INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


       To jedna z form zorganizowanych kompleksów gospodarczych, zorientowanych na wspomaganie nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie im odpowiedniej do ich potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, obsługi biurowej, usług wspierających biznes (doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i techniczne ) oraz pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych.

MISJA INKUBATORA
       "Stworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy poprzez wspieranie funkcjonowania i rozwoju nowych małych przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach Inkubatora. Organizacja inkubatora ma na celu łagodzenie istotnych barier funkcjonowania małych przedsiębiorstw i stworzenie warunków do efektywnej ich działalności.
CELE INKUBATORA
      
Głównym celem inkubatora przedsiębiorczości jest pomoc nowopowstałej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Inkubator może aktywnie oddziaływać na rozwój lokalny i tzw. ,,otoczenie przedsiębiorstw", realizując następujące cele:

-  

reaktywowanie zanikających rzemiosł i rękodzielnictwa regionalnego,

-  

praktyczne szkolenie młodzieży w firmach powstałych w Inkubatorze";

-  

udostępnienie powierzchni o wymiarach i kosztach odpowiadających małym firmom;

-  

aktywizacja rozwoju lokalnego;

-  

tworzenie miejsc pracy - redukcja bezrobocia;

-  

transfer i komercjalizacja technologii;

-  

zagospodarowanie niewykorzystywanych obiektów przemysłowych (tzw. mienia niechcianego);

-  

promocja przedsiębiorczości, rozwój ekonomiczny sektora prywatnego;

-  

tworzenie sieci współpracy.

       Inkubator przedsiębiorczości stanowi skuteczne narzędzie rozwoju gospodarczego. Inicjatywa organizacyjna powinna być elementem lokalnej strategii rozwoju. Inkubatory na świecie są tworzone przez organizacje pozarządowe powiązane z władzami lokalnymi i regionalnymi, agencjami rozwoju regionalnego, uniwersytetami, izbami przemysłowo - handlowymi oraz dużymi firmami.
       Zróżnicowane są struktury organizacyjne oraz wielkość firm lokatorskich. Każda koncepcja inkubatora powinna odpowiadać konkretnym potrzebom, warunkom i celom rozwoju lokalnego.
       Ze względu na społeczną misję inkubatorów są one organizacjami nie nastawionymi na zysk (tzw. ,,non profit"). Istotne jest zaangażowanie jak najszerszego spektrum partnerów wnoszących określony wkład.
OFERTA INKUBATORA

1. 

Doradztwo menadżerskie - realizacja przez Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości.

2. 

Dostęp do szkoleń - realizacja przez Stowarzyszenie Inicjowania Przedsiębiorczości.

3. 

Usługi księgowe i prawne - realizacja przez RIG.

4. 

Pomoc w kontaktach handlowych krajowych i zagranicznych - realizacja przez RIG.

5. 

Usługi:
- administracja,
- sekretariat,
- dostęp do sprzętu komputerowego,
- ksero,
- fax,
(realizacja przez obsługę inkubatora)

Inkubator Przedsiębiorczości w Sanoku

Przy Regionalnej Izbie Gospodarczej

Opis działań

 

Koncepcja Inkubatora odpowiada konkretnym potrzebom, warunkom i celom rozwoju regionalnego. Inicjatorem i zarządzającym Inkubatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku przy wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Sanoku.

Adres aktualny Inkubatora : 38-500 Sanok, ul. Korczaka 12

Poprzedni adres – ul. Przemyska 1, został zmieniony po przejęciu dróg wewnętrznych przez Urząd Miasta w Sanoku.

 

Istniejący kompleks budynków na terenie byłej jednostki wojskowej w Sanoku, dzielnica Olchowce wykorzystywany był poprzednio jako pomieszczenia warsztatowe i garaże. Całość nieruchomości została użyczona Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sanoku przez Starostwo Powiatowe w Sanoku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości najpierw umową użyczenia na okres 3 lat – umowę zawarto 20 kwietnia 2000 r.

2 stycznia 2002 roku zawarto aneks do w/w umowy. Za zgodą Rady Powiatu umowa została zawarta na okres 10 lat do 20 kwietnia 2010 roku. Dzięki przychylności władz powiatu i pozytywnej ocenie dotychczasowej działalności umowa został przedłużona do 2020 roku.

