzgodnione z przedsiębiorstwami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Zarówno szkolenia jak i doradztwo przeprowadzą eksperci posiadający wysokie kwalifikacje w danej tematyce.

Efektem udziału w projekcie będzie opracowanie dla każdej z firm planu działań proekologicznych, który zostanie przygotowany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa i jego charakterystykę energetyczną i będzie zawierał rekomendacje dotyczące sposobów obniżenia zużycia energii.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oferowane w ramach projektu doradztwo oraz szkolenia są dla przedsiębiorstw bezpłatne i stanowią dla nich pomoc de minimis.

Korzyści dla firm biorących udział w projekcie to: 

-        - opracowanie planu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i redukcji kosztów z tym związanych,

-        - opracowanie schematu wykorzystania instalacji kogeneracyjnej i fotowoltaicznej,

-        - sporządzenie prognoz finansowych, planu produkcji energii i pokrycia zapotrzebowania na prąd.

W celu zgłoszenia chęci udziału w projekcie wystarczy wypełnić formularz kwalifikacyjny dostępny na stronie projektu: www.ekoinnowacjedlafirm.pl.

Nasi lokalni koordynatorzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do projektu:

tel. + 61 827 09 89, e-mail: biuro@ekoinnowacjedlafirm.pl

 

Projekt „Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw” jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i jest współfinansowany przez Unię Europejskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 do pobrania formularz zgłoszeniowy >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

14 września014

 

Staże w rzeszowskich uczelniach

 

Spółka INNpuls informuje o rozpoczęciu realizacji drugiej edycji projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku mogą wziąć udział w projekcie jako:

 

Ø      Delegujący na staż, czyli przedsiębiorstwa gotowe wydelegować na staż na jednej z podkarpackich uczelni swojego pracownika.

 

Przedsiębiorstwo zainteresowane wydelegowaniem pracownika na staż na uczelnię musi spełniać następujące kryteria:

ð   posiadać statusu mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcy;

ð   prowadzić działalność gospodarczą na terenie Podkarpacia w jednej z branż strategicznych: elektromaszynowej, w tym lotniczej, spożywczej, turystycznej, informatycznej i chemicznej;

ð   być podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem MRR ws. udzielania pomocy publicznej w ramach POKL.

 

Delegujący na staż może skierować na Staż 1 pracownika. Za czas realizacji Stażu Stażysty Delegujący na staż otrzyma rekompensatę w wysokości stanowiącej iloczyn miesięcznej liczby godzin Stażu oraz zryczałtowanej stawki godzinowej równej 24,18 zł brutto/godz. Maksymalna wysokość rekompensaty, przysługująca za 40 godzin Stażu w miesiącu, wynosi 967,20 zł brutto. Koszty udziału pracownika przedsiębiorstwa w Stażu oraz koszty organizacji Stażu stanowią dla Delegującego na staż pomoc de minimis.

 

Uczestnictwo w projekcie to możliwość nawiązania bądź intensyfikacji kontaktów na linii przedsiębiorstwa – uczelnie i zainicjowania wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

 do pobrania prezentacja projektu>>>>>>>>>>>>>>>

Szczegółowe informacje: www.staze.innpuls.pl oraz pod nr. tel. 17 77 88 270 w. 33.


 

 

 

 

19 sierpnia  2014

 
 


 

 

 

 

 

                                                                                              Sanok, 19 sierpnia 2014

 

Członkowie Zarządu   RIG

 

 

 

Serdecznie zapraszamy członków  Zarządu RIG na  zebranie, które odbędzie się
w dniu 21 sierpnia czwartek  - o godz. 1200  w siedzibie Izby Rynek 15 w Sanoku

W programie;

1.     Opracowanie programu działań Izby do końca 2014

2.     Zjazd Sanoczan – ocena uczestnictwa Izby

3.     Sprawy bieżące.

4.     Wolne wnioski.

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem:

            Bogusław Połdiak

 

18 sierpnia 2014

 

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do zgłaszania propozycji projektów o charakterze strategicznym w ramach RPO WP 2014-2020.

