ZREALIZOWANE PROJEKTY


Konferencja „Osiągnięcia gospodarcze Sanoka  i  ziemi sanockiej 1989-2009”,

Regionalna Izba Gospodarcza w odpowiedzi na sygnały i oczekiwania dochodzące ze środowiska lokalnych przedsiębiorców przygotowała konferencję, która miała na celu wymianę gospodarczych opinii o upływających dwudziestu latach, planach na kolejny rok i wniesienie optymizmu do szarej codzienności życia gospodarczego.

I w piątek, 18 grudnia 2009 odbyła się konferencja, podczas której podsumowano ostatnie 20 lat przemian gospodarczych w Sanoku. Konferencję pn. „Osiągnięcia gospodarcze Sanoka i ziemi sanockiej w ciągu ostatnich 20 lat” współorganizatorami byli Regionalna Izba Gospodarcza, Bank PBS, Urząd Miasta Sanoka i Starostwo Powiatowe w Sanoku.

 W konferencji wzięły udział władze miasta i powiatu sanockiego, banku, firmy doradztwa ubezpieczeniowego, przedstawiciele organizacji okołobiznesowych i przedsiębiorcy – w sumie ponad 100 osób. Po części merytorycznej konferencji była możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów, nawiązania nowych znajomości i podtrzymania więzów pomiędzy sanockimi przedsiębiorcami na bankiecie, który przygotowany przez firmę ALTA z Brzozowa nie skończył się o 23,oo jak planowano tylko znacznie później.....

 


Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nabór wniosków w ramach  działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” uzyskała dofinansowanie na 2009 rok dwóch projektów, w ramach których mieszkańcy Gminy Bukowsko i mieszkańcy Gminy Wiejskiej Sanok uzyskali bezpłatnie uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

więcej>>>>>>


Od początku roku 2007  do końca września realizowaliśmy projekt – działanie 2.3 – przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa – Projekt z WUP – realizowany wspólnie z AVSI Polska

którego koszty realizacji zostały pokryte w całości z dotacji z Unii Europejskiej ( przychód 151 500,67 – koszty 151 500,67 =0 zł )

w ramach działań projektu przeszkolono 47 osób w specjalnościach recepcjonista, barman, kucharz.  Nie było łatwo go zrobić bo chętnych nie było za wiele


Sprawozdanie Prezesa RIG za lata 2004 – 2006

wygłoszone na Walnym Zgromadzeniu członków RIG w czerwcu 2007 roku - dołączone w ramach archiwalnych informacji o pracach Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo przyszedł czas na przedstawienie działania Izby w okresie trzech ostatnich lat. A właściwie od września 2004. Kadencja formalnie trwa trzy lata czyli do września 2007 roku ale ze względu na zmiany w ustawach podatkowych musimy odbyć Walne do końca czerwca.

Rok 2004 był pierwszym rokiem nowej kadencji władz Izby, Przygotowano stosowne dokumenty i przeprowadzono procedurę zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2004 roku zrealizowaliśmy dwa duże projekty pierwszy to projekt z Mieleckiej Agencji Rozwoju MARR

Dane dotyczące realizacji projektu dofinansowanego z UE – MARR

Założone w projekcie cela zostały w pełni zrealizowane. Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku w kwietniu 2004 roku, podpisała umowę z Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, na mocy którego realizowała go do 15 sierpnia 2004 roku. Projekt pod nazwą „Tworzenie środowiska wspierającego rozwój regionalnej przedsiębiorczości” pomógł w promowaniu partnerskich stosunków z innymi partnerami środowiska przedsiębiorczości, rozpowszechnianiu i powielaniu efektywnych modeli działania, a także przyczynił się do podniesienia wiadomości z zakresu pozyskiwania środków pomocowych i działania firm po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

