Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w kursie
„ Doradca zawodowy”

Oferta programowa kursu skierowana jest do osób, które chcą pełnić funkcję doradcy zawodowego w projektach unijnych lub też wykonywać funkcję doradców zawodowych w instytucjach szkoleniowych. Tematyka główna kursu to teoria i praktyka poradnictwa i doradztwa zawodowego, prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w formie konsultacji oraz prowadzenie grupowego doradztwa zawodowego w formie  warsztatów.

Celem kursu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego oraz rozwój warsztatu zawodowego doradcy. Uczestnicy zostaną wyposażeni zarówno w teoretyczne podstawy poradnictwa, zawodoznawstwa czy prawa pracy, jak również poznają profesjonalne narzędzia pracy doradcy zawodowego wspierane narzędziami komputerowymi oraz grami symulacyjnymi. Uczestnicy rozwiną także umiejętność planowania kariery, opracowywania Indywidualnych Planów Działania oraz prowadzenia testów kompetencyjnych i badających predyspozycje zawodowe.

Planowane rozpoczęcie kursu 7 maja 2016, Kurs doradcy zawodowego trwa 60h dydaktycznych (45 min.). Kurs można odbyć w formie stacjonarnej (weekendowej),  w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) lub w formie mieszanej (blended learning). Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik. Kurs kończy się zaliczeniem:

  • zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach,
  • zdanie testu z wybranych zagadnień problemowych lub studium przypadku

oraz uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 622)..

Koszt kursu wynosi 1050 zł netto od uczestnika.


Zainteresowane osoby proszone są o kontakt przez e-mail lub telefonicznie.


REGIONALNA  IZBA  GOSPODARCZA

ul. Rynek 15, 38-500 Sanok                  

tel/fax (013) 463 0444,
e-mail:  rigsanok@pro.onet.pl

Nr w rejestrze szkół i placówek oświatowych MEN: 56196