§ 1

Postanowienia ogólne.

Regionalna Izba Gospodarcza zwana dalej RIG, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującego interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego.

§ 2

Cele szczegółowe.

1.        RIG kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej  
w szczególności opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania   
w obrocie gospodarczym.

2.        RIG wyraża opinię o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.

3.        RIG może dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

4.        RIG integruje regionalne inicjatywy w zakresie harmonijnego, spójnego rozwoju wytwórczości, handlu i usług.

5.        RIG w sposób zinstytucjonalizowany tworzy perspektywy rozwoju regionu dla wykorzystania lokalnych zasobów oraz istniejących i tworzonych mocy  produkcyjnych.

6.        RIG inicjuje, tworzy, popiera, wspomaga działanie formalnoprawne i finansowe w celu ułatwienia rozwoju wytwórczości, handlu i usług.

7.        RIG przeciwdziała patologicznym zjawiskom gospodarczym takim jak: kryzysy ekonomiczne, bezrobocie, itp.

8.        RIG dba o równość praw między uczestnikami życia gospodarczego.

9.        RIG promuje rodzimą wytwórczość w tym: rolniczą i ogrodniczą, handel, rzemiosło i usługi w handlu krajowym i międzynarodowym.

10.   RIG inicjuje tworzenie organizacji gospodarczych.

§  3      

Formy działania

1.        Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.

2.        Prowadzenie prac marketingowych celem określenia trendów rodzimej wytwórczości /w tym: produkcji rolnej, rzemieślniczej, usługowej i handlowej/, konsultingu ukierunkowanego na rozwój inwestycji, form organizacji życia gospodarczego, korzystnego handlu i usług dla regionalnych inwestorów, producentów, kupców i handlowców. 

3.        Inicjowanie nowych form wytwórczości, w tym: przetwórstwa zasobów regionu.

4.        Inicjowanie i pomoc w tworzeniu nowych zakładów pracy i punktów usługowych w oparciu o własne badania, jak również wykorzystanie krajowych i zagranicznych form organizacyjno-prawnych, technologicznych, technicznych i finansowych.

5.        Kształtowanie zasad etyki i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorców

6.        Inicjowanie działań zapewniających wzrost popytu na dobra i usługi wytwarzanie lub świadczone przez regionalne środowisko gospodarcze poprzez m.in.

–           organizację i udział w targach, krajowych i zagranicznych

–           kontakty biznesowe (organizacja konferencji, spotkań, odczytów itp.).

–           organizacji sieci sprzedaży

7.        Opiniowanie zdarzeń gospodarczych, planów rozwoju regionu, aktów  prawnych itp.

8.        Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami finansowymi (m.in. ministerstwa i ich agencje, banki, urzędy skarbowe, organy administracji państwowej, zarządy fundacji itp.)

9.        Wspomaganie działalności publicznej w kierowaniu i wdrażaniu zasad  prawidłowego gospodarowania posiadanymi zasobami, rozwojem wytwórczości, handlu i usług.

10.    Udział w krajowych i terenowych organach państwowych i samorządowych reprezentujących interesy regionu.

11.    Opracowanie własnych planów perspektywicznych rozwoju regionu   
z uwzględnieniem realiów gospodarczych i potrzeb środowiska.

12.   Wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

13.    Występowanie do odpowiednich władz w obronie interesów członków Izby

14.         Organizowanie sądownictwa polubownego do rozstrzygania spraw pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Izby.

15.         Organizowanie spotkań towarzyskich członków Izby w celu tworzenia atmosfery współpracy, zaufania, pomocy i kształtowania opinii środowiska.

16.  Inicjowanie i koordynacja działań związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Przedsiębiorców.

17.  Współpraca z organizacjami pracodawców oraz innymi podmiotami celem koordynacji działań na rzecz środowiska agencji zatrudnienia oraz innych pracodawców.

§ 4

Regionalna Izba Gospodarcza działa na terenie całego kraju, a jej siedzibą jest miasto Sanok.

§ 5

Prawa i obowiązki członków

1. Członkami RIG mogą być obywatele RP prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podkarpacia, którzy uznają  postanowienia niniejszego statutu i opłacają składki.

2. Członkami RIG mogą być osoby prawne poprzez swoich przedstawicieli.

3. Członkostwo w RIG nabywa się po złożeniu deklaracji zatwierdzanych decyzją Zarządu RIG.

4. Członkostwo RIG nie ogranicza w niczym praw swoich członków do udziału w innych stowarzyszeniach, partiach i związkach.

