11 września 2020
 
Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje na dzień 23 września  2020r. ( środa ) na godz. 18,00  Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze. Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15.

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 18,30. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Podczas Zgromadzenia zapewnione zostaną standardy i środki zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 w RIG.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu
23 września  2020r

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2019.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2020 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2019 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 
29 stycznia 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE     

  

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA START – DRUGA EDYCJA

 

 

Rekrutacja trwa od 03.02.2020 r. do 14.02.2020 r.  

 

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni).

 

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

 

 

CO OFERUJEMY?

a)            Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla uczestników projektu (UP).

Będzie to osobisty program poszukiwania pracy, polegający na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do sytuacji beneficjentów ostatecznych (BO) i lokalnego rynku pracy, których efektem ma być podjęcie przez nich aktywności zawodowej. W oparciu o rekomendacje, wynikające z IPD, BO skierowany zostanie do uczestnictwa w stażu lub szkoleniu zawodowym i stażu. Dodatkowo wszyscy BO zostaną objęci indywidualną Wieloaspektową Oceną Preferencji Zawodowych WOPZ. WOPZ określi preferencje zawodowe BO opierając się na 2 kwestionariuszach określających jeden lub kilka dominujących typów preferencji zawodowych.

b)           Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej.

GDZ pozwoli na zapoznanie BO z możliwościami w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych.

c)            Pośrednictwo pracy – (średnio 2 godziny dla UP).

Po zrealizowaniu zadań I–III każdy BO będzie kierowany na indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który omówi wnioski z realizacji zadań II – III i zderzy je z potrzebami rynku pracy oraz zaproponuje BO szkolenie/staż/ zatrudnienie zgodne ze zidentyfikowanymi predyspozycjami,

d)           Szkolenia zawodowe (ścieżka stażowa). - osoby, które zostaną przeszkolone pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców deklarujących ich późniejsze zatrudnienie. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.

e)           Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy (ścieżka stażowa). (z możliwością zatrudnienia  w wymiarze minimum ½ etatu - umowa o pracę). Wsparcie zostanie zapewnione maksymalnie w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu.

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU (ścieżka stażowa) ZAPEWNIAMY:

- wypłatę stypendium szkoleniowego

- pokrycie kosztów szkoleń zawodowych

- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

- stypendium stażowe

- zwrot kosztów przejazdu na staż

 

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

·         osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 9.00 – 15.00 lub

·         za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

 

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47

adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

 

 

Projekt CZAS NA START – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 stycznia 2020
25 lat  działności RIG podsumowane
17 stycznia br. Regionalna Izba Gospodarcza obchodziła jubileusz 25-lecia funkcjonowania na terenie Sanoka. Na uroczystej gali, która odbyła się w Klubie Górnika przy współpracy z PEKAO SA i PEKAO TFI spotkali się przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji społecznych i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Na uroczystości przybyli także pierwsi prezesi RIG Jan Kikta i Wiesław Kijowski. Wśród samorządowców znaleźli się: Tomasz Matuszewski – burmistrz miasta Sanoka, Ernest Nowak – burmistrz miasta i gminy Zagórz, wicestarosta powiatu sanockiego Janusz Cecuła. Spotkanie było okazją do dyskusji nad kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości na ziemi sanockiej, przestrzenią współpracy między różnymi podmiotami, źródłem i rodzajem wsparcia na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy.

Na ręce prezesa RIG Bogusłąwa Kmiecia złożono listy i pamiątkowe tablice z gratulacjami.

Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej nagrodziło Wiesława Kijowskiego, Jana Biegę i Bogusława Połdiaka odznaką "Zasłuży dla Sanoka."


Wystąpienia i prezentacje trwały tylko godzinę, a potem nawiązując do wieloletniej tradycji spotkań noworocznych organizowanych wspólnie z Bankiem PEKAO SA, rozpoczął się panel integracyjny z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli władz i instytucji. Już po kolacji zaczęła brzmieć muzyka ale tańce rozpoczęły się po godzinie.


Kilka zdjęć zamieszczamy poniżej10 stycznia 2020

Spotkanie przesiębiorców

Regionalna Izba Gospodarcza z pewnym opóźnieniem zamierza uczcić 25 rocznicę swojej działalności. Nawiązując do  wieloletniej tradycji spotkań noworocznych, organizowanych wspólnie z Bankiem PEKAO SA, po kilkuletniej przerwie zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców.

Regionalna Izba Gospodarcza  i Bank PEKAO SA mają zaszczyt zaprosić

 

 

Na spotkanie przedsiębiorców, które odbędzie się

w dniu 17 stycznia 2020 r /piątek / o godz. 17,30

w Sali Klubu „Górnik”  Sanok, Grzegorza 2,

W programie spotkania:

17.30 – 18.00        Rejestracja uczestników, serwis kawowy.

18.00 – 18.10        Powitanie uczestników: Bogusław Kmieć Prezes RIG.

18.10 – 18.20         Stanisław Chęć Starosta Sanocki.

18.20 – 18.30         Tomasz Matuszewski Burmistrz Miasta Sanoka.

18.30 – 18.50        Prezentacja oferty Pekao TFI- PPK w Twojej Firmie ,

18.50 – 19.00        Wręczenia nagród

19.00 – 19.59        Kolacja

20.00 – 23.00         Panel integracyjny z udziałem przedsiębiorców,  przedstawicieli władz i instytucji.

wysyłamy zaproszenia

 

 15 listopada 2019

UNIJNE CERTYFIKOWANE KURSY

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu – zapraszamy serdecznie.

Tylko od 18 do 22 listopada będzie trwać nabór kompletnych wniosków!
Zgłaszającym się do nas osobom pomagamy wcześniej w opracowaniu wniosków.
Uwaga! Możliwość zorganizowania grup szkoleniowych w określonych terminach i godzinach - pod potrzeby uczestników!

POWIAT BIESZCZADZKI, LESKI, SANOCKI, KROŚNIEŃSKI, JASIELSKI, BRZOZOWSKI, STRZYŻOWSKI
Całkowity koszt kursu i egzaminu, jaki ponoszą uczestnicy szkoleń:

- 260 zł dla osób pracujących,

- 120 zł dla osób niepracujących

 http://www.pakd.pl/projekty/projekty-realizowane/152/twoja-szansa-na-nowe-kwalifikacje-zawodowe

Grupy: 8-12 osób.

Uczestnicy: osoby pełnoletnie (pracujące, bezrobotne, rolnicy do 2 ha przeliczeniowychinne), z wyłączeniem prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Kierunki szkolenia:

 

ü    Operator wózków jezdniowych.

ü    Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.

ü    Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

ü    Spawacz MAG.

ü    Spawacz TIG.

ü    Spawacz gazowy.

ü    Spawacz elektrodą otuloną.

ü    Operator koparki.

ü    Operator koparko-ładowarki.

ü    Operator ładowarki.

ü    Operator spycharki.

ü    Operator walca drogowego.

ü    Operator żurawi przenośnych (HDS).

ü    Operator CNC.

ü    Elektromonter.

ü    Palacz.

 

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 

ü    Zajęcia z profesjonalnym zespołem szkoleniowców.

ü    Przerwy kawowe.

ü    Egzaminy i wydanie uprawnień zawodowych.

 KONTAKT Adela Prachowska

mobile: 508-562-334
e-mail: kursy@zdz-przemysl.com
tel. biur.: 16 678-24-04, 16 678-38-30

 

14 listopada 2019

cykl szkoleń w RIG SANOK dla księgowości i kadr

w załączeniu przesyłam informację o szkoleniach, które odbędą się w RIG SANOK


w dniach
25 listopada 2019 >>>>>>>>>
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ROZLICZENIACH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE . PRACOWNIK I ZLECENIOBIORCA W DOKUMENTACH UBEZPIECZENIOWYCH
KOMPENDIUM DLA PRAKTYKÓW – STAN NA 2019 ROK

5 grudnia 2019 >>>>>>>>>
ZASIŁKI W PRAKTYCE
URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZCIELSKIE I OJCOWSKIE
NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Z POWODU CHOROB

13 grudnia 2019>>>>>>>>>
KADRY – ZMIANY W LATACH 2016 – 2019
PRAWO PRACY W PRAKTYCE

szczegóły po kliknięciu w datę szkolenia

 

 

28 października

I Zapraszamy na I Sanockie Forum Gospodarcze

 

Jako współorganizator Forum zapraszamy sanockich przedsiębiorców do udziału.

