W każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 12,oo do 16,oo zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych w Lokalnym Punkcie Konsultacyjnym (LPK)

Istnieje możliwość umówienia się konsultanta LPK w innych terminach – po uprzednim uzgodnieniu – w siedzibie Izby lub w siedzibie firmy.

Punkt świadczy bezpłatne usługi informacyjne, które dostępne są dla:

  • osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu Rozporządzenie KE nr 00/2008)

Działamy w ramach współpracy z Podkarpacką Izbą Gospodarczą z Krosna.

Projekt finansowany jest z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.2.1

ZAPRASZAMY !!!