5. Członkowie RIG posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Izby.

6. Członkowie RIG mają prawo czynnego uczestnictwa w pracach Izby.

7. Członkowie RIG mają prawo do korzystania z informacji dotyczących działalności gospodarczej  iprawnej.

8. Członkowie RIG mają prawo do składania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Izby.

9. Członkowie RIG mają prawo do powoływania się na członkostwo Izby w swojej działalności, w korespondencji, na drukach reklamach i wyborach.

10. Członkowie RIG mają obowiązki:

a) Uczestnictwa w realizacji celów i zadań Izby.

b)             Ponoszenie odpowiedzialności przed władzami Izby za następstwa swego działania, prowadzonego w imieniu lub na zlecenie Izby.

c)Wywiązywanie się z zobowiązań finansowych wobec RIG (składki).

11. Członkostwo wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia,

b likwidacji działalności gospodarczej członka

d)      śmierci członka,

d)       skreślenia z listy członków RIG w razie  nieusprawiedliwionego zalegania z zobowiązaniami finansowymi, w tym składek członkowskich, za okres dłuższy niż 3 miesiące.

e)        wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego za wykroczenia statutowe i praw kodeksu handlowego.

§6

Struktura organizacyjna.

Władze RIG.

1.             Walne Zgromadzenie RIG.

2.             Zarząd RIG.

3.             Komisja Rewizyjna RIG.

4.     Kadencja władz RIG trwa: pierwsza 1 rok, następne 3 lata. i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby rozpatrującego sprawozdania z działalności tych władz w roku kończącym ich kadencję.

§7

Walne Zgromadzenie

1.                 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przesyłać zawiadomienie o terminie oraz proponowanym porządku na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2.                        Walne Zgromadzenie w przypadku niższej frekwencji jak w pkt 4, ma prawo ustalić drugi termin po upływie 30 minut i podjąć prawomocne uchwały po uzyskaniu minimum 50%1 głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

3.                        Kompetencje Walnego Zgromadzenia RIG:

a)                     Uchwalenie rocznych i wieloletnich programów i kierunków działania.

b)                    Uchwalenie dokumentów statutowych.

c)                     Wybór Zarządu RIG.

d)                    Wybór Komisji Rewizyjnej RIG.

e)                     Opiniowanie działalności przedstawicieli RIG pracujących
w organach samorządowych lub państwowych z rekomendacji RIG.

f)                      Ocena działalności Izby oraz zatwierdzanie sprawozdań Zarządu RIG, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium RIG.

g)                     Ustalenie wysokości składek członkowskich.

h)                    Wybór likwidatora w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby.

4.                        Wyboru władz dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, z uwzględnieniem zapisów pkt 2.

5.                        Wyboru Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku dokonuje Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów według zasad określonych w pkt 4 z uwzględnieniem zapisów 2., spośród wcześniej wybranych członków Zarządu ,

§ 8

Kompetencje Zarządu  RIG.

1.   Zarząd RIG składa się z 5 do 9 członków:

      a) Prezes RIG i jego dwaj zastępcy.

      b) Skarbnik

      c) 1 do 5 działaczy, członków Zarządu.

2.   Pracą  Zarządu kieruje Prezes Zarządu przy pomocy zastępców.

3.       Do zakresu działania Zarządu RIG należy:

a)        kierowanie działalnością RIG, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,

b)       wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

c)        zwoływanie Walnych Zgromadzeń minimum raz w roku,

d)       wysuwanie – rekomendowanie kandydatów do samorządu terytorialnego    i organów władzy państwowej,

e)        nadzór nad prawidłową, realizacją programów RIG – zatwierdzanie i kontrola preliminarzy budżetowych,

f)         powoływanie komisji i zespołów specjalistycznych Zarządu RIG

g)       powoływanie Dyrektora RIG i określanie jego uprawnień,  

h)       inicjowanie, tworzenia instytucjonalnych struktur, ogniw i form działania, jak np. – Inkubator Przedsiębiorczości, – centra handlowe dla członków

i)          nabywanie i zbywanie składników majątkowych RIG,

j)          określanie zasad działania i współdziałania z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami,

k)        inicjowanie powoływania fundacji celowych,

  l)    posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz na trzy miesiące.