I SANOCKIE FORUM GOSPODARCZE pn.

„Rozwój lokalnego rynku pracy kluczem do wzrostu atrakcyjności gospodarczej Sanoka”


07 listopada 2019 r., godz. 12:00
Aula Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21

 

 

10 czerwca 2019

RIG po wyborach nowych władz

Ciąg dalszy obrad rozpoczął się w dniu 14 maja 2019. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Lisowski przedstawił przebieg prac Komisji dotyczącej poprawy dokumentów finansowych. Na spotkaniu Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 9 maja 2019 roku, obecnych było 3 osoby – kworum do podejmowania uchwał. Ponadto w zebraniu udział wzięła pani Dorota Spalińska – właścicielka biura rachunkowego MADOR i dyrektor Izby Bogusław Połdiak. Według tłumaczeń pani Spalińskiej błędy w dokumentach wynikły z przyczyn zmian w formatach dokumentów i programach do obsługi wniosków do Urzędu Skarbowego i KRS. Błędne dane zostały poprawione, nie miały one wpływu na wynik finansowy. Pani Szczypińska zasugerowała zmianę biura rachunkowego na bardziej kompetentne. W trakcie dyskusji postanowiono problem ten przekazać do rozważenia przez nowy zarząd RIG.
Komisja Rewizyjna przygotowała nowy tekst uchwały 1/2019 Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w sprawie przyjęcia wyniku finansowego za 2018 rok. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Biega przedstawił treść Uchwały, która została przyjęta jednogłośnie.
W imieniu Komisji pan Lisowski złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. W wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie Uchwałę nr 2/2019 Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu RIG.
Następnie na podstawie § 7 pkt 4 Statutu przystąpiono do wyborów władz Izby zgodnie z zgodnie z zasadami § 6 i 8 Statutu RIG.
Pan Fal złożył wniosek o ustalenie liczby członów zarządu na pięciu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Do prac Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: Bogusław Połdiak i Edward Stadnik.
Zostali jednogłośnie wybrani. Komisja przystąpiła do prac. Protokół prac Komisji w załączeniu. Komisja Skrutacyjna zanotowała zgłoszone kandydatury i przygotowała karty do głosowania. Wyboru władz dokonano w głosowaniu tajnym na kartach do głosowania.
Na podstawie wyników ogłoszonych przez Komisję Skrutacyjną, pod głosowanie poddano Uchwałę nr 3 /2013 Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w sprawie wyboru członków Zarządu RIG – przyjęto jednogłośnie – tekst uchwały w załączeniu. Członkami Zarządu RIG zostali;


Biega Jan PESEL: 51062904393
Kmieć Bogusław PESEL: 55121706115
Moczarny Iwona PESEL: 66032409882
Maciej Pogorzelec PESEL: 80052317556
Tadeusz Szałankiewicz PESEL: 58071903614


Zgodnie z § 7 pkt. 5 Statutu RIG przystąpiono do wyboru Prezesa spośród uprzednio wybranych członków Zarządu.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Prezesa RIG.
Zgłoszono dwie kandydatury pani Iwona Moczarny i pana Bogusława Kmiecia. Przygotowano 12 kart do głosowania i przeprowadzono głosowanie. Za kandydaturą Pana Kmiecia oddano 7 głosów a pani Moczarny otrzymała 5 głosów. Zgodnie z wynikiem wyborów ogłoszonym przez Komisję Skrutacyjną, pod głosowanie poddano Uchwałę nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w sprawie wyboru pana Bogusława Kmiecia na trzyletnią kadencję na Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej – przyjęto jednogłośnie – tekst uchwały w załączeniu.
Przewodniczący Zgromadzenia pogratulował wyboru nowemu Zarządowi i przystąpił do realizacji kolejnego punktu programu, jakim był wybór członków Komisji Rewizyjnej. Złożył wniosek o wybór trzech członków Komisji – wniosek przyjęto jednogłośnie. Zgłoszono trzech kandydatów. W głosowaniu wszyscy kandydaci zostali wybrani.
Członkami Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku zostali;
1. Skrzypińska Joanna PESEL 70022000942
2. Lisowski Jerzy PESEL 55082901437
3. Agata Lubieniecka-Płaziak PESEL 45051802393

Pod głosowanie poddano Uchwałę nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej RIG – przyjęto jednogłośnie – tekst uchwały w załączeniu.
Następnie Przewodniczący ogłosił, że po zakończeniu Walnego Zgromadzenia będą zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania się.
Dyrektor RIG przedstawił propozycje zmian w Statucie. Wniosek o poprawienie i uszczegółowienie Statutu RIG złożyła Komisja Rewizyjna w swoim protokole z dnia 21 luty 2019.
Zarząd przygotował zmiany zgodnie z oczekiwaniami. Propozycję zmian przedstawił Dyrektor Połdiak.
• Zmieniono numerację i opis paragrafów
• Usunięto paragraf o prezydium Zarządu – obecnie Zarząd jest wielkości prezydium i nie ma sensu powoływania tego gremium o takich samych kompetencjach
• Przesunięto zapisy aktualnego statutu do odpowiednich paragrafów , np. kompetencje zarządu były w czterech miejscach.
Dodano zapisy
• o podstawie prawnej RIG
• uzupełnieniu składu władz w przypadku rezygnacji
• członkach honorowych – żeby Zarząd docenił
• Zwoływanie walnego – sposobem elektronicznym i ze wskazaniem kto może i dodano nadzwyczajne
• Zwoływanie zebrania zarządu – elektronicznie i ze wskazaniem kto może
• zakazie pełnienia funkcji w Zarządzie przez osoby skazane wyrokiem
Zmieniono
• zapis o reprezentacji RIG – nie było wyjaśnione co to …w sprawach nie przekraczających zwykłego Zarządu….
Zmiany zostały zaprezentowane rzutnikiem medialnym, poprzez porównanie dwóch tekstów. W trakcie dyskusji zaproponowano dodatkowe zmiany kosmetyczne w kilku zapisach statutu. Ustalono wersję ostateczną.
Pani Moczarny zawnioskowała , aby ze względu na bardzo duże zmiany w numeracji, dużą ilość przesunięć, uzupełnień i drobnych poprawek najlepiej odwołać Statut z 2010 roku i przyjąć nowy statut bo trudno się rozeznać.
Wniosek został przyjęty. Poddano pod głosowanie Uchwałę nr 6/2019 w sprawie zmian w Statucie RIG. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, tekst w załączeniu.
Kolejnym punktem programu obrad było przedstawienie i zatwierdzenie głównych kierunków działań RIG w latach 2016- 2017. Przedstawiony projekt programu został omówiony i po wprowadzeniu poprawek stylistycznych został przyjęty jednogłośnie poprzez przyjęcie Uchwały nr 7/2007 Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku – tekst w załączeniu
Punkt wolne wnioski został ogłoszono przez Przewodniczącego Zebrania jako ostatni w programie obrad. Omówiono plany działania Izby w najbliższych miesiącach, wskazano na konieczność promocji Izby, zaznaczono potrzebę przygotowania imprezy z okazji 25 lat funkcjonowania RIG, podać wyniki wyborów do mediów.

Na tym obrady zakończono.
 

26 kwietnia 2019

Walne przerwane

 

Uprzejmie przypominam, że uchwałą Walnego Zgromadzenia członków RIG w dniu 25 kwietnia ogłoszono przerwę w obradach do dnia 14 maja (wtorek) godz. 17.00

 

W tym terminie zapraszam Członków do kontynuowania obrad.