Obiekt posiada następujące parametry:

-    powierzchnia działki 0,7028 ha,

-         3 budynki murowane, kryte papą o łącznej powierzchni 1494 metrów kwadratowych,

 

Budynki były w stanie daleko posuniętej dewastacji i wymagały nakładów na remont, wymianę lub zabudowę stolarki, wydzielenie powierzchni na poszczególne lokale, ocieplenie. We wstępnej fazie sporządziliśmy dokumentację techniczną budynków oraz działki, dokonaliśmy przeglądu sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacji. Załączony fragment dokumentacji fotograficznej obrazuje stan obiektów. Dzięki współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg udało się pokonać początkowe trudności.

Dewastacja obiektu został zatrzymana dopiero po wprowadzeniu się pierwszych firm i wykonaniu ogrodzenia – na przykład pierwsza założona przez nas siatka została skradziona po dwóch dniach razem z fragmentem nowej rynny. Interwencje na policji nic nie pomagały – też im kradli z nowego obiektu wszystko, co dało się ruszyć.

Wszyscy użytkownicy pomieszczeń dokonują finansowania remontów i adaptacji na zasadach określonych w regulaminie remontów lokali – w załączeniu. Polega to na finansowaniu przez dzierżawców zatwierdzonego zakresu robót remontowych. Po ich wykonaniu następuje ich odbiór i odliczenie poniesionych wydatków poprzez obniżenie czynszu. Dzięki temu powstają obiekty przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwości dalszego finansowania w powyższy sposób remontów zostały chwilowo wyczerpane ze względu na niemożność „odmieszkania” przez najemców zainwestowanych kwot. Kolejne prace będą wykonywane z nadwyżki opłat czynszowych nad kosztami funkcjonowania.

 W pierwszym okresie przygotowano dokumentację i wzory dokumentów potrzebnych do działalności Inkubatora, następnie rozpoczęto nabór chętnych zgodnie z  przyjętymi w regulaminie założeniami. Schemat organizacyjny Inkubatora w załączeniu.

 Pierwsze umowy z firmami podpisano we wrześniu 2000 roku  - kompletne zestawienie podpisanych umów w załączeniu.

Firmy przystąpiły do pierwszych prac remontowych, natomiast Izba dokonała remontu zasilania elektrycznego na odcinku od stacji trafo do budynków, wykonała ogrodzenie i bramy, wykonała tablice informacyjne, wykonała przyłącz wody i kanalizacji i punkt sanitarny, wykonano remont nawierzchni placu – kostka brukowa była częściowo rozebrana przez wandali.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania Inkubatora firmy zatrudniły nocnego stróża, który z dużym owczarkiem pilnował obiektów i to dopiero dało efekty.  

Ponieważ w tym okresie nie było aktualnych map tego terenu Izba zleciła wykonanie mapy do celów projektowych, co umożliwiało nam na przykład podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, – w załączeniu - czy wystąpienie z drugim wnioskiem do Zakładu Energetycznego o dokonanie przyłącza elektrycznego.

W październiku 2001 roku powołano komisję w składzie ; Bronisław Kielar – członek Zarządu Starostwa powiatowego w Sanoku, Jerzy Rak – inspektor budowlany, Bogusław Połdiak – Dyrektor RIG, która dokonała weryfikacji kosztów poniesionych przy remontach i adaptacji lokali. Na podstawie przedłożonych przez poszczególne firmy dokumentów finansowych i ocenie wykonanych prac dokonano rozliczeń ulg z tytułu remontów.

Niektóre prace nie zostały zakwalifikowane do odliczeń, część kosztów zredukowano. Dla każdej firmy sporządzono odrębne protokoły.

W sumie zatwierdzono 33208,61netto wydatków firm w inkubatorze i 9255 zł wydatków Izby. Daje to sumę  42463,61 zł netto ulg pomniejszających czynsz w kolejnych latach.

Na podstawie danych z rozliczenia wpływów z Inkubatora na koniec 2001 można stwierdzić, że, wpływy nie pokryły wydatków Izby – w załączeniu . Tak niskie czynsze były możliwe ponieważ Urząd Miasta na naszą prośbę zaniechał poboru podatku od nieruchomości.

