marzec 2013

Po prawie rocznych przygotowaniach w Sanoku został powołany do życia Klaster Naukowo-Przemysłowy „Sanok”. W jego skład weszło 18 podmiotów gospodarczych i instytucji, na czele z sanocką Regionalną Izbą Gospodarczą, których wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie powłok ochronnych w swojej działalności.

Klaster przemysłowy to geograficznie skoncentrowana grupa, najczęściej powiązanych ze sobą branżowo podmiotów gospodarczych. Podmioty te poprzez zrzeszenie w klastrze współpracują ze sobą w niektórych obszarach.

Sanocki Klaster powstał z inicjatywy Burmistrza Sanoka dr Wojciecha Blecharczyka oraz dr Franciszka Gaika – Prezesa Zarządu AUTOSAN S.A . Klaster w Sanoku, koordynowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą, połączył firmy z różnych dziedzin,

Plan działań to  organizacja spotkań, warsztatów, seminariów, konferencji, wspólne działania promocyjne, poszukiwanie nowych rynków, wspólne badania, zakup i sprzedaż know-how, czy też wspólne projekty i udział w programach operacyjnych.  Na razie wszelkie działania skoncentrowane są na pozyskaniu środków na działalność, ale z ukierunkowaniem raczej na perspektywę 2014-2020, w której będą promowane inicjatywy klastrowe.


aktualności


20 listopad 2015

Współpracujący ze sobą Członkowie Klastra Naukowo - Przemysłowego „SANOK” podjęli decyzje o utworzeniu Zespołu Roboczego, którego członkowie są zainteresowaniu współpracą i kooperacją w wykorzystaniu polimerów w budownictwie między innymi, w pokryciach dachowych, stolarce okiennej, budynkach przemysłowych.  

W dniu 16 listopada 2015 podpisano Porozumienie o utworzeniu Zespołu Roboczego „POLIMERY”


przycisk do tekstu1 września 2015

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 planuje uruchomienie naborów na dotacje dla przedsiębiorców w IV kwartale 2015.

W  kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 wprowadzono zapis, że można otrzymać 15 punktów za udokumentowaną współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej. Wnioskodawca musi prowadzić, udokumentowaną współpracę w ramach klastra min. 6 miesięcy.

Informuję, że Klaster Naukowo – Przemysłowy SANOK został założony w 2013 roku, jest zgłoszony i monitorowany przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Instytucją koordynującą Klastra jest Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku i na wniosek członka może wystawić zaświadczenie o współpracy.

Z poważaniem Bogusław Połdiak

Koordynator Klastra

EDIT: grudzień 2015 - minimum rok przynależności 10 pkt, dwa lata przynależności 15 pkt.
10 marzec 2015

oczekujemy na bliższe informacje o wsparciu działań klastrów z RPO Województwa Podkarpackiego, jak na razie żadnych możliwości ani źródeł nie widać a minął rok nowej Perspektywy.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że półroczna przynależność do Izby Gospodarczej lub Klastra będzie dodatkowo punktowana przy staraniu się o dotacje.


luty 2014

Członkowie Klastra z niecierpliwością oczekują uruchomienia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach nowych środków UE, przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Budżet do rozdysponowania w ramach nowej Perspektywy Finansowej UE to 82,5 mld EUR. Programy, w ramach których będzie można ubiegać się o dofinansowanie, często stanowią kontynuację programów z poprzedniej perspektywy, tj. 2007-2013, tym niemniej spodziewać się należy szeregu nowości, zwłaszcza w odniesieniu do reguł ubiegania się o dofinansowanie.

 Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego  planowane jest wsparcie nowych inicjatyw Klastrowych a nie dotychczas funkcjonujących.  

W  związku z tym przygotowaliśmy propozycję powołania klastra w formie prawnej stowarzyszenia.  Pozwoli to na aplikowanie o środki jako Stowarzyszenie. Klaster o formule konsorcjum nie może starać się o dotacje.

Przeprowadziliśmy szereg rozmów z członkami a także  z  potencjalnymi nowymi członkami Klastra oraz zleciliśmy opracowanie statutu, prosimy o uwagi do tekstu i propozycje zmian.