Do realizacji programu Walnego pozostały punkty:

 

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2018 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Wybór członków Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

12. Wybór prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

14. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w statucie RIG.

15. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

 

serdecznie zapraszam we wtorek 14 maja na godz 17,00

Protokół

Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

rozpoczętego w dniu125 kwietnia 2019 roku

 

Zgromadzenie rozpoczęło się o godz. 17,00 – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Pan Bogusław Kmieć przedstawił potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu przez członków RIG. Stwierdził brak wymaganej liczby członków, aby Zgromadzenie było ważne i zgodnie z zaproszeniem ustalił kolejny termin Zgromadzenia na godzinę 17,30

W drugim terminie obecnych było 14 osób – lista obecności w załączeniu.

Przystąpiono do realizacji programu spotkania – w załączeniu

Na przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Jana Biegę – kandydaturę wybrano jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

 

Przystąpiono do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków – na członków Komisji zgłoszono: Joanna Skrzypińska  i Iwona Moczarny.

Zostali jednogłośnie wybrani. Komisja przystąpiła do prac. Protokół prac Komisji w załączeniu.

Zgodnie z programem Pan Kmieć  wygłosił sprawozdanie z działalności Izby za trzyletnią kadencję. W trakcie sprawozdania wywiązała się dyskusja dotycząca poszczególnych spraw, o których mowa w sprawozdaniu. Następnie Dyrektor RIG zdał sprawozdanie z prac Izby w 2019 roku – uzupełniając wypowiedzi prezesa.

Omówiono działalność Izby – funkcjonowanie RIG jako instytucji oceniono bardzo dobrze, dyskusja dotyczyła także zwiększenia oddziaływania Izby na środowisko przedsiębiorców, które zostało ocenione jako niewystarczające. Pan Stasicki  poprosił o uszczegółowienie informacji o działalności Inkubatora Izby, a pan Pelc był zainteresowany udziałem RIG w projekcie Błękitny San . Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby odpowiedzi udzielono przy rozpatrywaniu punktu 16. Zebrani zgodzili się na powyższe.

Następnie sprawozdanie wygłosił przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Jerzy Lisowski, który przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów Izby oraz działalności Zarządu RIG - dokument w załączeniu.

W takcie dyskusji o finansach RIG   członek komisji rewizyjnej RIG pani Skrzypińska przeglądnęła wersję wydrukowaną dokumentów finansowych przygotowanych do wysyłki do  KRS opracowaną przez biuro rachunkowe. Dokumenty były przygotowane po kontroli komisji rewizyjnej i w szczególe nie zgadzały się z wcześniejszymi dokumentami. Zamienione  były kolumny w bilansie i RZIS i wystąpiła niezgodność kwoty w opisie i RZIS. Kontakt telefoniczny z biurem rachunkowym nie pozwolił na sprostowanie. Ustalono, że biuro rachunkowe przygotuje poprawne dokumenty według nowych obowiązujących wzorów i przedstawi je ponownie komisji rewizyjnej.

Ze względu na konieczność dokonania korekty dokumentów finansowych pan Długosz złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach, aby dokonać korekty sprawozdania finansowego. Przerwa potrwa do 14 maja do godziny 17.00 .

Wniosek poddano pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie.

Na tym obrady przerwano.

 

 

 

 

 

 

2 kwietnia 2019

Walne Zgromadzenie Członków  - Wyborcze.

 

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje na dzień 25 kwietnia  2019r. ( czwartek ) na godz. 17,00 

Walne Zgromadzenie Członków  - Wyborcze.

Na Zgromadzeniu zostanie dokonany wybór władz Izby na trzyletnią kadencję. Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15 w Sanoku.

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 17,30. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

w dniu 25 kwietnia  2019r.:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał.

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z trzyletniej kadencji.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2019 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2018 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Wybór członków Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

12. Wybór prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

14. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w statucie RIG.

15. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

 

 

 Za Zarząd

Bogusław Kmieć

 

 

22 stycznia 2019

Szkolenie ZUS 

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na kolejne szkolenie dla służb finansowo- księgowych. Prowadzącymi będą przedstawiciele ZUS Sanok i PKO TFI.

 

Szkolenie odbędzie się we wtorek 5 luty 2019r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15.
Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do dwóch godzin.

 

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:

 

1.      „Mała działalność gospodarcza” -  „Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

 

2.       Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych, „e-AKTA” od 1 stycznia 2019 r.

 

3.       PROGRAMY PRACOWNICZE PPK/PPE

 

 

Koszt udziału wynosi 20 zł brutto od osoby - serwis kawowo ciastkowy. Płatne przy wejściu lub przelewem, jeśli wcześniej otrzymamy  dane do faktury to je od razu wystawimy.

Zapraszamy

 

 

21 stycznia 2019
 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku  serdecznie zaprasza na szkolenie -
w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej skierowanej do płatników -dot. zmian
w podatku PIT od 01.01.2019r. związanych z rozliczeniem za 2018r. (m.in. sposoby podpisania i wysłania przez płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach oraz nowa usługa e-PIT ).

 

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracodawców i płatników.

Odbędzie się w dwóch turach w dniach 21.01.2019r oraz 23.01.2019r. o godz. 10.00  
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Sanoku. (Świetlica PSS
). 

 

 

 

 

 

15 grudnia 2018
 

 

 

25 listopada 2018
„Pożyczka Standardowa-Innowacyjna” nowy produkt finansowy dla MŚP na preferencyjnych warunkach
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli informuje, iż dnia 02.10.2018 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach której oferujemy pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę, oddział lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego).


RODZAJ WSPARCIA FINANSOWEGO
Pożyczka Standardowa-Innowacyjna – opis szczegółowy do pobrania>>>>>>>>>>>>>>>


• Pożyczka rozwojowa do 300 000,00PLN na okres do 60 m-cy, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjno-obrotowe (Komponent Standardowy)
• Pożyczka rozwojowa powyżej 300 000,00PLN do 600 000,00PLN na okres do 84 m-cy, z przeznaczeniem wyłącznie na zakup nowych środków trwałych (Komponent Innowacyjny)

WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 1,85%
• na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej od 2,85%
• brak prowizji za udzielenie pożyczki
• karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki lub 3 miesiące w każdym 12 miesięcznym okresie spłaty pożyczki
• przeznaczenie pożyczki m.in. : środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe o charakterze rozwojowym
• wkład własny MŚP nie jest wymagany
• jedno przedsiębiorstwo (Ostateczny Odbiorca) może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pełni rolę Pośrednika Finansowego w województwie podkarpackim
Informacje na temat projektu i jego zasad:
Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

ul.1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola,
tel. 15 844 03 57
www.rig-stw.plPUNKTY OBSŁUGI KLIENTA ZLOKALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Lp.

Nazwa placówki/filii/

oddziału/punktu obsługi klienta

Miejscowość

Adres

Otwarte    w dniach

W godzinach

1.

Regionalna Izba Gospodarcza

Stalowa Wola  

37-450 Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 26B  

poniedziałek – piątek  

7.30 – 15.30  

2.

Podkarpacki Klub Biznesu

 

Rzeszów

35-205 Rzeszów ul. Warszawska 27

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

3.

Cech Rzemiosł Różnych

 

Przemyśl

37-700 Przemyśl ul. Katedralna 6

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

4.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Mielec

39-300 Mielec ul. Chopina 18

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

5.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

 

Leżajsk

37-300 Leżajsk ul. Targowa 9

poniedziałek-piątek

7.30 – 15.30

 

6.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg ul. Dekutowskiego 6

poniedziałek-piątek

7.00 – 14.00

7.

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

Krosno

38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 3

poniedziałek-piątek

8.00 – 15.00

8.

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

Sanok

38-500 Sanok ul. Rynek 15

poniedziałek-piątek

8.00 – 16.00

9.