I. Cel naboru 
 

Celem naboru jest wyłonienie propozycji projektów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Projekty te stanowić będą zbiór przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów RPO WP na lata 2014-2020. Wyłonione przedsięwzięcia będą realizowane w trybie pozakonkursowym, o którym mowa w projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

więcej:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/component/content/article/11-akualnosci/128-z-a-p-r-o-s-z-e-n-i-e-do-zglaszania-propozycji-projektow-o-charakterze-strategicznym-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020

 

12 czerwca 2014

 

NAGRODY 

 XVI Regionalnego Konkursu Promocyjnego

 

 

Kapituła Regionalnego Konkursu Promocyjnego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego w ramach XVI Regionalnego Konkursu Promocyjnego nadała:

 

Firmie Handlowo Usługowej TRANS-SAN Pana Marcina Cieślika

GODŁO FIRMA  ROKU  ZIEMI  SANOCKIEJ  2014

 

Ponadto produkt: „stół do rehabilitacji” Firmy WSTECH   otrzymał 

GODŁO PRODUKT  ROKU  ZIEMI  SANOCKIEJ  2014

 

Doktor Adam Siembab otrzymał TYTUŁ CZŁOWIEK  ROKU  ZIEMI  SANOCKIEJ  2014

ZA WKŁAD W PROMOCJĘ  I  ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

 

Nagrodzeni zostali także:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSPRZĘT”   pana Czesława Grządziela

Oraz Zakład Produkcyjno Usługowo-Handlowy Pana Józefa Dudusia

 

w kategorii PRODUKT  ROKU  ZIEMI  SANOCKIEJ  2014 nagrody otrzymały:

wanna żeliwna Firmy Drummonds sp. z o.o.

Stojaki drewniane pod wanienkę Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Pana Wiesława Bajgera

 

25 maja  2014

Zaproszenie na Walne Izby

 

 

 

                                                                                                          Sanok, 25 maja 2014

 

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje

na dzień 11 czerwca 2014r. ( środa ) na godz. 17,30  Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 18,00. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

w dniu 11 czerwca 2014r.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2013.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2014 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2013 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

12. Propozycje zmian w statucie – wniosek o dodanie zakresów działalności Izby

13. Sprawy bieżące.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

 

 

Z  poważaniem

 

15 marca 2014

Zapraszamy firmy do udziału
w Regionalnym Konkursie Promocyjnym

Po raz szesnasty Regionalna Izba Gospodarcza, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Sanoku powołują Kapitułę, która przyznaje Godła : Firma Roku Ziemi Sanockiej, Produkt Roku Ziemi Sanockiej oraz Człowiek Roku. Specjalne Wyróżnienie może także dotrzymać jedna firma w kategorii Debiut Roku.

W dniu 14 marca 2014 ukonstytuowała się Kapituła Konkursu, przyjęto wzory dokumentów i regulamin Konkursu. Przewodniczącym Kapituły został pan Waldemar Och

W konkursie mogą brać udział firmy, które:
- wypełnią i dostarczą ankietę zgłoszeniową,
- są zarejestrowane lub prowadzą działalność na terenie powiatu sanockiego, również działalność rolnicza i okołorolnicza,
- prowadzą działalność od co najmniej 6 miesięcy,
- spełniają wymagania określone polskim prawem ,
- zaliczają się do kategorii MSP - zatrudnienie do 250 osób.Informacje, zgłoszenia – RIG – tel 013 46 304 44, e-mail rigsanok@pro.onet.pl


Wstępny harmonogram

14 kwietnia – rozpoczęcie prac Kapituły

10 maj – ostateczny termin składania zgłoszeń

rozdanie nagród Kapituły w dniu 13 czerwca 2014- piątek - sala Sanockiego Domu Kultury

Terminy mogą ulec zmianie

Do pobrania

>>>>>Ankieta Firma Roku

>>>>>Ankieta Produkt Roku

>>>>>Ankieta debiut Roku

>>>>>Regulamin 2014

3 marca 2014

"Dobry start w przedsiębiorczość”

W związku z realizacją nowego projektu pt. „Dobry start w przedsiębiorczość” Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w  Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sanoku   w  dniu  10 marca 2014r. o  godz. 11:00.

 

Realizowany projekt skierowany jest do  osób bezrobotnych (zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy), w wieku do 30r.ż. oraz powyżej 50r.ż., zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego (zasięg projektu - powiat: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski,

sanocki, m. Krosno), zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu oferujemy  bezzwrotne dotacje inwestycyjne w wysokości do 40.000 zł, wsparcie pomostowe 1600 zł przez okres 6 m-cy, oraz blok szkoleniowo- doradczy.