STATUT Z UWAGAMI PRAWNIKÓW

>>>>>>>>>>>>>>>>>> DO POBRANIA


10 maja 2013


do pobrania:

>>>>>>>>deklaracja dla nowych członków


>>>>>>>>załącznik dla nowych członków wzór

>>>>>>>>umowa do Klastra dla nowych


>>>>>>>> pierwotna umowa Klastrowa25 marca 2013

UMOWA  O UTWORZENIU

KLASTRA NAUKOWO - PRZEMYSŁOWEGO

„SANOK”

 


Niniejsza umowa została zawarta w Sanoku dnia   20-03-2013, pomiędzy podmiotami, których podpisy widnieją poniżej, o następującej treści:

 

§ 1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

1.    Na mocy niniejszej umowy powstaje Klaster stanowiący platformę współpracy podmiotów zawierających niniejszą umowę lub podmiotów do niej przystępujących.

2.    Podstawą funkcjonowania klastra będzie potencjał wykwalifikowanej kadry naukowej, inżynierskiej i menedżerskiej oraz potencjał jego partnerów – przedsiębiorstw, instytutów badawczych, uczelni, władz samorządowych jak również programów wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.

3.    Misją Klastra jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju jego uczestników poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy przedsiębiorców i instytucji w regionie, oraz realizowanie wspólnych celów uczestników Klastra.

4.    Wszyscy członkowie powiązania kooperacyjnego mają zagwarantowany równy, bezpłatny dostęp do wspólnej infrastruktury i świadczonych usług przez koordynatora powiązania i jego członków.

5.    Zakłada się, że efektem działalności Klastra będzie znaczący wzrost liczby nowych przedsięwzięć naukowo-biznesowych przyśpieszających rozwój gospodarczy i dyfuzję innowacji jak również przyrost miejsc pracy.

 

§ 2
CELE KLASTRA

 

Celami klastra jest m.in.:

 

1.    Stworzenie sieci współpracy w obszarze działalności klastra, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału uczestników klastra.

2.    Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz stworzenie warunków do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni i instytutów badawczych

3.    Ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i wykwalifikowanych zasobów ludzkich.

4.    Koordynacja działań w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych, kooperacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych;

5.    Wspieranie rozwoju oraz promocja przedsiębiorstw i instytutów badawczych

6.    Współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych.

7.    Zapewnienie w perspektywie długoterminowej ekonomicznego sukcesu zaangażowanych w klaster przedsiębiorstw, instytutów badawczych i innych podmiotów jak i również rozwoju gospodarki kraju.


§ 3
DZIAŁALNOŚĆ KLASTRA

Cele będą realizowane poprzez następujące formy pracy i działania:

1.  W ZAKRESIE DOSTĘPU DO NOWEJ WIEDZY:
a) organizacja spotkań, warsztatów, seminariów, konferencji wewnętrznych,
b) organizacja spotkań i współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi,
c)  stworzenie forum umożliwiającego wymianę i wypracowywanie wspólnych
     stanowisk w kwestiach ważnych dla uczestników klastra.

2.  W ZAKRESIE PROMOCJI:
a) wspólne przygotowanie oferty marketingowej,
b) udział w targach sympozjach, konferencjach,
c) budowanie wspólnego wizerunku marek uczestników klastra,

d) publikowania i propagowania wyników prac naukowo-badawczych w celu jak
    najszerszego ich wykorzystania przez przedsiębiorców.

3.  W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG:
a) prowadzenie serwisu internetowego,
b) poszukiwanie nowych rynków,
c) ekspertyzy, konsultacje, dostęp do informacji,
d) tworzenie baz danych z zakresu obszarów działania,
e)  prowadzenie biuletynu informacyjnego.

4.  W ZAKRESIE INICJOWANIA WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:
a) wspólne projekty i badania,
b) zakup i sprzedaż know-how, technologii,
c) zakup i sprzedaż aparatury, sprzętu, oprogramowania,
d) współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca),
e) udział w realizacji programów operacyjnych na poziomie regionalnym,  
     krajowym i międzynarodowym  w obrębie celów Klastra.

 

§ 4
FINANSOWANIE

 1.    Realizacja i finansowanie zadań stojących przed Klastrem odbywa się poprzez:
   a) wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej i krajowych środków pomocy
        publicznej,
   b) wykorzystanie innych środków celowych, w tym środków własnych firm i
        innych  podmiotów zaangażowanych w realizację projektów lub
        zainteresowanych ich współfinansowaniem, które stanowią podstawę
      
 finansowania kosztów operacyjnych powiązania po zakończeniu realizacji
        konkretnych projektów  unijnych.