Biuro Wycen Majątkowych Agnieszka Staszowska – Pas

Dębica

39-200 Dębica ul. Szaley Groele 3

poniedziałek-piątek

9.00 – 17.00

10.

Biuro Rachunkowe Monika Łata

Nisko

37-400 Nisko ul. Kościuszki 8

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

 

Dokumenty do pobrania:

 http://rig-stw.pl/category/fundusz-pozyczkowy/dokumenty_do_pobrania-psi/Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu również na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://rpo.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-standardowa-innowacyjna-72/

„Instrument finansowy Pożyczka Standardowa- Innowacyjna jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.”

 

20 września 2018

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

wnioski można składać od 15 października

 

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 15.10.2018 r. do dnia 13.11.2018 r. - nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej (nie ASF)

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1196, z późn. zm.), którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl (przejdź).

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w § 2a ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł:

osobie fizycznej, która jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, podlega m.in. ubezpieczeniu społecznemu rolnikóww pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

 

 

20 września 2018

1.4.1 Dotacje bezpośrednie

tylko dla wybranych

 

spokojnie, dla innych ma być za tydzień

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie:
Nabór wniosków rozpoczyna się 22 października 2018 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 15 listopada 2018 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Kto może składać wnioski o dofinansowanie
UWAGA NIE WSZYSCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. mające siedzibę lub oddział albo główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednej z 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza oraz prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, na terenie jednej z ww. 12 gmin województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – zgodnie z zapisami SZOOP, tj:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PL

 

19 września 2018

CZAS NA STAŻ - DRUGA EDYCJA

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie rozpoczęła III nabór do projektu CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

Rekrutacja trwa do 3 października 2018 r

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

·         indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

·         pośrednictwo pracy,

·         certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,

·         płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

 Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.

 PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

·         przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,

·         pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

 Oczekiwania względem przedsiębiorcy, który chce przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

 Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

·         osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub

·         za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.

 Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

 BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza  ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47  adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

 

 

 

11 września 2018

Zapraszamy na spotkanie

Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP

"Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP"

21 września 2018 r., godz. 11.00-13.30, Olszanica (www.palacwolszanicy.pl)

 

Agenda

 

1. Otwarcie spotkania

                   Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

2. Razem można więcej – wykorzystanie walorów Bieszczad w tworzeniu sieciowych produktów turystycznych

                - przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o dofinansowanie w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Program Operacyjny Polska Wschodnia

                   Katarzyna Józefowicz, Sebastian Głąbicki – eksperci, PARP

3. Green Velo i nie tylko – preferencyjne pożyczki na rozwój turystyki

                - przedstawienie zakresu wsparcia i zasad ubiegania się o pożyczki w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

                   Michał Pękalski – kierownik Funduszu Pożyczkowego, MARR S.A.

4. Działaj lokalnie – wsparcie dla przedsiębiorców z Bieszczad

                - przedstawienie zakresu i zasad ubiegania się o dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Dyrektor Departamentu Wspierania  Przedsiębiorczości,    Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego                

5. Sesja pytań i odpowiedzi/ konsultacje indywidualne

 


link do rejestracji uczestników:

https://www.polskawschodnia.gov.pl/rejestracja-na-spotkanie-przedsiebiorcze-bieszczady-szanse-dla-msp/

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do odwiedzenia Punktu lub do kontaktu telefonicznego w poniedziałek od 7:30 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Justyna Nestorowicz
Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Biuro Informacji o Funduszach Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
tel. 798 771 215, 798 771 640

 

 

 

 
5 września 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA

II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

 Rekrutacja trwa do 14 września 2018 r.

 Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

 W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

·         indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,

·         pośrednictwo pracy,

·         certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,

·         płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

 Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.

 PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

·         przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,

·         pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

 Oczekiwania względem przedsiębiorcy, który chce przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

 Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

·         osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub

·         za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.

 Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

 BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza  ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. 13 43 234 47  adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

 Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

20 maja 2018

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje

na dzień 8 czerwca 2018r. ( piątek ) na godz. 11,30  Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15.

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 12,00. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu
8 czerwca 2018r

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2017.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2018 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2017 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

18 maja 2018

RODO

 

 

W dniu 25 maja 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1).

Ochrona zapewniana niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie do osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących firm,  osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.

 

Dz.U.2018.0.647 - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Art. 50. Centr.Ewid.Dz. Gosp.
Wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), z wyjątkiem przepisów art 14–19a i art 21–22a oraz rozdziału 5 tej ustaw
y

 


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

w Regionalnej Izby Gospodarczej (art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO).

Administrator danych
Administratorem danych jest
Regionalna Izba Gospodarcza Rynek 15  38-500 Sanok.
NIP          6870010362

Inspektor danych osobowych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest możliwi za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rigsanok@pro.onet.pl
lub listownie na adres Rynek 15  38-500 Sanok.

Cele przetwarzania danych

RIG świadczy usługi zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej, usługi prowadzenia projektów o znaczeniu regionalnym, usługi promocyjne, usługi szkoleniowe zamknięte i otwarte, usługi doradztwa ogólnego, usługi informacyjne, usługi obsługi informacyjnej inwestora, usługi wynajmu lokali, usługi proinnowacyjne i inne zgodnie ze Statutem RIG.
Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie objętym zgodami na podstawie zawartych umów lub oświadczeń w celu ich realizacji, bądź są danymi powszechnie dostępnymi.

Podstawy prawne przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są podstawie zgody oraz w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z realizacji umów.

 

Odbiorcy danych
Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji celów ww. nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa związane z przetwarzaniem danych    
W związku z przekazaniem danych osobowych w celu ich przetwarzania, każdej osobie której dane dotyczą przysługują prawa:
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację
- dostępu do danych osobowych
- żądania sprostowania danych osobowych
- żądania usunięcia danych osobowych
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Skarga do UODO
Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Ekonomiczny
Nie dokonujemy przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym realizacji naszych usług i wiąże się z koniecznością złożenia stosownego oświadczenia (zgody) lub zawarcia umowy

 

25 kwietnia 2018

z ministerstwa

12 grudnia 2017
 


 
3 listopada 2017
Bezpłatne szkolenia  Urzędu Skarbowego w Sanoku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku przesyła w załączeniu informację o szkoleniach z JPK

18 października 2017

komunikat

Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Sanoku


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku przesyła w załączeniu komunikat dot. obowiązku przesyłania od 01.01.2018r. przez mikroprzedsiębiorców danych JPK_VAT

Pliki JPK_VAT można testowo składać już od października 2017.

Prosimy o zapoznanie się z informacją.


podgląd obrazu

    


do pobrania plik w wersji PDF>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

28 września 2017
DOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE


DOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD – NABÓR OD 11 DO 28 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

Od 11 września do 28 września br. prowadzony jest I nabór na dofinansowane SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony
o projektowanie CAD
w ramach projektu „Akademia umiejętności TIK”.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl

Grupę docelową projektu stanowi 150 osób (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz spełniają poniższe kryteria:

ü  są w wieku 25 lat i więcej,

ü  posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat),

ü  uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

W ramach projektu oferowany jest:

1.       KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16:

a)      Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 20 godz.

b)      Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 20 godz.

c)       Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) – 20 godz.

d)      Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) – 20 godz.

e)      Moduł V-ECDL IT Security (S3) – 20 godz.

f)       Moduł  VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 20 godz.

 

2.       KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20:

a)      Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów – ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) – 15 godz.,

b)      ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) – 15 godz.,

c)       ECDL IT Security (S3) – 15 godz.,

d)      ECDL CAD (S8) – 60 godz.,

e)      ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) – 15 godz.

Dodatkowo w ramach każdego kursu przewidziano 10 godzin ćwiczeń.

 

3.       Egzamin ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20, dający możliwość zdobycia międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 potwierdzającego nabycie kompetencji cyfrowych na poziomie B, wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.


Szkolenia w ramach I edycji będą się odbywać od października 2017 r. do stycznia 2018 r.

