Szansa na bezpłatne prawo jazdy kat. C

 Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nabór wniosków w ramach  działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” uzyskała dofinansowanie dwóch projektów, w ramach których mieszkańcy Gminy Bukowsko i mieszkańcy Gminy Wiejskiej Sanok mogą zdobyć bezpłatnie uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie do 12 mieszkańców każdej z gmin, w tym osób bezrobotnych, pracujących, rolników i domowników rolnika, którzy chcą podnieść poziom swojego wykształcenia poprzez nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Osoby te składać będą poprawnie wypełniony i kompletny formularz zgłoszeniowy do momentu zapełnienia listy podstawowej. Utworzona zostanie także lista rezerwowa - 20% w stosunku do wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy po złożeniu formularza zgłoszeniowego zobowiązani będą dostarczyć także badania lekarskie poświadczające zdolność do wykonywania zawodu kierowcy samochodów ciężarowych, koszt badań zostanie zwrócony w trakcie trwania kursu. Głównymi kryteriami doboru będą: posiadanie prawa jazdy kat.B, pozytywna opinia lekarska, miejsce zameldowania

Zajęcia teoretyczne 20 godzin dla grupy 12 osób (4 dni po 5godzin) w weekendy, zajęcia praktyczne ustalane będą indywidualnie zależnie od możliwości czasowych uczestników. 30 godzin na 1 osobę.

Kurs odbywać się będzie w dniach i godzinach odpowiadających uczestnikom tak, aby udział w projekcie nie kolidował z podstawowymi obowiązkami uczestników w pracy, domu i na roli. Zajęcia prowadzone będą jak najbliżej miejsca zamieszkania beneficjentów. Zwracany będzie także koszt dojazdu na zajęcia do 8,00 PLN dziennie.