2.    Wypracowany zysk  przeznacza się na cele związane z działalnością Klastra.

 

§ 5
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

1. Formą organizacyjna Klastra jest konsorcjum, które tworzą Członkowie Klastra.
   Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych
   działaniach.
2. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na takich samych prawach.
3. Do realizacji projektów zawierane będą odrębne umowy przez strony
    zainteresowane realizacją zadań, w tym przez Członków Klastra, a także inne
    podmioty nie będące Członkami Klastra.
4. Struktura Klastra składa się z:

            a) Rady Klastra

           b) Jednostki Koordynującej,
     c)  Koordynatora oraz jego zastępcy,
     d)  Zespołów Roboczych,

 

§ 6
CZŁONKOWIE KLASTRA

 1. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
 2. Uczestnikami Klastra mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje naukowe, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu,  fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego współdziałające na rzecz wielopłaszczyznowej integracji dyscyplin naukowych i przemysłowych.
 3. Przystąpienie do Klastra członków założycieli odbywa się poprzez podpisanie niniejszej Umowy i złożenie Deklaracji przystąpienia (zał. nr 1 niniejszej umowy).  
 4. Przystąpienie do Klastra nowego uczestnika wymaga złożenia Deklaracji przystąpienia oraz zgody zwykłej większości głosów  Rady Klastra.
 5. Umowa utworzenia Klastra nie generuje kosztów ani zobowiązań finansowych dla Członków Klastra.
 6. Członkowie Klastra mają obowiązek informowania o swoim profilu działalności oraz prawo do zgłaszania aktualnych potrzeb Koordynatorowi Klastra.
 7. Członkowie Klastra mają prawo do korzystania z przywilejów wypracowanych przez Klaster, między innymi z loga, strony WWW, baz informacyjnych, działań promocyjnych i innych.
 8. Zmiana składu Członków Klastra nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy o utworzeniu Klastra, a jedynie pisemnego zawiadomienia pozostałych Członków Klastra.
 9. Każdy z członków Klastra ma prawo wypowiedzieć uczestnictwo w Klastrze z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty złożenia przez Członka Klastra pisemnego wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być złożone Koordynatorowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Ustanie członkostwa w Klastrze może nastąpić również na skutek wykluczenia Członka Klastra. Wykluczenie Członka Klastra może nastąpić w przypadku, gdy Członek Klastra podejmuje działania, które stoją w sprzeczności z działalnością Klastra. Wykluczenia dokonują Członkowie Klastra zwykłą większością głosów oddanych na piśmie.
 11. Każdy z Członków Klastra ma prawo do organizowania oraz przystępowania do Zespołów Roboczych Klastra. Każdy Członek Klastra może uczestniczyć w wielu Zespołach Roboczych.

 

§ 7
JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA

 1.    Jednostką Koordynującą Klastra jest Regionalna Izba Gospodarcza ul. Rynek 15, 38-500 Sanok, który użycza swojego adresu jako siedziby Klastra.

2.    Jednostka Koordynująca  zobowiązuje się do obsługi organizacyjnej Klastra.

3.    Jednostka Koordynująca wyznacza Koordynatora i jego zastępcę, podlegającego bezpośrednio Koordynatorowi.

4.    Jednostka Koordynująca jest jednocześnie Członkiem Klastra.

 

§ 8
KOORDYNATOR

 

1.    Do zadań Koordynatora (zastępcy Koordynatora)  Klastra należy:
a) koordynowanie działań Stron w zakresie rozwoju Klastra,
b) reprezentowanie Klastra wobec podmiotów zewnętrznych,
c) organizowanie pracy Klastra, Rady Klastra oraz koordynowanie pracami
     Zespołów Roboczych;
d) obsługa organizacyjna i administracyjna Klastra;
e) kierowanie działaniami promocyjnymi Klastra.
f) zbieranie informacji o potrzebach Członków Klastra,
g) pozyskiwanie źródeł finansowania działalności Klastra oraz zapewnienie
    prawidłowości rozliczeń związanych z dofinansowaniem Klastra
h) podejmowanie współpracy z klastrami, stowarzyszeniami lub innymi formami
    zrzeszania organizacji w Polsce i w innych krajach,
i) zdawanie rocznego sprawozdania z działalności przed Radą Klastra.

2.    Koordynator (zastępca Koordynatora) nie jest umocowany do podejmowania czynności prawnych w imieniu któregokolwiek z uczestników Klastra, poza czynnościami, do których został wyraźnie umocowany na mocy niniejszej umowy lub odrębnej umowy.

 

§ 9
ZESPOŁY ROBOCZE

 

1.    Zespoły Robocze Klastra mają na celu inicjowanie i przygotowanie wspólnych projektów, przedsięwzięć powstałych przy współpracy z Klastrem.

