Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje na dzień 23 września  2020r. ( środa ) na godz. 18,00  Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawcze. Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15.

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 18,30. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

Podczas Zgromadzenia zapewnione zostaną standardy i środki zgodnie z wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19 w RIG.

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu
23 września  2020r

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji wniosków i uchwał
 6. Sprawozdanie Prezesa RIG z prac w 2019.
 7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2020 roku.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2019 rok.
 10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.
 11. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.