Pozostałe terminy naborów do projektu będą prowadzone w następujących terminach:

II termin naboru: listopad 2017 r.

III termin naboru: styczeń/luty 2018 r. 

Projekt „Akademia umiejętności TIK” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.3 Podnoszenie  kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
10 września 2017
Szkolenie ZUS 
„e-SKŁADKA”
edit - możemy wysłać zainteresowanym materiały
ze szkolenia

 

Szanowni Państwo

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na kolejne szkolenie dla służb finansowo- księgowych. Prowadzącymi będą przedstawiciele ZUS Jasło.

 

Szkolenie odbędzie się w czwartek 28 września 2017r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15.
Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do dwóch godzin.

 

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:

 

1.       Koordynacja  przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego dla osób migrujących w ramach Unii  Europejskiej .

2.       Zmiany dotyczące sposobu rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i pochodnych od 1 stycznia 2018 r. – Projekt  „e-SKŁADKA”.

 

Prosiliśmy także o przygotowanie informacji dotyczącej ewentualnych kłopotów z rejestracją w ZUS cudzoziemskich pracowników w Polsce. 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału
w spotkaniu  do wtorku  26. 09.2017 r. do godz. 15:00 

 

Koszt udziału wynosi 20 zł brutto od osoby - serwis kawowo ciastkowy. Płatne przy wejściu lub przelewem, jeśli wcześniej otrzymamy  dane do faktury to je od razu wystawimy.

12 lipca 2017
Tablica ogłoszeń
giełda pracy dla młodzieży

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku w ramach współpracy z Gazetą Sanocką Korso- pragnie umożliwić podjęcie drobnych prac w okresie wakacji dla młodzieży.

Młodzi ludzie, uczniowie czy studenci mogą zgłosić się do RIG w Sanoku ul. Rynek 15 i po wypełnieniu prostej ankiety – ( w przypadku niepełnoletnich  wymagana jest zgoda rodziców  na podjęcie prac dorywczych)  oczekiwać na telefon od potencjalnych zleceniodawców.

W zakres prac mogą wchodzić prace porządkowe w domu, czy ogrodzie, pomoc osobom starszym, robienie zakupów, czy inne niespecjalistyczne prace.

Osoby chętne do skorzystania z pracy młodych ludzi mogą kontaktować się z pracownikiem Izby Gospodarczej pod numerem tel. 134630444- uzyskają tam kontakt z potencjalnym wykonawcą usługi.

Informacje dotyczące akcji wakacyjnej będą ukazywać się pod hasłem „ Tablica ogłoszeń giełda pracy dla młodzieży” na stronach internetowych RIG, Gazety Sanockiej Korso oraz w papierowym wydaniu gazety.

Aby przejść do dodatkowych  informacji należy wybrać przycisk Giełda pracy z lewej strony


17 maja 2017
Walne Zgromadzenie Członków RIG

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje

na dzień 1 czerwca 2017r. ( czwartek ) na godz. 17,30  Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15.

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 18,00. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu
1 czerwca 2017r

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2016.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2017 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2016 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. wybór uzupełniający składu Komisji Rewizyjnej.

11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

12. Sprawy bieżące.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.Edit 23 maja 2017
program Zgromadzenia zostanie uzupełniony o wybór członka Zarządu w związku z rezygnacją Pana Jana Wilka.4 kwietnia

SPRAWDŹ NOWE MOŻLIWOŚCI. ROZWIŃ WSPÓŁPRACĘ Z NAJLEPSZYMI CHIŃSKIMI PRODUCENTAMI  

China Homelife Show i China Machinex to największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi chińskich producentów. Weźmie w nich udział 1200 sprawdzonych i zaufanych producentów, którzy zaoferują kilkadziesiąt tysięcy wysokiej jakości produktów z wielu branż. W przypadku China Homelife Show będą to materiały budowlane, meble, elektronika, oświetlenie, wyposażenie domu i upominki oraz odzież i tekstylia. Wystawcy China Machinex zaprezentują natomiast artykuły z branży elektryczność i nowa energia, maszyny oraz sprzęt i narzędzia. Spodziewamy się około 10 000 odwiedzających z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

 

DUŻE PRZYWILEJE DLA IMPORTERÓW – PROGRAM HOSTED BUYER

 

Najlepsi kupcy będą mieli możliwość skorzystania z programu ekskluzywnych usług, w którego ramach zapewniamy:

-     bezpłatny wstęp na teren targów,

-     korzystanie ze strefy Match Makingu,

-     bezpłatna pomoc tłumacza podczas spotkań,

-     bezpłatny udział w prelekcjach podczas targów,

-     bezpłatny przejazd autokarem,

-     jeden bezpłatny nocleg ze śniadaniem w hotelach 2- i 3-gwiazdkowych, w pokojach   dwuosobowych, w czasie trwania imprezy,

-     obiad w czasie trwania imprezy.

 

Aby zakwalifikować się do programu, firma musi być importerem chińskich produktów lub być zainteresowana importem produktów z Chin. Aplikujący musi być menedżerem wyższego szczebla w swojej firmie i mieć upoważnienie do podejmowania decyzji zakupowych.

 

Weź udział w programie Hosted Buyer

rejestracja na stronie http://chinahomelife.com.pl//index.php?page=vip-buyer-application

 

(Rejestracja nie jest automatyczna, zainteresowani będą musieli przejść proces weryfikacji przez organizatora.)

 

Więcej informacji: Anna Legutko  al@chinahomelife.org,

+48222976626,  +48720909043,

chinahomelife.com.pl


Informacja o targach

W 2017 roku do najważniejszych wydarzeń w kalendarzu kontaktów polsko-chińskich będzie należeć VI Edycja Targów China Homelife Show i China Machinex.

To największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi najlepszych producentów z Chin. 6. edycja targów odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.

Podczas tegorocznej edycji możemy spodziewać się rekordowej liczby 1200 wystawców – sprawdzonych, godnych zaufania, oferujących wysokiej jakości produkty firm z Państwa Środka. Goście targowi będą mogli zapoznać się z ofertą aż 60 000 wyrobów z różnych branż: odzieżowo-tekstylnej, meblarskiej, wyposażeniowej, elektronicznej, oświetleniowej i budowlanej. Wydarzeniu China Homelife Show po raz drugi towarzyszyć będą targi China Machinex, na których firmy z Chin zaprezentują nowe możliwości technologiczne na rynku maszyn, energii i narzędzi.

Przez cały czas trwania wydarzenia dla wystawców i odwiedzających dostępna będzie tzw. strefa match makingu, gdzie przedsiębiorcy będą mogli odbyć bezpośrednie spotkania biznesowe z bezpłatną pomocą tłumaczy.

Targi organizowane są przez firmę Meorient International Exhibition we współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą, Stowarzyszeniem Polskich Mediów, redakcji „Wiadomości Gospodarcze”. Pod tą samą nazwą targi odbywają się w 10 rejonach świata – RPA, Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Egipcie, Indiach, Meksyku, Jordanii, Kazachstanie, Polsce i Turcji, jako globalny projekt spotkań B2B, który w 2017 roku będzie obchodził jubileusz 10. edycji. China Homelife Show i China Machinex w Polsce jest jedyną w tej części Europy edycją tego wydarzenia obejmującego swym zasięgiem 14 krajów.15 luty 2017

Certyfikowany Ośrodek Kształcenia RIG


Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że działalność szkoleniowa prowadzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą od 1994 roku będzie prowadzona pod inną nazwą niż do tej pory.

Uchwała nr 1/XI /2016  Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej
w Sanoku w dniu 18 listopada  2016 roku 

   
 

 

 

Zarząd Izby Gospodarczej uchwalił, że zmienia nazwę placówki oświatowej, której jest założycielem - nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196

Typ: Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego

Numer RSPO: 56196

Data wpisania do RSPO: 2012-10-29

REGON: 180901692

Z nazwy:

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

Na nazwę:

Certyfikowany Ośrodek Kształcenia RIG

 

 

Zmiana nazwy podyktowana jest problemami ze sprawozdawczością GUS i SIO związanymi z tą samą nazwą placówki i organu założycielskiego.