         W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl pięciu szkoleń, w których wzięło udział ponad 110 osób. Szkolenia swoim zakresem obejmowały: branżę spożywczą, transportową i budowlaną. Wybór tych branż podyktowany był dostępnością programów pomocowych dla MŚP. Akurat te branże mają najmniejszą praktycznie możliwość skorzystania z całości oferty, która naszym zdaniem w większości skierowana jest do producentów. Mały przedsiębiorca handlowiec, przewoźnik czy budowlaniec praktycznie nie znajdzie dla siebie programu, z którego mógłby skorzystać. Tematyka dotyczyła także funduszy strukturalnych i sposobów ich pozyskiwania dla MŚP, dla przedsiębiorców, dla samorządów i organizacji pozarządowych. Szkolenia z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie było podyktowane rosnącym zainteresowaniem na ten temat. Szkolenia kończyły się deklaracją dalszej współpracy związanej z znacznym zainteresowaniem tą problematyką, a także zapowiedzią kolejnych spotkań i szkoleń, na których beneficjenci poszerzą zdobytą wiedzę i naucza się ją stosować w praktyce. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z kilkoma firmami, które były zainteresowane współpracą i wsparciem przy pisaniu wniosków.

Opracowana publikacja multimedialna pod tytułem „Ziemia sanocka gościnna i przyjazna” powstała przy współpracy z gminami powiatu sanockiego i starostwem powiatowym w Sanoku. Zawiera kompendium wiedzy o wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Przy przeglądaniu publikacji na komputerze podłączonym do Internetu istnieje możliwość aktualizacji danych poprzez system odnośników. W przygotowanie tej publikacji zaangażowanych było także wielu działaczy lokalnych, którzy sugerowali zwartość merytoryczną i oceniali efekty prac cząstkowych

         W ramach projektu udostępniliśmy także stanowisko komputerowe ze stałym dostępem do internetu niezbędne dla samodzielnego poszukiwania informacji związanych z przedsiębiorczością.           Nasza Strona internetowa www.rig.sanok.prox.pl została  bardzo przebudowana przy uwzględnieniu aktualnych możliwości transferu internetowego co pozwoliło na bogatszą grafikę i zamieszczenie współczesnych elementów prezentacji medialnych. W dobie rosnącej konkurencji, coraz bardziej istotnym elementem gry rynkowej staje się dostęp do informacji. Widząc tę potrzebę RIG zrealizował działania, dzięki któremu wzmocnił swój potencjał umożliwiający dostarczenie sprawdzonej i aktualnej informacji gospodarczej lokalnym przedsiębiorcom.

Realizacja projektu, poprzez przeszkolenie pracowników i formalno-prawne przygotowanie naszej instytucji do wprowadzenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, pozwoliła także na rozpoczęcie procesu wprowadzenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości ISO 9001.

Konferencje podsumowująca realizację projektu odbyła się w dniach 13-14 sierpnia. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych, banków oraz przedsiębiorcy.

W ramach współpracy z mediami, pracownicy Izby, członkowie zarządu i współpracujący eksperci prezentowali różne aspekty gospodarcze w Radiu Bieszczady i Telewizji Lokalnej.

Potrzeby inwestycyjne Izby zostały w części zrealizowane. Częściowo zmodernizowaliśmy sprzęt komputerowy, wyposażenie sali konferencyjnej jest już na odpowiednim poziomie, dokonano remontu toalety. Czeka nas modernizacja ogrzewania, wymiana mebli, które mają kilkanaście lat.

 Drugi projekt to prowadzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zarszynie przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sanok na mocy umowy nr 65 z dnia 29 marca 2004r zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku, rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2004r. a zakończyło z dniem 31 października 2004r. 

W czasie realizacji projektu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w okresie od 1.04.2004 do 31.10.2004 obsłużono 150 beneficjentów na łączną ilość 450 godzin doradztwa

¨       148 osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – 442,5 godziny oraz

¨       2 pomioty prowadzące działalność gospodarczą – 7,5 godziny.

W organizowanych trzech, 62-godzinnych kursach „ABC Podstaw biznesu” łącznie wzięło udział 41 osób.

Ponadto zrealizowano następujące zadania:

-          Odbyło się oficjalne otwarcie CWP w Zarszynie

-          Opracowano stronę internetową zawierającą informacje o CWP i szereg konkretnych informacji o działalności gospodarczej

-          Wydrukowano i rozprowadzono 2000 sztuk ulotek

-          Promowano działalności Centrum w mediach lokalnych

-          Ustalono dodatkowy dyżur w Besku i Bukowsku.