2.    Zespoły Robocze wyznaczają spośród swoich członków Lidera będącego jednocześnie Członkiem Klastra, który przewodniczy i koordynuje pracę Zespołu Roboczego.

3.    Lider Zespołu Roboczego jest  członkiem Klastra i reprezentuje Zespół Roboczy.

4.    W ramach Zespołu Roboczego mogą być podpisywane umowy o zachowaniu poufności, umowy o nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów będących rezultatami współpracy w ramach Klastra oraz umowy o współpracy między poszczególnymi członkami Zespołu Roboczego w zależności od potrzeb przedsięwzięcia.

5.    W skład Zespołów Roboczych wchodzą Członkowie Klastra oraz podmioty nie będące członkami Klastra według uzgodnień wewnętrznych Zespołu Roboczego.

6.    Zespół Roboczy składa się z co najmniej trzech Członków Klastra.

7.    Liderzy Zespołów Roboczych mają obowiązek informowania o tematyce i składzie Zespołów Roboczych Koordynatora Klastra.

8.    Zespoły Robocze mogą rozwiązać się lub łączyć w zależności od aktualnych potrzeb członków Zespołów Roboczych i Członków Klastra.

 

§ 10
RADA KLASTRA

 

1.    W skład Rady Klastra wchodzą delegowani przedstawiciele uczestników Klastra, Liderzy Zespołów Roboczych oraz Koordynator (zastępca Koordynatora).

2.    Zmiana składu Rady Klastra nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy o utworzeniu Klastra, a jedynie pisemnego zawiadomienia Członków Klastra.

3.    Radą Klastra kieruje Przewodniczący Rady Klastra

4.    Do zadań Rady Klastra należą:
a) przyjmowanie nowych członków do Klastra,
b) planowanie oraz ustalanie strategii rozwoju i działalności Klastra,
c) nadzór nad zarządzaniem Klastrem,
d) udzielanie rocznego absolutorium Koordynatorowi (zastępcy Koordynatora)
     Klastra, 
e) wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach przedstawionych Radzie
     Klastra.

5.    Rozstrzygnięcia Rady Klastra zapadają w formie decyzji i postanowień. Decyzje Rady Klastra zapadają większością głosów. Postanowienia Rady Klastra podejmowane są w drodze konsensusu.

6.    Rada Klastra może opracować i przyjąć swój Regulamin pracy.

7.    Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku i są zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Klastra lub Koordynatora (zastępcy Koordynatora).

 

§ 11
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1.    Klaster zostaje powołany na czas nieokreślony.

2.    Klaster ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji celów Klastra lub zmniejszenia się liczby Członków Klastra do jednego.

 

§ 12
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

 

1.    Członkowie Klastra wyraźnie stwierdzają, że niniejsza umowa jest wyrazem wspólnych intencji i zamierzeń Członków Klastra i nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń w tym roszczeń finansowych.

2.    Każdy z Członków Klastra ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności podjęte przez Członka Klastra lub jego personel związane z realizacją powierzonych mu zadań wobec osób trzecich, w tym odpowiedzialność za straty poniesione przez osoby trzecie w związku z realizacją zadań powierzonych Członkowi Klastra, jak również każdy z Członków Klastra ponosi odpowiedzialność wobec pozostałych Partnerów za działania lub zaniechania swoich przedstawicieli pełniących funkcję w organach Klastra lub gremiach dodatkowych.

3.    Niniejsze porozumienie nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku podległości pomiędzy Członkami. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Klastrem, a jego członkami w zakresie prowadzonej przez Członków działalności gospodarczej, Członkowie Klastra będą realizować swoje zobowiązania lub uprawnienia w sposób autonomiczny, niezależny i na własną odpowiedzialność.

4.    Każdy uczestnik Klastra  zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje handlowe i techniczne, dokumenty, zdobyte wiadomości, technologie oraz prawa typu know - how, które uzyskane zostały w wyniku współpracy w ramach Klastra.

 

§ 13
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

1.    Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Członkami Klastra, które wynikną na tle wykonania niniejszej umowy, Członkowie Klastra będą starali się rozwiązać polubownie w drodze mediacji.

2.    W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. gdy porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie do trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia mediacji, Członkowie Klastra ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego z siedzibą  w Warszawie.

 

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są umocowane do podpisania i składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentują oraz, że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.

2.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej oraz zgody wszystkich Członków Klastra.

