REGULAMIN
REGIONALNEGO KONKURSU PROMOCYJNEGO
cd.


siedziba Kapituły Konkursu
38-500 SANOK ul. Rynek 15, tel. (13) 463 04 44


b). 

Godło " Produkt Roku Ziemi Sanockiej ",

-  

został opatentowany bądź opracowany przez producenta z regionu,

-  

został wprowadzony po raz pierwszy do produkcji w regionie,

-  

produkcja wyrobu spopularyzowała region,

-  

wyrób zdobył duże uznanie klientów,

-  

wyrób przyczynił się do zwiększenie miejsc pracy.

c). 

Wyróżnienie dla osoby " Za wkład w rozwój gospodarczy regionu”

-  

nawiązywanie kontaktów gospodarczych dla potrzeb regionu,

-  

angażowanie się w rozwój i promocję gospodarczą ziemi sanockiej.


§ 5
Nagrody dla wyróżnionych firm

Firmy, które zostaną laureatami Konkursu::

-  

otrzymają statuetkę i dyplom wręczane na uroczystym ogłoszeniu wyników,

-  

będą miały prawo przez okres roku posługiwania się otrzymanym Godłem,

-  

będą promowane w regionalnych wydawnictwach promocyjnych i informatorach,

-  

otrzymają zniżkę w wysokości 10% na reklamę w wydawnictwach sponsorów medialnych,

-  

będą promowane we wszystkich imprezach targowych i wystawienniczych, w których uczestniczy organizator Konkursu,

-  

otrzymają zgodę na bezpłatne umieszczenie reklamy w Sanoku,


§ 6
Kapituła Regionalnego Godła Promocyjnego

1. 

Kapituła Regionalnego Godła Promocyjnego zwana dalej Kapitułą sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją Konkursu. Jej podstawowym zadaniem jest wyłonienie laureatów konkursu.

2. 

Kapitułę tworzą przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji lokalnych, organizacji gospodarczych i mediów regionalnych.

3. 

Kapitułę powołuje Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku.

4. 

Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał.

5. 

Uchwały Kapituły dotyczące wyboru laureatów podejmowane są względną większością głosów oddanych przy obecności więcej niż połowy członków Kapituły.

6. 

Szczegółowe warunki stosowania i posługiwania się Regionalnym Godłem Promocyjnym przez Laureata określa każdorazowo umowa pomiędzy Laureatem a Kapitułą.

7. 

Kapituła ze swego grona powołuje Przewodniczącego i Sekretarza.


<<< poprzednia strona