-          Pracownicy CWP wzięli udział w szeregu szkoleniach związanych z problematyką gospodarczą

Szczegółowe sprawozdanie liczy kilkadziesiąt stron i jest dostępne u dyrektora.

 W uzupełnieniu chciałbym dodać, że w latach 2005 do 2006 – praktycznie nie było projektu, do którego Izba mogła składać wnioski – oprócz projektów ogłaszanych przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego – Składaliśmy trzy razy a i tak wygrało Krosno.

 Fontanna – Jesienią 2004 roku fontanna trysnęła. Po roku albo i dłużej załatwiania spraw formalnych inwestycję wykonano w ciągu dwóch miesięcy.

W programie działania przyjętym na Walnym Zgromadzeniu 2003 roku zakładaliśmy proces certyfikacji IZBY w celu uzyskania ISO ale po analizie kosztów oraz ewentualnych korzyści i obowiązków zrezygnowano z certyfikacji.

Przez te kilka lat współpracowaliśmy w wielu projektach z Urzędem Miasta w Sanoku i w ani jednym ze Starostwem Powiatowym ze względu na konflikt z władzami powiatu.

 Współpraca z UM przy realizacji projektu Zielone Miasto – zrealizowaliśmy kilka umów na opracowania i współpracowaliśmy przy kontaktach z gośćmi z Ukrainy. W ramach rozliczeń Izba użyczyła trzy komputery dla Urzędu Miasta.

 Organizacja VI edycji Regionalnego konkursu promocyjnego

 organizacja VI Wystawy DOM  I OGRÓD – jak zawsze ale tym razem uczestnikami były także firmy z Ukrainy. 

Akcja „Słoneczny dzień od przyjaciela” – jednodniowa wycieczka w Bieszczady. W tym roku dwudniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki i piknik połączony z rozdaniem wyprawek szkolnych.

 W 2005 roku dokończyliśmy wykonanie fontanny – wykonanie obłożenia z kamienia, pomalowanie dna, pomoc przy uruchomieniu i przeszkolenie pracowników firmy obsługującej fontannę. Z jakiś powodów do tej pory do nas zwracano się o dodatkowe prace przy fontannie. Fontanna działa już czwarty rok i nie stwierdzono żadnych uszkodzeń lub błędów projektu. Obsługa sprowadza się tylko do regularnego mycia niecki fontanny.

 Otrzymaliśmy honorową odznakę ZASŁUŻONY   DLA  SANOKA

 Współpraca z UM przy realizacji projektu Zielone Miasto –współpracowaliśmy przy kontaktach z gośćmi z Ukrainy.

Odbyło się także kilka spotkań z przedstawicielami samorządów gospodarczych ze Słowacji i słowackimi przedsiębiorcami.

Podejmowaliśmy także delegację z Rumunii

Z inicjatywy Marszałka Województwa została powołana Rada Doradcza, w tajnych powiatowych wyborach zostałem wybrany – odbyły się dwa spotkania.

Ponadto uczestniczyliśmy w programie TRANSGRANICZNE  CENTRUM  WSPIERANIA  ORGANIZACJI  OKOŁOBIZNESOWYCH   realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego – efektem jest podpisanie przez podmioty polskie – w tym nasza Izba – i podmioty ukraińskie umowy o współpracy – w tym roku. Powołano także Podkarpacką Radę na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości. 

 Organizacja VII edycji Regionalnego Konkursu Promocyjnego.

organizacja VII Wystawy DOM  I OGRÓD – Największa z dotychczasowych imprez, w następnym roku było gorzej a w 2007 nie zorganizowaliśmy – brak zainteresowania ze strony firm budowlanych, które nie życzyły sobie reklamy oraz brak miejsca na wystawę – rozbiórka infrastruktury lodowiska.

 Akcja „Słoneczny dzień od przyjaciela” – dwudniowa wycieczka do Krakowa i Wieliczki i piknik połączony z rozdaniem wyprawek szkolnych.. 

Przygotowywanie i składanie wniosków do funduszy pomocowych – ani jeden nie otrzymał dofinansowania.