 

 

 

18 luty 2014

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na szkolenie doskonalące obsługę oprogramowania PŁATNIK 9.01.001A.

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na szkolenie doskonalące obsługę oprogramowania PŁATNIK 9.01.001A.

Zaproszenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy ubezpieczeń społecznych. Prowadzącymi będą przedstawiciele ZUS Inspektorat w Sanoku.

 

Szkolenie odbędzie się w piątek 28 luty 2014 r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15. Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do trzech godzin.

 

Na planowane spotkanie omówione zostaną tematy:

 

1.     Prezentacja zmian oprogramowania PŁATNIK 9.01.001A

2.     Uwagi zebrane dotyczące oprogramowania PŁATNIK 9.01.001A

3.     Odpowiedzi na pytania dotyczące  nowej wersji PŁATNIKA przy kawach smakowych, herbatach i torciku hiszpańskim.

4.     Prezentacja Platformy Usług Elektronicznych ZUS i jej funkcjonalności.  

 

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu  do dnia 26 luty 2014 r. do godz. 15:00 

Koszt udziału wynosi 30 zł brutto od osoby, druga osoba 20 zł. Płatne przy wejściu lub przelewem, jeśli wcześniej otrzymamy  dane do faktury to je od razu wystawimy.

 

10 grudnia 2013

spotkanie opłatkowe,

Regionalna Izba Gospodarcza  w Sanoku

Ma zaszczyt zaprosić na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 r /piątek/ o godz 18,00

w siedzibie Izby Sanok, Rynek  15

 

 

W programie spotkania:

- Życzenia noworoczne

- Wystąpienia władz

- Poczęstunek

 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału

Tel 13 46 304 44

 
 
 
 

28 listopada 2013

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na spotkanie z przedstawicielami ZUS

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na spotkanie z przedstawicielami ZUS Inspektorat w Sanoku. Zaproszenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy ubezpieczeń społecznych.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 grudnia  2013 r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15.

Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do trzech godzin.

 

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy: 

1.      Korekty dokumentów  ubezpieczeniowych ZUS.  

2.      Kody ubezpieczeń,  w tym  po ustaniu zatrudnienia.  

3.      Współpraca małżonka w działalności gospodarczej – podstawa składek i kody ubezpieczeń.  

4.      Terminy składania dokumentów  ubezpieczeniowych do ZUS.  

5.      Zasady upoważnień w celu dokonywania korekt, w tym dla osób przebywających zagranicą.  

6.      Prezentacja Platformy Usług Elektronicznych ZUS i jej funkcjonalności.  

7.      Dostęp do własnego konta  w ZUS przez Internet. Zasady rejestracji Klientów i potwierdzania profili.

 

Zagadnienia z obszaru świadczeń będą mogły być omówione na odrębnym spotkaniu.

 

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu

do dnia 2 grudnia 2013 r. do godz. 15:00 

 

14 marca 2013

Zapraszamy firmy do udziału w Regionalnym Konkursie Promocyjnym

Po raz piętnasty  Regionalna Izba Gospodarcza, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Sanoku powołują Kapitułę, która przyznaje Godła : Firma Roku Ziemi Sanockiej,  Produkt Roku Ziemi Sanockiej oraz Człowiek Roku. Specjalne Wyróżnienie może także dotrzymać jedna firma w kategorii Debiut Roku.

 

W dniu 14 marca ukonstytuowała się Kapituła Konkursu, przyjęto wzory dokumentów i regulamin Konkursu. Przewodniczącym Kapituły został pan Waldemar Och

 

W konkursie mogą brać udział firmy, które:

-  wypełnią i dostarczą ankietę zgłoszeniową,

- są zarejestrowane lub prowadzą działalność na terenie powiatu sanockiego,  również działalność rolnicza i okołorolnicza,

-  prowadzą działalność od co najmniej 6 miesięcy,

-  spełniają wymagania określone polskim prawem ,

-  zaliczają się do kategorii MSP - zatrudnienie do 250 osób.