§9

         Prezydium Zarządu stanowią:

1.      Prezes i wybrani na pierwszym plenarnym posiedzeniu Zarządu – w trybie przewidzianym dla wyboru władz Izby dwaj zastępcy Prezesa, skarbnik oraz jeden członek Zarządu.

2.      W przypadku zwolnienia się jakiejś funkcji w prezydium, inną osobę powołuje Zarząd.

3. Do czynności realizowanych przez Prezydium Zarządu należy:

a)     reprezentowanie RIG na zewnątrz w kontaktach krajowych i zagranicznych,

b)    kierowanie bieżącą działalnością RIG,

c)     współdziałanie w realizacji celów programowych z innymi stowarzyszeniami i organizacjami gospodarczymi, zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

d)    zarządzanie majątkiem RIG i dysponowanie funduszami RIG zgodnie  z preliminarzami,

e)     opracowywanie rocznych programów działania do zatwierdzenia Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdań do zatwierdzenia Zarządowi RIG,

f)      podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z prawidłowym zwoływaniem i przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia,

g)    zwoływanie posiedzeń Zarządu RIG,

h) powoływanie Biura RIG do bieżącego kierowania pracą Izby i do wykonywania czynności administracyjno-finansowych. Biurem RIG kieruje Dyrektor, który służy głosem doradczym i bierze udział w posiedzeniach Zarządu i na Walnym Zgromadzeniu Izby.

h)           opracowanie regulaminów pracy, zakresów obowiązków i uprawnień pracowników administracyjnych i członków prezydium.

i)       inicjowanie powołania jednostek działalności gospodarczej RIG,

j)       Prezydium ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie spraw finansowo-majątkowych i administracyjnych RIG.

§ 10

Komisja  Rewizyjna.

1.      Komisję Rewizyjną tworzy od 3 do 5 członków, którzy ze swego składu wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
Jest organem kontrolnym wszystkich władz RIG oraz jego struktur.

2. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

a)  przeprowadzenie (co najmniej jeden raz w roku) kontroli działalności Zarządu RIG ze specjalnym uwzględnieniem spraw finansowych i gospodarczych oraz zgodności działania ze statutem, uchwałami Walnych Zgromadzeń  i preliminarzami.

b) składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli działalności Zarządu RIG i jego Prezydium oraz przedstawienie wniosku  w sprawie absolutorium.

§ 11

Zarząd RIG w zależności od potrzeb może powoływać komisje specjalistyczne. Zasady ich działania określają oddzielne regulaminy opracowane przez zainteresowane komisje i zatwierdzone przez Prezydium RIG.

§ 12

Zarząd RIG może przyznawać wyróżnienia i nagrody dla członków. Zasady przyznawania określają oddzielne regulaminy opracowane i zatwierdzone przez Prezydium RIG.

§ 13

Przepisy końcowe.

1. Majątek i środki finansowe RIG powstają, ze:

a) składek członkowskich,

b) działalności gospodarczej,

c) wpływów z fundacji,

d) darowizn,

e)  dochodów z majątku RIG,

f) innych wpływów.

§14

1. RIG może prowadzić działalność gospodarczą, wydawniczą, powoływać (tworzyć) fundacje i być akcjonariuszem spółek w zakresie działalności:

a)     Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

b)    Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

c)     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

d)    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

e)     Działalność wspomagająca edukację

f)      Działalność agencji reklamowych,

g)     Działalność portali internetowych

h)    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

i)       Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

j)       Działalność rachunkowo-księgowa;

k)    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

l)       Działalność związana z zatrudnieniem

m)  Badania naukowe i prace rozwojowe

2. Dochody finansowe działalności gospodarczej Regionalna Izba Gospodarcza przeznacza wyłącznie na działalność statutową.

§ 15

Do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych pociągających za sobą powstanie zobowiązań lub zmian majątku uprawnieni są:

    a) w sprawach nie przekraczających zwykłego Zarządu –  dwaj członkowie prezydium Zarządu,

b) w sprawach przekraczających zakres zwykłego Zarządu – Prezes i Vice Prezes Zarządu.

§ 16

Statut RIG oraz jego zmiany uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków z uwzględnieniem zapisów § 7 pkt. 2 Statutu.

§ 17

Decyzję o rozwiązaniu RIG i przeznaczeniu majątku, może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie RIG, z uwzględnieniem zapisów  § 7 pkt. 2 Statutu

Uchwalono 27 kwietna 2010 roku, zmieniono uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 6/2016