 

obecnie w ramach Izby działa placówka oświatowa o poniższych danych

 

Certyfikowany Ośrodek Kształcenia RIG

REGON 180901692

Nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196

Dyrektor Bogusław Połdiak

Typ : Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego

Organ rejestrujący: POWIAT SANOCKI

Organ prowadzący: REGIONALNA  IZBA  GOSPODARCZA

38-500 SANOK, ul. Rynek 15                   

 tel/fax (013) 463 0444,                 e-mail:  rigsanok@pro.onet.plzaświadczenia wystawione poprzednio zachowują ważność.


20 stycznia 2017

Projekt „WSPARCIE W STARCIE”,

dotacje dla rozpoczynających

 


Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie od 01.08.2016 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zatrudnienia w ramach własnej działalności gospodarczej 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób od 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet i osób niepełnosprawnych. Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

II tura rekrutacji potrwa od 20 stycznia do 3 lutego 2017 r.

Podkarpacka Izba Gospodarcza,          ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

tel. +48 13 43 695 90,               tel./fax +48 13 43 234 47

strona projektu: http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/581-wsparcie-w-starcie-ogloszenie-ii-naboru-rekrutacji-do-udzialu-w-projekcie


20 stycznia 2017

projekt pt. „Czas na biznes!”

dotacje dla rozpoczynających działalność


Zapraszamy do udziału w Projekcie pt. „Czas na biznes!”,

którego celem jest udzielenie bezzwrotnych dotacji

na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do mieszkańców województwa podkarpackiego, powyżej 29 roku życia, którzy planują otworzyć własną działalność gospodarczą,

są osobami bezrobotnymi oraz biernymi zawodowo, znajdującymi się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. są osobami długotrwale bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, kobietami, oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

- dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 23 000,00 zł /osobę,

- wsparcia pomostowego w wysokości 1 750,00 zł przez pierwsze 8 miesięcy po otwarciu działalności,

NABÓR TRWA DO 30 STYCZNIA 2017 R.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów,

tel.: 608 396 822, e-mail: dotacje@amd-group.pl

strona projektu:    http://www.amd-group.pl/czas-na-biznes.html

 

 

 

10 stycznia 2017
 

zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców

dotacje - przedłużenie terminu naborów

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniu omówione zostaną także inne aktualne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców m.in. dotacja na OZE, prace B+R czy szkolenia dla pracowników.

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.
Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


 
20 grudnia 2016
 
 

 

 

3 grudnia 2016

nowe dotacje dla przedsiębiorców

mało czasu!!!!

 

KONKURS

o dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014–2020
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,

Typ projektu: Rozwój MŚP

 

 

 

Nabór RPO na 2017

Z regulaminu

§ 5

Obowiązujące terminy

1.         Nabór wniosków rozpoczyna się 30.12.2016 r. od godz. 8:00 (dzień otwarcia naboru).

2.         Wnioski składane są w terminie do 20.01.2017 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru).

3.         Termin zamknięcia naboru w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosków, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu oraz na portalu.

4.         Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 30.06.2018 r.

5.         Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku

o płatność końcową.

6.         Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, w uzasadnionych przypadkach, IZ RPO WP może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu.

7.         Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31.08.2017 r. IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 6

Podmioty uprawnione do wsparcia

 1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa:

3)        Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12

m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W tym okresie wnioskodawca musi osiągać przychody ze sprzedaży produktów

i usług, a jego działalność nie może podlegać zawieszeniu.

W przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie na przedsięwzięcie z zakresu TIK, minimalny okres prowadzenia działalności, osiągania przychodów oraz dotyczący zawieszenia, o których mowa powyżej, wynosi 2 lata;

4)        Mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego. Oddział/siedziba/główne miejsce wykonywania działalności musi być potwierdzone wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

+

§ 7

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

 1. Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych[1] lub ulepszonych[2] produktów/usług.
 2. Wprowadzenie nowego lub ulepszonego  produktu w wyniku realizacji projektu stanowi kryterium dopuszczające.
 3. Nie będą spełniać powyższej przesłanki projekty polegające na udoskonaleniu/ zmianie sposobu oferowania/ sprzedaży produktów uprzednio oferowanych przez wnioskodawcę, zmianie/ rozszerzeniu kanału dystrybucji uprzednio oferowanych produktów, zmianie/  rozszerzeniu rynków zbytu dla uprzednio oferowanych produktów.
 4. Wsparcia nie otrzymają projekty polegające na najmie, podnajmie, dzierżawie, oddaniu w użytkowanie infrastruktury nabytej lub wytworzonej w ramach projektu.
 5. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych.
 6. Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:

1)    ochrony zdrowia,

2)    wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury z nią związanej,

3)    gospodarki odpadami,

4)    infrastruktury  uzdrowiskowej,  turystyczno - rekreacyjnej  realizowanej przez   przedsiębiorców   świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe,

5)    opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomocy społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, domy pomocy społecznej, domy seniora),

6)    rozwoju sieci szerokopasmowych.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1407/2013 pomoc nie może być udzielana
  między innymi w następujących sektorach:

1)    rybołówstwa i akwakultury,

2)    produkcji podstawowej produktów rolnych,

3)    przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych jeżeli:

a)    wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,

b)     przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub
w całości producentom surowców.

4)    na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. nie jest możliwe udzielenie pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi
z prowadzeniem działalności wywozowej,

5)    pomocy uwarukowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1301/2013 pomoc nie może być udzielana na inwestycje dotyczące:

1)    wytwarzania,  przetwórstwa  i  wprowadzania  do  obrotu tytoniu
i wyrobów tytoniowych,

2)    likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,

3)    redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,

4)    infrastruktury portów lotniczych.

 

 

§ 8

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

 1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 85 000 000 PLN.
 2. Decyzją IZ RPO WP wskazana kwota może ulec zwiększeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców.

§ 9

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi  60% wydatków kwalifikowanych.

§ 10

Maksymalna kwota dofinasowania

1.    Wartość brutto wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jedno przedsiębiorstwo w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej  równowartość 200 000 EUR (100 000 EUR[3] w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów).

2.    Weryfikacja możliwej do udzielenia wnioskodawcy pomocy de minimis odbywa się dwukrotnie: po raz pierwszy podczas oceny formalnej – biorąc pod uwagę stan na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie oraz po raz drugi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - biorąc pod uwagę stan na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

3.    Wnioskodawca nie może przekroczyć limitu pomocy de minimis wynikającej
z Rozporządzenia MIiR oraz Rozporządzenia nr 1407/2013 na każdym
z tych dwóch etapów weryfikacji.

§ 11

Kwota wydatków kwalifikowanych

 1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 100 000 PLN,
 2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 4 000 000 PLN.

 

[1]              Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę.

[2]              Ulepszenie istniejących produktów polega na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów. Zalicza się tu udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania lub innych cech funkcjonalnych. Ulepszeniem nie jest udoskonalenie polegające jedynie na rutynowych zmianach/ aktualizacji/ modernizacji czy też zmianach wynikających jedynie z naturalnego postępu technicznego bez dokonywania zmian istotnych parametrów wyrobu czy usługi z punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego. Wprowadzona zmiana powinna być zauważalna przez odbiorcę końcowego.

 

[3] Równowartość pomocy w EUR ustala się wg kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

 

dokładniejsze informacje na poniższej stronie

http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1072-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-3

 

 

 
4 listopada 2016
 

Bieszczadzkie Forum Europejskie
realizuje projekt pn.
„Bądź kreatorem swojej przyszłości – wykorzystaj wszystkie możliwości”

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. – 31.01.2018r.