 

 

 

 Informacje, zgłoszenia – RIG – tel 013 46 304 44,   e-mail rigsanok@pro.onet.pl

 

 

Wstępny harmonogram

 

14 kwietnia – rozpoczęcie prac Kapituły

 

10 maj – ostateczny termin składania zgłoszeń

 

 rozdanie nagród Kapituły w dniu 21 czerwca 2012- piątek - sala Sanockiego Domu Kultury

 

Terminy mogą ulec zmianie

 

 Do pobrania

 

>>>>>Ankieta Firma Roku

 

 >>>>>Ankieta Produkt Roku

 

 >>>>>Ankieta debiut Roku

 

 >>>>>Regulamin 2013

 

20 luty

Galicyjska Wiosna” prezentacje produktów lokalnych.

 

 

 

W drugim tygodniu maja 2013 roku Regionalna Izba Gospodarcza planuje zorganizowanie imprezy  pod nazwą: „Galicyjska Wiosna” prezentacje produktów lokalnych.

 

Impreza zostanie przygotowana przy współudziale Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i odbędzie się  w najnowszym sektorze muzeum na „Galicyjskim rynku”

 

Zaplanowano wystawę i sprzedaż kwiatów i sadzonek, prezentacje lokalnego rękodzielnictwa, występy zespołów, pokazy rzemieślników.

Wybrani uczestnicy wystawy będą mogli skorzystać z oferty projektu  „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Działanie projektowe pod nazwą „Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu pod wspólna marką” będzie dotyczyło stworzenia narzędzi marketingowych, kanałów dystrybucji i sprzedaży produktów lokalnych.

Więcej informacji na stronie http://www.rigsanok.pl/alpy/aktualnosci.htm

 

 

Informacje, zgłoszenia – RIG – tel 013 46 304 44,   e-mail rigsanok@pro.onet.pl

 

 

1 luty 2013

Początek realizacji przez RIG zadania projektu "Alpy Karpatom"

„Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu

 pod wspólna marką”

 

 

Projekt „Alpy Karpatom – program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, że 1 lutego uruchomione zostały działania  zmierzające do realizacja zadania „Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu  pod wspólna marką” realizowanego w ramach projektu „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Przedsięwzięcia będą realizowane na górskich częściach powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i krośnieńskiego przez lokalne instytucje pozarządowe. Zadanie jest funkcjonalnie powiązane z pozostałymi elementami projektu „Alpy Karpatom”
Założono okres 18 miesięcy na realizację zadania. Działania będą wspierać rozwój gospodarczy
w alternatywie dla dużych ośrodków w regionie, co wynika ze specyfiki terytorium objętego projektem.

W analizie potrzeb uzasadniono konieczność utworzenia sieci sprzedaży dla uzyskania trwałości efektów projektu. Analiza konkurencji i doświadczeń szwajcarskich pokazały, że możliwy jest sukces takiego przedsięwzięcia.

W najbliższym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa realizacji zadania „Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu  pod wspólna marką”

strona o projekcie sieci zapraszamy

 

 

 

 

 

31 maja 2012

 Walne Zgromadzenie członków RIG

Sanok, 31 maja 2012

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje na dzień 15 czerwca 2012r. ( piątek ) na godz. 17,30  Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 18,00. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu 15 czerwca 2012 roku

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2011.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2012 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2011 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

12 marca 2012

 XIV Regionalny Konkurs Promocyjny

To już czternasty raz Regionalna Izba Gospodarcza, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Sanoku powołują Kapitułę Regionalnego Konkursu Promocyjnego, która przyznaje Godła : Firma Roku Ziemi Sanockiej,  Produkt Roku Ziemi Sanockiej oraz Człowiek Roku. W dniu 12 marca ukonstytuowała się Kapituła Konkursu, przyjęto wzory dokumentów i regulamin Konkursu. Przewodniczącą Kapituły zostala pani Bronisława Witkowska

 

Informacje, zgłoszenia – RIG – tel 013 46 304 44,   e-mail rigsanok@pro.onet.pl

 

Wstępny harmonogram

16 kwietnia – rozpoczęcie prac Kapituły

10 maj – ostateczny termin składania zgłoszeń

 rozdanie nagród Kapituły w dniu 20 czerwca 2012- piątek - sala Sanockiego Domu Kultury

Terminy mogą ulec zmianie

 

Do pobrania

>>>>>Ankieta Firma Roku

 

>>>>>Ankieta Produkt Roku

 

>>>>>Ankieta debiut Roku

 

>>>>>Regulamin 2012

 

 

 10 marca 2012

PROJEKT „ALPY  KARPATOM” – 2011 - 2016

 

W dniu 10 października 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w sprawie realizacji projektu Alpy Karpatom. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 818 388 franków szwajcarskich i jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. więcej >>>>>>

 

 

zespól realizujący projekt Alpy Karpatom.jpg

 

Zespół realizujący projekt Alpy Karpatom. 

