Regionalna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów. Działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych – Dz. U. z 1989 r. Nr 35 poz 195 ( zmiany: Dz. U. z 1992 r. Nr 75 poz 368: z 1996 r. Nr 43 poz 189 : z 1997 r. Nr 121 poz 770. z 2000 r. Nr 139 poz 934 ). Szczegółowe zadania i uprawnienia określa ustawa oraz statut Izby zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Izba została zarejestrowana 6 października 1993 przez Sąd Rejonowy w Krośnie, Sąd Gospodarczy Wydział V w rejestrze Izb Gospodarczych. Następnie dokonano wpis do KRS – Rejestr Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000066732

Zgodnie z § 12 Statutu Izba może prowadzić działalność gospodarczą, wydawniczą, powoływać (tworzyć) fundacje i być akcjonariuszem spółek w zakresie działalności:

a)     Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

b)     Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania.

c)     Działalność związana z organizacją targów i wystaw.

d)     Działalność rachunkowo-księgowa.

e)     Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane.

f)      Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi.

g)     Działalność związana z tłumaczeniami i usługami
sekretarskimi.

Dochody finansowe działalności gospodarczej Regionalna Izba Gospodarcza przeznacza wyłącznie na działalność statutową.

Innej działalności Regionalna Izba Gospodarcza nie prowadzi.
Zarząd RIG powoływany przez członków Izby na trzyletnia kadencję za pełnienie swoich obowiązków nie pobiera wynagrodzenia.

Do działań stałych regionalnej Izby Gospodarczej należą:

  • Prowadzenie Biura RIG zajmującego się działalnością statutową
  • Organizacja misji gospodarczych.
  • Organizacja Regionalnego Konkursu Promocyjnego..
  • Utworzenie i obsługa Inkubatora Przedsiębiorczości.
  • Udział w konferencjach i szkoleniach
  • Działalność charytatywna na rzecz osób indywidualnych, szkół i instytucji – RIG jest  inicjatorem akcji i koordynatorem finansowania przez sanockich przedsiębiorców.
  • Realizacja usług szkoleniowo-doradczych
  • Współpraca z samorządami i organizacjami przy realizacji projektów ze środków pomocowych
  • Realizacja własnych projektów dofinansowanych ze środków pomocowych,

Działalność szkoleniowo-doradczą prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych wydanego przez Kuratorium Oświaty w dniu 1994-04-26 nr 53/94 zezwalające na organizację szkoleń, sympozjów, odczytów o związanych z prowadzaniem samodzielnej działalności gospodarczej.

RIG jest wpisana do Ewidencji Placówek Niepublicznych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Sanoku,  a od maja 2005 roku RIG jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Indywidualne doradztwo dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, jak i dla tych, prowadzących już działalność gospodarczą prowadzone jest bezpłatnie jako realizacja zadań statutowych.