 

Kwota dofinansowania – 1 798 956,96 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 7 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które biorą udział w innym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej


Priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający następujące kryteria:
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie),
• osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin
prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha.

Łączna liczba Uczestników projektu wyniesie 70 osób, w tym:
• 28 mężczyzn,
• 42 kobiety.

Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona jest od 24.10.2016 do 25.11.2016r.
w dwóch etapach:
• Etap I – składanie oraz ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów,
• Etap II – przeprowadzenie analizy kompetencji (test + rozmowa) Kandydatów.

Formy wsparcia w projekcie:

• indywidualne doradztwo zawodowe podczas którego dokonana zostanie analiza predyspozycji zawodowych każdego uczestnika projektu, uwzględniając jego wykształcenie, doświadczenie i umiejętności w kontekście aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy (na jednego uczestnika przypada 4 godziny doradztwa),

• szkolenia/kursy zawodowe prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych uczestników projektu. Szkolenia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z opracowanego IPD (na jednego uczestnika przypada średnio 150h szkolenia zawodowego),

·      6-miesięczne staże zawodowe umożliwiające nabycie doświadczenia zawodowego, bez nawiązywania stosunku pracy,

·      indywidualne pośrednictwo pracy, które dostarczy informacji dotyczących możliwości zatrudnienia. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość dokonania analizy ofert pracy
w oparciu o nabyte doświadczenie i kwalifikacje. Pośrednik będzie służył pomocą
w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na oferty pracy.

18 września 2016

szkolenie dla służb finansowo- księgowych.


Szanowni Państwo

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na kolejne szkolenie dla służb finansowo- księgowych.
Zaproszenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy ubezpieczeń społecznych i windykacji.

Prowadzącymi będą przedstawiciel ZUS Inspektorat w Sanoku Pan Maciej Mermer
oraz przedstawiciel Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 4 października 2016r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15. Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do trzech godzin.

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:

1. Wymiana doświadczeń z użytkowania PUE i Płatnika.
2. Funkcjonowanie elektronicznych zwolnień lekarskich.
3. Fundusze dla przedsiębiorców w 2017 roku.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału
w spotkaniu do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00

Koszt udziału wynosi 20 zł brutto od osoby. Płatne przy wejściu lub przelewem, jeśli wcześniej otrzymamy dane do faktury to je od razu wystawimy.

 


18 września 2016

UWAGA -

„BĄDŹMY LEGALNI”, „LEGALNI Z PRAWEM”

I „KANCELARIA LIBERTY”

ZASTRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW


 


W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”, maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

Zawarte w niej informacje są bowiem nierzetelne, niezgodne z przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak też mogą naruszać dobre imię firm, na które Stowarzyszenie powołuje się w wysyłanej korespondencji.


Zapowiadają przy tym, że będą zgłaszały popełnienie rzekomego przestępstwa oraz że będą inicjowały procedurę kontrolną GIODO. Informacje te nie odpowiadają prawdzie, bowiem ani fakt niezgłoszenia zbioru do GIODO nie przesądza o popełnieniu przestępstwa, ani inny podmiot poza GIODO nie decyduje o przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

Dodatkowo informujemy, że podmioty te nie istnieją, nie są zarejestrowane w KRS, więc nie funkcjonują w obrocie prawnym. Prowadzony mailing to jedynie dezinformowanie przedsiębiorców i ich zastraszanie.

Wobec powyższego GIODO informuje, że wszelkie informacje dotyczące zgodnego z prawem stosowania ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym dotyczących obowiązków rejestracji zbiorów danych dostępne są na stronie internetowej Urzędu.


http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl

9 września 2016

Projekt „WSPARCIE W STARCIE”

dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ”WSPARCIE W STARCIE”

 

 

Przyjdź do nas – wierzymy w Twój pomysł na biznes !

 

 

TERMIN NABORU: 20.09.2016 - 03.10.2016 r.

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.05.2018 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach projektu można otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 23 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 900 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY SPEŁNIAJĄCE PONIŻSZE KRYTERIA:

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, zamierzające założyć własną firmę, w wieku powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby niepełnosprawne.

 

Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

 

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJEMY NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

 • bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości do 23.000,00 PLN,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 PLN na każdy miesiąc wypłacane  przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie rozliczania dotacji po założeniu działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

 

Dokumenty aplikacyjne będzie można składać od 20 września do 3 października 2016 r. w godz. od 7.30 - 15.30 (od poniedziałku do piątku), na poniższy adres Biura Projektu lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno (decyduje data wpływu dokumentów).

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38 - 400 Krosno

Tel./fax 13 43 234 47

 

Osoby do kontaktu:

Anna Brzezińska – a.brzezinska@pigkrosno.pl

Izabela Jaźwiecka – i.jazwiecka@pigkrosno.pl

www.pigkrosno.pl

 

8 września 2016

Sezon na dotacje w pełni


W tym roku i w kolejnych znowu będzie można starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków UE. Kilka lat temu postawiono tezę i udowodniono ją naukowo, że trzeba wspierać tylko i wyłącznie bardzo młodych i dotacje  były dla osób, które nie skończyły 30 lat.   

A w tym sezonie temu postawiono tezę i udowodniono ją naukowo, że trzeba wspierać tylko i wyłącznie osoby, które  skończyły 30 lat.   

 

Oferujemy   

v  Doradztwo i analiza pomysłu na biznes

v  Poszukiwanie źródeł finansowania

v  Przygotowanie wniosków aplikacyjnych do PUP

v  Przygotowanie wniosków aplikacyjnych do instytucji oferujących dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

v  Sporządzenie biznesplanów

v   skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji wymaganej przez instytucje udzielające dotacji

v  pomoc przy realizacji  rozliczeniu projektu


4 sierpnia 2016

Rozpoczynają się dotacje na rozpoczęcie działalności

gospodarczej

 

Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku zaprasza do udziału w projekcie

„Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu”

współfinansowany ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r.-31.01.2018r.

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 6 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

·      osoby powyżej 50 roku życia,

·      osoby długotrwale bezrobotne,

·      kobiety,

·      osoby niepełnosprawne.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz
  w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,
 • w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcą,
 • pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem lub wykonawcą,
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,
  z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.

 

 

Priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający następujące kryteria:

·         kobiety

·         osoby niepełnosprawne

·         osoby powyżej 50 roku życia

·         osoby długotrwale bezrobotne

·         osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie)

·         osoby, które zadeklarują chęć zatrudnienia pracownika w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności na umowę o pracę, na okres min.3 miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu

 

Łączna liczba Uczestników projektu wyniesie 90 osób fizycznych, w tym:

 • 36 mężczyzn,
 • 54 kobiet.

 

Rekrutacja Uczestników Projektu zostanie przeprowadzona w terminie: VIII – X 2016 r. Termin rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dwóch etapach:

 • Etap I – składanie oraz ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów,
 • Etap II - przeprowadzenie analizy kompetencji (test + rozmowa) dla Kandydatów.

 Formy wsparcia w projekcie:

 

·         szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (6 grup po 15 osób, na jedną grupę przypada 54 godzin szkolenia) z zakresu: formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, podatki i opłaty w firmie, prawo pracy i bhp, podstawy marketingu, ZUS-obowiązkowe ubezpieczenia, biznes plan podstawą działania, analiza SWOT, źródła finansowania działalności gospodarczej. Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym.

·         indywidualne wsparcie doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (na jednego uczestnika przypada 6 godzin doradztwa). Wsparcie doradcze dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika, będzie pomocne w przygotowaniu biznes planów, wniosków o przyznanie dotacji i harmonogramów.

·         wsparcie finansowe (tzw. jednorazowa dotacja inwestycyjna) na rozwój działalności gospodarczej (dla 72 Uczestników projektu) – 23 tyś. zł.

·         wsparcie pomostowe finansowe (dla 72 Uczestników projektu) – 1 600,00 zł co miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności.