W środku – prezes Fundacji Karpackiej Polska – Zofia Kordela Borczyk wraz z zespołem pracowników (Anita Rembiesa – koordynator Agencji Promocji Górskich Obszarów Podkarpacia, Jolanta Szwarc-Burnatowska – specjalista ds. promocji), obok niej: Dominique Favre – Pierwszy Sekretarz Ambasady Szwajcarii w Polsce a jednocześnie z-ca Dyrektora Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Krzysztof Gasparski oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - Tomasz Kwaterski, Andrzej Ereciński – ekspert ze Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy - partnerzy projektu: Adam Basak – Bieszczadzkie Forum Europejskie, Marek Sabara – Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Grzegorz Kubal – Podkarpacka Izba Gospodarcza, Roman Glapiak – Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – Bieszczady, Wiesław Kijowski oraz Bogusław Połdiak – Regionalna Izba Gospodarcza z Sanoka

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Podkarpacką Izbą Gospodarczą w Krośnie, Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku, Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych, Bieszczadzkim Forum Europejskim w Lesku i Stowarzyszeniem Agroturystycznym - Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne -Bieszczady w Lesku.

 

Regionalna Izba Gospodarcza jest odpowiedzialna za:

 Udział w wizycie studyjnej w Szwajcarii dla zespołu wdrażającego projekt,.      Organizacja staży dla MŚP  - zorganizowanie staży dla 10 przedstawicieli MŚP w Szwajcarii,

Wdrożenie Partnerskiej Sieci Sprzedaży Produktów pod Wspólną Marką,

 

 Więcej informacji o projekcie „Alpy Karpatom” na stronie instytucji realizującej projekt – Fundacji Karpackiej – Polska:

http://www.fundacjakarpacka.org/

 

 26 stycznia 2012

 
 

 

w dniu 26 stycznia 2012 r /czwartek/ o godz 17,00

w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie opłatkowe,

zorganizowane przez Regionalna Izbę Gospodarczą.

 

W programie spotkania były życzenia noworoczne oraz podziękowania dla darczyńców i osób zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności Sanoka

Są ludzie, którzy wciąż patrzą sercem
i bez słów rozumieją.
Są ludzie, co dobroć i pomoc
zawsze nieść umieją.
Są ludzie, którzy w pamięci zostają,
bo to są właśnie Ci, co bardzo dobre

serca mają...


Tacy właśnie jak Ty

 

 

 

7 czerwca 2011

”Zapraszamy na szkolenie:

Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2”

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu

zaprasza na szkolenia i egzaminy prowadzone przez Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
w Warszawie, akredytowaną firmę w Polsce przez Association of Project Management Group Ltd.
w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu:

 

”Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2”

 planowana jest rekrutacja

i przeprowadzenie szkoleń w Sanoku

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 165 dorosłych osób pracujących i zamieszkujących województwo podkarpackie w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące szkolenia:

 

SZKOLENIE PRINCE2 FOUNDATION

 

SZKOLENIE PRINCE2 PRACTITIONER

 

Adresatami projektu są osoby, które:

§        ukończyły 18 lat,

§        posiadają co najmniej średnie wykształcenie,

§        są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,

§        nie prowadzą działalności gospodarczej,

§        zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego,

§        deklarują podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poza godzinami pracy,

§        nie są delegowane na szkolenia przez pracodawcę,

§        wyrażają wolę uczestnictwa w projekcie,

§        deklarują chęć wniesienia częściowej opłaty za szkolenie,

§        pracują lub zamierzają podjąć pracę w środowisku projektowym (przy realizacji, tworzeniu
lub ocenie projektów).

 

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

 

Opis: Opis: RIGRegionalna Izba Gospodarcza w Przemyślu,

ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl, od pon. do pt., w godz. od 8.00 do 16.00,

tel. 16 678 90 15,

e-mail: biuroprince2@rig-przemysl.pl

Osoby do kontaktu: Piotr Gębalik, Ewa Koperska.