3.    Członkowie Klastra są zobowiązani do wzajemnego informowania się na piśmie o wszelkich zmianach adresu. W przypadku nie poinformowania Członków Klastra o dokonanej zmianie adresu, wszelkie poświadczenie i oświadczenia składane pod ostatni znany adres będą uznane za doręczone.

4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

5.    Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 - Deklaracja przystąpienia do Klastra.

6.    Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego z Partnerów – sygnatariuszy założycieli Klastra, których podpisy widnieją poniżej:

 

PODPISY

 

1.Regionalna Izba Gospodarcza jako podmiot odpowiedzialny za koordynację działań  na  rzecz rozwoju klastra z siedzibą ul. Rynek 15, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP 687-00-10-362, REGON 370195379,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000066732

zwany dalej „RIG” reprezentowany przez:

Prezesa:    Wiesława Kijowskiego               

 

                                                                                                                

                                                        Członkowie :

 

2.  Autosan Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-00-04-315, REGON: 004022027,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000067912

reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu:                                                   dr Franciszka Gaika               

 

Dyrektora Biura Zarządu:                                              Andrzeja Ogrodnika       

 

3.  Gmina Miasta Sanoka z siedzibą ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-178-76-73, REGON: 370440710,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: nie dotyczy

reprezentowany przez:

Burmistrza Miasta:                                                             dr Wojciecha Blecharczyka              

4.  Automet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Stankiewicza 4, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-185-97-11, REGON:  180192379,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:  0000279405

reprezentowany przez:

Członka  Zarządu:                                                             Piotra Leśniaka           

5. Przedsiębiorstwo Budowlane EL-BUD Czesław Stasicki z siedzibą ul. Bema 1A, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-107-34-42, REGON: 370314217,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:

reprezentowany przez:

Właściciela:                                                             Czesława Stasickiego            

 

6.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DRIM” Wacław Drwięga sp. j.  z siedzibą ul. II Armii WP 31, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-10-04-122, REGON: 370268523,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000050001

reprezentowany przez:

Właściciela:                                                                     Wacława Drwięgę           

7.  PPUH DO-MET Dominik Wyciszkiewicz z siedzibą ul. Korczaka 9, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-117-69-23, REGON: 370342076,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:

reprezentowany przez:

Właściciela:                                                                  Dominika Wyciszkiewicza           

8.  DRUMMONDS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-17-65-111, REGON: 671106343,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000136303

reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu:                                                   Tomasza Abrama        

9.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Profil” Wiesław Kijowski z siedzibą         ul. Okulickiego 8, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-134-06-18, REGON: 370485622,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:

reprezentowany przez:

Właściciela:                                                                         Wiesława Kijowskiego    

10.  CARBO-SAN Bogusław Kmieć z siedzibą ul. Okulickiego 26, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-000-24-40, REGON: 370487981,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: zaświadczenie 8983/08 UM Sanok

reprezentowany przez:

Właściciela:                                                               Bogusława Kmieć     

11.  Firma Herb Sp. z o.o.  z siedzibą ul. 1000-lecia 83 , 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-180-37-51, REGON: 371182798,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000217884

reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu:                                                   Bolesława  Szybista               

12. MANSARD Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-182-65-97, REGON: 180053086,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000239427

reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu:                                                   Wiesława Pietryka      

 

13.  MULTI  Zygmunt Kaczmarek i wspólnicy Sp. j.  z siedzibą ul. II Armii Wojska Polskiego 40, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-000-49-24, REGON: 370003351,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000085406

reprezentowany przez:

                   :                                                   Zygmunta Kaczmarka            

 

14. STOMET Sp. z o.o.   z siedzibą ul. Reymonta 19a, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-000-60-82, REGON: 370014350,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000121549

reprezentowany przez:

Prezesa Zarządu:                                                   Mariusza Kopiec         

 

 

15.  ATW S.A. z siedzibą ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-17-95-342, REGON: 371169728,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000197459

reprezentowany przez:

V-Prezesa Zarządu:                                               Luigi Canti                    

 

 

16.  ZETO Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 813-03-35-772, REGON: 690022547,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 119555

reprezentowany przez:

Wiceprezesa :                                                         Janusza Błażeja          

 

17.  Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku z siedzibą ul. Stróżowska 16, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-19-21-338, REGON: 180466339,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:

reprezentowany przez:

Dyrektora Centrum:                                                           Wacława Żuchowskiego       

18.  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku  

z siedzibą ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Województwo: Podkarpackie,   NIP: 687-17-40-766, REGON: 371020877,

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym:

reprezentowany przez: :                                    Jolantę Karolczuk