·         wsparcie doradcze o charakterze specjalistycznym (dla 72 Uczestników projektu ; na jednego uczestnika przypada 2 godziny doradztwa) – indywidualne spotkania z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji, zarządzania finansami oraz planowania i wykorzystywania okazji w podejmowanych działaniach służących rozwojowi działalności gospodarczej.

·         szkolenie „Jestem przedsiębiorcą” dla 22 Uczestników projektu. Szkolenie będzie trwało 30 godzin szkoleniowych (3 dni po 10 godzin). Tematyka szkolenia: negocjacje biznesowe, pozyskiwanie klientów, nawiązywanie kontaktów biznesowych, zarządzanie personelem, planowanie rozwoju firmy, radzenie sobie ze stresem.

 

 

Uczestnik projektu ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą, na którą otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej faktycznego rozpoczęcia (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG). Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

informacje dodatkowe na razie telefonicznie

ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko

kom. 605 847 337

tel/fax 13 469 62 72

-mail: bf5@gazeta.pl

www.bfe-lesko.pl

 
 
8 czerwca 2016

Szkolenie

 

Szanowni Państwo

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku zaprasza na kolejne szkolenie dla służb finansowo- księgowych. Zaproszenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy ubezpieczeń społecznych i windykacji. Prowadzącymi będą przedstawiciele ZUS Inspektorat w Sanoku
i firmy EULEO sp z o.o. z Krakowa

Szkolenie odbędzie się w czwartek 30 czerwca 2016r. w siedzibie RIG: Sanok, Rynek 15. Początek spotkania godz. 10:00 – czas trwania do trzech godzin.

Na planowanym spotkaniu omówione zostaną tematy:

1. Zmiana w przepisach dotyczących świadczeń z tytułu macierzyństwa obowiązujące od 1.01. 2016r.
2. Ochrona biznesu przed zatorami finansowymi, w tym m.in.:
- możliwość zarządzania ryzykiem w biznesie,
- niewypłacalność kontrahentów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 27 czerwca 2016 r. do godz. 15:00

 
Koszt udziału wynosi 20 zł brutto od osoby. Płatne przy wejściu lub przelewem, jeśli wcześniej otrzymamy dane do faktury to je od razu wystawimy.

 

 

 

 

 

30 maja 2016

Walne Zgromadzenie

 

Skrót informacji po Walnym Zgromadzeniu 2016

 

 

Członkami Zarządu RIG zostali;

1.     Kijowski Wiesław                          

2.     Biega Jan                                      

3.     Długosz Zenon                               

4.     Kmieć Bogusław                           

5.     Moczarny Iwona                          

6.     Wilk Jan                                       

7.     Witkowska Bolesława     

 

     Zgodnie z wynikiem wyborów ogłoszonym przez  Komisję Skrutacyjną i przyjętą uchwałą nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia Członków RIG na trzyletnią kadencję Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej został wybrany pan Wiesław Kijowski.
                  

 

Członkami Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku zostali;

1.      Skrzypińska Joanna                    

2.      Lisowski Jerzy                              

3.      Turkawski Stanisław                     

 

przygotowywane są dokumenty do KRS

 

 
 
4 maja 2016

Walne Zgromadzenie Członków  - Wyborcze.

 

Członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje

na dzień 19 maja  2016r. ( czwartek ) na godz. 17,00  Walne Zgromadzenie Członków  - Wyborcze. Na Zgromadzeniu zostanie dokonany wybór władz na kolejną trzyletnia kadencję. Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15 w Sanoku.

 

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 17,30. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

 

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

w dniu 19 maja  2016r.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji wniosków i uchwał.

6. Sprawozdanie Prezesa RIG z trzyletniej kadencji.

7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2016 roku.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2015 rok.

10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.

11. Wybór członków Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

12. Wybór prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.

13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

14. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w statucie RIG.

15. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.

16. Sprawy bieżące.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

 

pismo do pobrania >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

 

12 kwietnia 2016

 

Regionalna Debata Gospodarcza

 

 

 

Zapraszamy na Regionalna Debatę Gospodarczą, która odbędzie się 27 kwietnia – środa –
o godzinie 1100 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku,
ul Mickiewicza 21,

Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół zawodowych, organizacji okołobiznesowych i przedsiębiorców z powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego oraz sanockiego,

Program debaty

 powitanie gości
 wystąpienia oficjalne
 prezentacja na temat Funduszy Europejskich
 wystąpienia moderatorów grup branżowych
 podział na zespoły branżowe
 konsultacje w zespołach
 przedstawienie wstępnych wniosków z uwag zespołów
 dyskusja
 propozycja powołania instytucji koordynującej
 zakończenie debatyProsimy o potwierdzenie uczestnictwa do 25 kwietnia 2016

 

 

11 kwietnia 2016

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w kursie
„ Doradca zawodowy”

 

Oferta programowa kursu skierowana jest do osób, które chcą pełnić funkcję doradcy zawodowego w projektach unijnych lub też wykonywać funkcję doradców zawodowych w instytucjach szkoleniowych. Tematyka główna kursu to teoria i praktyka poradnictwa i doradztwa zawodowego, prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w formie konsultacji oraz prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego w formie  warsztatów.

 

Celem kursu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozwój warsztatu zawodowego doradcy. Uczestnicy zostaną wyposażeni zarówno w teoretyczne podstawy poradnictwa, zawodoznawstwa czy prawa pracy, jak również poznają profesjonalne narzędzia pracy doradcy zawodowego wspierane narzędziami komputerowymi oraz grami symulacyjnymi. Uczestnicy rozwiną także umiejętność planowania kariery, opracowywania Indywidualnych Planów Działania oraz prowadzenia testów kompetencyjnych i badających predyspozycje zawodowe.

 

Planowane rozpoczęcie kursu 7 maja 2016, Kurs doradcy zawodowego trwa 60h dydaktycznych (45 min.). Kurs można odbyć w formie stacjonarnej (weekendowej),  w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning). Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.

 

Kurs kończy się zaliczeniem:
- zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach,
- zdanie testu z wybranych zagadnień problemowych lub studium przypadku
i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 622)..
 
 
 Koszt kursu wynosi 1050 zł netto od uczestnika.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt przez e-mail lub telefonicznie.

 

REGIONALNA  IZBA  GOSPODARCZA

38-500 SANOK, ul. Rynek 15                   

 tel/fax (013) 463 0444,                                                         e-mail:  rigsanok@pro.onet.pl

Nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196

 

 

2 kwietnia 2016

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w kursie „Zarządzanie projektami i procesami”

 
 

Kurs oparty jest o metodykę PMI, z wykorzystaniem elementów światowych standardów zarządzania projektami: PMI, Prince2, CCPM, Agile oraz rozwiązań hybrydowych.


Program kursu przeznaczony jest dla praktyków biznesu i koncentruje się na efektywnych taktykach, modelach i zachowaniach. Przygotowany zestaw narzędzi projektowych, symulacja przebiegu projektu i jego zakończenie przedstawione zostały w studiach przypadku.


Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji Uczestników w obszarze prowadzenia projektów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu. Nabyta wiedza pozwoli na poznanie i zrozumienie przez Uczestników logiki oraz metodologii zarządzania projektami, wykorzystanie w trakcie spotkania, narzędzi i dokumentacji projektowej, przygotowanie Uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez:
– rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
– poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.


Kurs zakończony jest egzaminem potwierdzającym kompleksowe kwalifikacje z obszaru zarządzania projektami i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

.Planowane rozpoczęcie kursu 15 kwietnia 2016, zajęcia będą się odbywały w systemach weekendowych.

Program kursu obejmuje 40 godzin zajęć. Koszt kursu wynosi 2250 zł netto od uczestnika.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt przez e-mail lub telefonicznie.

REGIONALNA  IZBA  GOSPODARCZA

38-500 SANOK, ul. Rynek 15                   

 tel/fax (013) 463 0444,                                                         e-mail:  rigsanok@pro.onet.pl

Nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196