 

www.prince2-rigprzemysl.pl

 

ps. pozdrowienia dla Pani Ewy

 

 

 

 

 

 

30 maja 2011

 Walne Zgromadzenie Członków RIG 2011

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje na dzień 21 czerwca 2011r. ( wtorek ) na godz. 18,00  Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 18,30. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu 21 czerwca 2011 roku

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2010.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2011 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2010 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

20 maja 2011

Regionalny Konkurs Promocyjny rozstrzygnięty

Kapituła Regionalnego Konkursu Promocyjnego

 

Zaprasza

Na uroczystość rozdania nagród Konkursu, która odbędzie się

w dniu 3 czerwca 2011   o godzinie 1700

w salach Sanockiego Domu Kultury

 

 

 

10 kwietnia 2011

Wolne lokale na działalność gospodarczą

Informujemy, że Centrum Handlowe Błonie dysponuje wolnymi lokalami

 

Lokal o powierzchni 15 metrów kwadratowych

Czynsz miesięcznie – 432 zł brutto plus opłaty eksploatacyjne – CO, prąd, woda,

 

 

Lokal o powierzchni 30 metrów kwadratowych

Czynsz miesięcznie – 754 zł brutto plus opłaty eksploatacyjne – CO, prąd, woda,

 

  

Lokal o powierzchni 45 metrów kwadratowych – bardziej magazynowy

Czynsz miesięcznie – 640 zł brutto plus opłaty eksploatacyjne – CO, prąd, woda,

 

 

10 kwietnia 2011

XIII Regionalny Konkurs Promocyjny

 

Już od trzynastu lat Regionalna Izba Gospodarcza, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Sanoku powołują Kapitułę Regionalnego Konkursu Promocyjnego, która przyznaje Godła : Firma Roku Ziemi Sanockiej,  Produkt Roku Ziemi Sanockiej oraz Człowiek Roku. W dniu 10 kwietnia ukonstytuowała się Kapituła Konkursu, przyjęto wzory dokumentów i regulamin Konkursu

 

Informacje, zgłoszenia – RIG – tel 013 46 304 44,   e-mail rigsanok@pro.onet.pl

 

Wstępny harmonogram

10 kwietnia – rozpoczęcie prac Kapituły

15 maj – ostateczny termin składania zgłoszeń

 rozdanie nagród Kapituły w dniu 5 czerwca 2010- piątek - sala Sanockiego Domu Kultury

 
 
 
 

10 czerwca 2010

Laureaci XII Regionalnego Konkursu Promocyjnego  

Nagrody w kategorii FIRMA  ROKU otrzymały

 

* firma  COM-BUD  - nagrodę odbierał pan   Władysław Gadomski

* IMPEXRUR – Spółka Akcyjna nagrodę odbierała pan
   Irena Pelczarska
Dyrektor do spraw finansowych


Kapituła przygotowując tegoroczny regulamin Konkursu wprowadziła nową kategorię nagród określoną jako „Debiut Roku” przyznawaną firmom, które powstały w przeciągu ostatniego roku.

Jako pierwsza w tej Kategorii została wyróżniona firma 
* Usługi Gastronomiczne „Gościniec Sanocki” nagrodę odbierał

  pan Witold Duszczyński

 

Wyróżnienia w kategorii PRODUKT ROKU otrzymały

 

* Biuro Turystyczne VISTUR za produkt : autorskie imprezy turystyczne nagrodę odbierała Katarzyna  Dufrat pracownik biura

* Firma SEKATEX    za produkt: turystyczno-rekreacyjny sprzęt   pływający nagrodę odbierał pan Sebastian Koczeń Właściciel firmy

 

Zwycięzcy dwunastej edycji Regionalnego Konkursu Promocyjnego

 Kapituła Konkursu w wyniku postępowania kwalifikacyjnego w ramach XI Regionalnego Konkursu Promocyjnego nadała

 Gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska z Bukowska

GODŁO FIRMA  ROKU  ZIEMI  SANOCKIEJ  2010

 nagrodę odbierały pani Irena Plesniarska Prezes Zarządu Spółdzielni i Pani Franciszka Józefek - wiceprezes

 

GODŁO PRODUKT ROKU ZIEMI SANOCKIEJ 2010

 otrzymała  EAE – ELEKTRONIK spółka z o.o.

Za produkt:   System automatyki domowej

Nagrodę odbierał pan Paweł Patała  Preze

 

GODŁO CZŁOWIEK ROKU 2010

otrzymał pan Jerzy Ginalski

ZA WKŁAD   W   PROMOCJĘ  i  ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU

 

3 maja 2010

Wyniki Wyborów  Zarządu RIG

Uchwała nr 3/2010

 

Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej

w Sanoku w dniu 27 kwietnia 2010r.

