Członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku działając na podstawie Statutu RIG zwołuje

na dzień 19 maja  2016r. ( czwartek ) na godz. 17,00  Walne Zgromadzenie Członków  – Wyborcze. Na Zgromadzeniu zostanie dokonany wybór władz na kolejną trzyletnia kadencję. Zgromadzenie odbędzie się w lokalu RIG przy ul. Rynek 15 w Sanoku.

W przypadku braku na Zgromadzeniu wymaganej statutowo liczby członków ogłasza się drugi termin zebrania w tym samym dniu o godz. 17,30. Zgromadzenie będzie władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków RIG-u.

Program Walnego Zgromadzenia członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku w dniu 19 maja  2016r.

Proponowany porządek obrad:

 • 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 • 2. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
 • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 • 4. Przyjęcie porządku obrad.
 • 5. Wybór komisji wniosków i uchwał.
 • 6. Sprawozdanie Prezesa RIG z trzyletniej kadencji.
 • 7. Sprawozdanie Dyrektora RIG z prac w 2016 roku.
 • 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • 9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą o przyjęciu wyniku finansowego za 2015 rok.
 • 10. Głosowanie projektu uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi.
 • 11. Wybór członków Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.
 • 12. Wybór prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.
 • 13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 • 14. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w statucie RIG.
 • 15. Przedstawienie i zatwierdzenie rocznego programu głównych kierunków działania RIG.
 • 16. Sprawy bieżące.
 • 17. Wolne wnioski.
 • 18. Zamknięcie obrad.

Oryginalny dokument w formacie PDF do pobrania: Pobierz