W 2002 roku nastąpił znaczny wzrost opłat w związku z koniecznością płacenia części podatku od nieruchomości – Urząd Miasta na nasze wnioski umarzał od 33 do 25 % zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości. Izba odprowadza rocznie ponad dwadzieścia tysięcy złotych do kasy miasta z tytułu podatku od nieruchomości. W dalszym ciągu prowadzone są inwestycje w infrastrukturę i stan techniczny budynków.

 Zasilanie elektryczne było zrealizowane na mocy porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg poprzez pojedynczy licznik zainstalowany w stacji transformatorowej i podliczniki zainstalowane w poszczególnych lokalach Inkubatora.

Izba pięciokrotnie składała wnioski o zasilanie i dopiero w czerwcu 2005 podpisaliśmy umowy o dostarczaniu energii elektrycznej do budynków Inkubatora – w załączeniu.

 Zasilanie w wodę pitną został rozwiązane w sierpniu 2001 roku – woda jest rozprowadzona do dwóch budynków, w  2010 roku planujemy przyłączenie trzeciego, ostatniego budynku. W założeniu obiekty socjalne – umywalnia, toalety – miały być wspólne dla wszystkich użytkowników Inkubatora – niestety nie mogli się dogadać co do opłat, sprzątania, użytkowania. Obecnie firmy mają własne węzły sanitarne.

 Podłączenie linii telefonicznej do firm w Inkubatorze było możliwe dopiero po podpisaniu umowy o najem lokalu z panią Krzywdzińską – poprzez układy prywatne – wcześniej TP S.A. nie widział możliwości podpięcia telefonów..

 W Inkubatorze miało  siedzibę od 8 do 12 firm. Liczba ta jest zmienna ze względu na dostosowywanie wielkości wynajętej powierzchni do planowanej działalności.

 Przez cały okres działalności Inkubatora do 2010 roku podpisano w sumie 28 umów z nowymi firmami. Niektóre umowy rozwiązano z powodu nie wywiązywania się firm z ich obowiązków, inne firmy same zrezygnowały.

Do niewątpliwych sukcesów należy zaliczyć rozwój czterech firm;

WOOD & STEEL,   FIL-BUD,  GEO-EKO, KM SERWIS,  które rozwinęły się w duże firmy.

Firma KM SERWIS we wrześniu 2005 opuścił Inkubator i przeniósł  się do własnego lokalu, podobnie WOOD & STEEL, która opuściła Inkubator do swojego własnego lokalu. Firma FIL-BUD zakupiła lokal o powierzchni około 1000 m2 , i wyprowadziła sie do swojego obiektu.

Firma GEO-EKO w 2009 roku rozpoczęła budowę własnego większego lokalu

 

Uwagi do funkcjonowania Inkubatora;

  1. Niechętny stosunek pozostałych przedsiębiorców z naszego regionu motywowany tym, że inni mają lepiej.
  2. Z powodu zmiany przepisów o finansach gminy nie ma możliwości zaniechania poboru podatku od nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Niektóre firmy z Inkubatora taktują przywileje – niższy czynsz, opieka Izby, umożliwienie rozwoju firmy itp. – jako coś oczywistego.
  4. Inne instytucje prowadzące Inkubatory w naszym województwie są  zdziwione, że możemy funkcjonować bez wsparcia środkami zewnętrznymi.
  5. Zaległości z opłatami - ponad miesiąc i więcej - płatności przez firmy z Inkubatora wynoszą w sumie  około  siedem tysięcy złotych  średnio miesięcznie a sumaryczne zaległości około 12 tys. Stan ten trwa nieustannie,  praktycznie od początku działalności Inkubatora. Zdarzały się płatności nieregulowane ponad rok. Sytuacja taka jest tolerowana w celu wspierania firm w pierwszym okresie ich działalności – przykład w załączeniu.
  6. Brak zewnętrznego źródła finansowania bardzo utrudnia rozwój usług, modernizację pomieszczeń ale jakoś dajemy sobie z tym radę. Izba trzykrotnie składała wnioski do programów pomocowych na rozwój Inkubatora, żaden nie został zaakceptowany.
  7. Inkubator jest obsługiwany przez pracowników Izby w ramach normalnych obowiązków i nie ma wydzielonej osoby czy stanowiska do jego obsługi.

.


ściągnij plik umowy najmu