 

w sprawie wyboru członków Zarządu RIG

 

Walne Zgromadzenie Członków RIG w wyniku głosowań postanowiło powołać na członków Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku następujące osoby;

 

1.     Wiesław Kijowski    

2.     Antoni Pelc               

3.     Bogusław Kmieć                            

4.     Wiesław Bajger                                      

5.     Jan Biega                                       

6.     Czesław Stasicki                            

7.     Zenon Długosz     

 

Uchwała nr 4/2010

 

Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej

w Sanoku w dniu 27 kwietnia 2010r.

 

w sprawie wyboru na trzyletnią kadencję Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków RIG w wyniku głosowania postanowiło powołać na Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku Wiesława Kijowskiego

 

Uchwała nr 5/2010

 

Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej

w Sanoku w dniu 27 kwietnia 2010r.

 

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej RIG

 

Walne Zgromadzenie Członków RIG w wyniku głosowania postanowiło powołać na członków Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku następujące osoby;

 

1. Bolesław Szybist                 

2. Jerzy Lisowski           

3. Marek Zakrzewski               

 

5 kwietnia 2010

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje na dzień 27 kwietnia 2010r. ( wtorek )

na godz. 17,00  Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 18,00. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu 27 kwietnia 2010 roku

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z trzyletniej kadencji.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2010 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2009 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Wybór członków Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

12. Wybór prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej

14. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

15. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w statucie RIG

16. Sprawy bieżące.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

 

11 marca 2010

XII Regionalny Konkurs Promocyjny

 

Już od dwunastu lat Regionalna Izba Gospodarcza, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Sanoku powołują Kapitułę Regionalnego Konkursu Promocyjnego, która przyznaje Godła : Firma Roku Ziemi Sanockiej,  Produkt Roku Ziemi Sanockiej oraz Człowiek Roku. W dniu 11 marca – czwartek -  o godz. 13,00 ukonstytuowała się Kapituła Konkursu, przyjęto wzory dokumentów i regulamin Konkursu

 

Informacje, zgłoszenia – RIG – tel 013 46 304 44,   e-mail rigsanok@pro.onet.pl

 

Wstępny harmonogram

15 marca – rozpoczęcie prac Kapituły

15 maj – ostateczny termin składania zgłoszeń

 rozdanie nagród Kapituły w dniu 11 czerwca 2010- piątek - sala Sanockiego Domu Kultury

 

1 marca 2010

Wolne lokale na działalność gospodarczą

Informujemy, że Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Handlowe Błonie nie dysponują wolnymi lokalami

 
 

Bieszczadzkie Forum Europejskie
realizuje projekt pn.
„Bądź kreatorem swojej przyszłości – wykorzystaj wszystkie możliwości”

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. – 31.01.2018r.

 

Kwota dofinansowania – 1 798 956,96 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 7 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które biorą udział w innym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej


 

Priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający następujące kryteria:
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie),
• osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin
prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha.

Łączna liczba Uczestników projektu wyniesie 70 osób, w tym:
• 28 mężczyzn,
• 42 kobiety.

Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona jest od 24.10.2016 do 25.11.2016r.
w dwóch etapach:
• Etap I – składanie oraz ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów,
• Etap II – przeprowadzenie analizy kompetencji (test + rozmowa) Kandydatów.

Formy wsparcia w projekcie:

• indywidualne doradztwo zawodowe podczas którego dokonana zostanie analiza predyspozycji zawodowych każdego uczestnika projektu, uwzględniając jego wykształcenie, doświadczenie i umiejętności w kontekście aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy (na jednego uczestnika przypada 4 godziny doradztwa),

• szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych uczestników projektu. Szkolenia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z opracowanego IPD (na jednego uczestnika przypada średnio 150h szkolenia zawodowego),

·      6-miesięczne staże zawodowe umożliwiające nabycie doświadczenia zawodowego, bez nawiązywania stosunku pracy,

·      indywidualne pośrednictwo pracy, które dostarczy informacji dotyczących możliwości zatrudnienia. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość dokonania analizy ofert pracy
w oparciu o nabyte doświadczenie i kwalifikacje. Pośrednik będzie służył pomocą
w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na oferty pracy.