Pod koniec roku przejęliśmy lokal od SIP w celu stworzenia możliwości realizacji projektów. Lokal jest udostępniany za kwotę pozwalającą na pokryjcie kosztów ponieważ żadnego projektu nie realizowaliśmy.

 Na zlecenie Urzędu Miasta przygotowaliśmy stustronicowy dokument „ strategia produktu turystycznego miasta Sanoka” oraz dokonaliśmy ankietowania przedsiębiorców – wyniki opracowano w dokumencie ANALIZA  OPINII  PRZEDSIĘBIORCÓW   SANOKA DOTYCZĄCEJ  SYTUACJI

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ  MIASTA

W grudniu ukazał się pierwszy numer gazetki RIG - BIZNESOWY MIX w lutym kolejny – bardzo małe zainteresowanie i brak pomocy przy redagowaniu spowodował brak kolejnych numerów -  wydaliśmy pieniądze na wydrukowanie kolorowych formatek – mamy jeszcze ponad tysiąc do zadruku. Osądźcie Państwo czy należy kontynuować.

Z działań charytatywnych to udział w licytacji WOP – kupiliśmy ikonę, którą przekazaliśmy w tym roku do ponownej licytacji, wsparcie dla młodzieżowego Klubu Hokejowego, dla Szkoły Specjalnej, na tomograf – pomoc przy różnych imprezach poprzez bezpłatne użyczanie naszego sprzętu – video, słupków kabli,

 Na zakończenie roku z inicjatywy Izby stanęło pięć choinek przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki – straty to kradzież 60 metrów kabla.

 2006 rok rozpoczęliśmy od fajerwerków, bardzo udane przedsięwzięcie finansowane przez sanockich przedsiębiorców i nasza Izbę – w trakcie Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 W maju współpracowaliśmy z rumuńską Alternative Foundation – odbyły się dwudniowe warsztaty w Sanoku – projekt dotyczył szans edukacyjnych i perspektyw gospodarczych dla młodzieży w Polsce, Słowacji Ukrainie i Rumunii -  w planach wizyta w Rumunii.

organizacja VIII Wystawy DOM  I OGRÓD

Organizacja VIII edycji Regionalnego konkursu promocyjnego

Akcja Słoneczny dzień od przyjaciela

Zostaliśmy nagrodzeni przez burmistrza nagrodą za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Współpracowaliśmy z Wojewódzkim Urzędem Pracy przy rozwoju programu EURES – legalna praca za granicą – końcowy etap to konferencja w maju 2007 roku.

 Ciągle obsługujemy Inkubator Przedsiębiorczości – dokonano zmiany sposobu zasilania obiektów – do tej pory był jeden licznik na całą jednostkę, zużycie energii elektrycznej refakturowaliśmy na 20 podmiotów – teraz mamy tylko dwa swoje liczniki na osiem firm – efekty – około 8 tys koszt plus wzrost ceny kilowata o 50% plus kłopoty z niedostatkiem mocy. Brak zewnętrznych środków finansowych powoduje, że rozwój Inkubatora jest bardzo utrudniony ale możemy zanotować sukcesy – firma FILBUD przeprowadziła się do swojego lokalu , podobnie WOOD & STEEL oraz Milczanowski – na ich miejsce przyjęto kolejne formy, których jest obecnie 9.

 Ostatnie miesiące roku to przygotowanie dużego opracowania na zlecenie Urzędu Miasta w Sanoku – CENTRUM SPORTÓW ZJAZDOWYCH – bardzo dużo potem było hałasu medialnego i na razie cisza. Opracowanie zakłada powstanie na granicy Sanoka i Tyrawy kompleksu wyciągów i innych atrakcji – funkcjonujących całorocznie. 

 Kończąc to wystąpienie chciałbym podkreślić, że działalność Izby jest bardzo dobrze oceniana przez lokalne władze samorządowe – no z pewnym wyjątkiem. Odwołano wszystkich naszych przedstawicieli z Powiatowej Rady Zatrudnienia i innych organów społecznych.  Natomiast wśród przedsiębiorców brakuje świadomości ważności działań Izby jako reprezentanta i wyraziciela opinii środowiska, a każdy dzień przynosi konieczność podejmowania działań w nowych dziedzinach.